En strategisk seier

Så har konfettien lagt seg på betonggulvet i McCormick Place i Chicago. La det være sagt. Det var en glimrende seierstale. Nesten like bra som den siste kampanjetalen i Iowa to dager tidligere.

Etter at Oba­ma hadde mot­tatt grat­u­lasjon­stele­fo­nen fra Mitt Rom­ney gikk han på sce­nen og gjen­for­t­alte Den Store His­to­rien. Om et land som er mer sam­mensveiset enn ande­len av neg­a­tive poli­tiske reklamer (80 pros­ent) tyder på. Oba­ma våget igjen å være “philoso­pher in chief” og knyt­tet bud­skapet om håp og foran­dring til det seige dag-til-dag-arbei­det som er poli­tikkens han­dlingsmodus. De første ordene lød:

Tonight, more than 200 years after a for­mer colony won the right to deter­mine its own des­tiny, the task of per­fect­ing our union moves forward.

På den måten bygget han en bro mel­lom den leg­en­dariske 08-tal­en “A more per­fect union” til denne val­gkam­p­ens mer styrings­fokuserte slagord “For­ward.” Så strakk han ut hån­den mot taper­laget, og mante til samhold. Mot slut­ten kom han til kjer­nen: Oba­ma pek­te mot publikum:

The role of cit­i­zen in our democ­ra­cy does not end with your vote. Amer­i­ca’s nev­er been about what can be done for us. It’s about what can be done by us togeth­er through the hard and frus­trat­ing, but nec­es­sary work of self-gov­ern­ment. That’s the prin­ci­ple we were found­ed on.

Så fort­sat­te han med klas­sisk retorikk. Tre ganger tese-antitese:

This coun­try has more wealth than any nation, but that’s not what makes us rich. We have the most pow­er­ful mil­i­tary in his­to­ry, but that’s not what makes us strong. Our uni­ver­si­ty, our cul­ture are all the envy of the world, but that’s not what keeps the world com­ing to our shores.

Før han slår fast:

What makes Amer­i­ca excep­tion­al are the bonds that hold togeth­er the most diverse nation on earth.

Det set­ter tonen for arven Oba­ma nå beg­yn­ner å bygge: Den over­skri­dende poli­tik­eren, som red­det USA fra en depresjon og i ret­ning av et mer ret­tfer­dig sam­funn. The Oba­mas er tilbake i Wash­ing­ton, med et lite demokratisk fler­tall i sen­atet, og et større repub­likan­sk fler­tall i rep­re­sen­tantenes hus. Etter 2008 hadde Oba­ma et his­torisk fler­tall i kon­gressen. Det tapte han i 2010. Og det er denne situ­asjo­nen som fort­set­ter. Fremde­les et delt land, røde stater mot blå. En amerikan­sk ver­sjon av Stein Rokkans sen­trum mot periferi.

I 08 opplevde strate­gene å komme til byer og del­stater hvor folk sjøl sat­te opp kon­tor for Oba­ma-kam­pan­jen. Hjem­me­lagde skilt var over­alt. Sul­ten på foran­dring var enorm. Det var lett å skape et nar­ra­tiv om en folke­lig beveg­else. Det stemte, selv om Oba­ma mot­tok mest penger fra de store sel­skapene. Omtrent 900 men­nesker har ifølge LA Times vært løn­net av kam­pan­jen i år. Det høres mye ut. I forhold til norske forhold er det egentlig beskje­dent, med tanke på den enorme operasjo­nen de har drevet. Det aller meste er folk som job­ber gratis.

Selv har jeg vært på besøk i New York og Illi­nois. Her­fra ble vi bus­set til vippes­tat­en Wis­con­sin for å banke på dør­er. Man får utdelt er detal­jert ark med navn, alder og adresse til poten­sielle vel­gere. Disse er seg­mentert som “light Democ­rats”. På val­gda­gen spurte vi: “Kan vi stole på stem­men din?” “Hvor plan­leg­ger du å stemme?” “Hvem skal du stemme sam­men med?” Og folk svar­er vil­lig. “Joda, jeg har stemt i dag tidlig. Min kone kom­mer hjem fra jobb og skal stemme kl. 15 med dat­teren vår. Hun tar også med seg kjæresten,” for­t­alte en kar med span­sk aksent, før han tok meg i hån­den. Bak­grun­nen for spørsmå­lene er forskn­ing om at sannsyn­ligheten for stem­ming øker når folk lager en plan for å gjøre det. Til og med på bussen hjem fra Mil­wau­kee ble vi bedt om å bruke Oba­ma-appen for å ringe tre siste tele­fon­er. Pre­mien for alt var en bil­lett til val­gvak­en. Der kunne vi se, ikke bare Oba­mas tale, men Tam­my Bald­win, den første åpne homofile sen­a­toren, vinne for Demokratene fra Wis­con­sin. Dette er en mikroskopisk bit av operasjo­nen på bakkenivå. New York Times beskrev arbei­det til kam­pan­jen slik:

In Chica­go, the cam­paign recruit­ed a team of behav­ioral sci­en­tists to build an extra­or­di­nar­i­ly sophis­ti­cat­ed data­base packed with names of mil­lions of unde­cid­ed vot­ers and poten­tial sup­port­ers. The ever-expand­ing list let the cam­paign find and reg­is­ter new vot­ers who fit the demo­graph­ic pat­tern of Oba­ma back­ers and method­i­cal­ly track their views through thou­sands of tele­phone calls every night. That allowed the Oba­ma cam­paign not only to alter the very nature of the elec­torate, mak­ing it younger and less white, but also to cre­ate a por­trait of shift­ing vot­er allegiances.

Den mest avanserte, og sannsyn­ligvis best drevne, gras­rotkam­pan­jen i his­to­rien var alt­så avgjørende. I til­legg det noe kyniske, men strate­gisk kloke val­get om å kjøre mas­sive neg­a­tive reklamer mot Mitt Rom­ney gjen­nom som­meren. Den repub­likanske kan­di­dat­en var defin­ert før han selv fikk sjansen til å definere seg selv. Det er også inter­es­sant at norskæt­tede Karl Roves enorme penge­sum­mer, organ­isas­jo­nen hans bruk­te ca 350 mil­lion­er $, ikke førte til flere seire i val­gkam­p­en om sen­atet eller kon­gressen. Det Rove vil bli hus­ket for i denne val­gkam­p­en er kan­skje ført og fremst et av de pin­lig­ste øye­b­likkene i FOX NEWS his­tore. Og det sier ikke lite.

Et tankeko­rs dog, i det som var en seier for strate­gene, og sta­tis­tikere som Nate Sil­ver. Skjeb­nes­van­gre øye­b­likk spiller fremde­les en stor rolle. Ingen kunne forutse Oba­mas elendi­ge første debatt, som gav Mitt Rom­ney en av de største seierne i TV-debat­tenes his­to­rie. Hva hvis Oba­ma hadde gjort det like dårlig i de to siste? Heller ikke plan­legge mot stor­men Sandy, som traff overveiende demokratiske stater, men også førte til de ikoniske bildene av Helan og Hal­van: Den repub­likanske guvernøren Chris Christie og pres­i­dent Oba­ma side ved side i katas­tro­feom­rå­dene i New Jersey.

Til slutt: Selv om poli­tikk alltid han­dler om fremti­den, ikke minst i USA, så husker mange de katas­tro­fale årene under George W. Bush, repub­likan­ernes svar på Volde­mort – han hvis navn ikke må nevnes. Selv om folk er mis­fornøyd med tem­po­et ut av arbei­d­sledighet og en treg økono­mi, så vet de at det var mye sannhet i karikaturteg­nin­gen fra dagen etter val­get i 2008: “Black Man Giv­en Nation’s Worst Job.”

Helt til slutt, nå i dagene der­på er nok mange av oss tem­melig lei denne val­gkam­p­en. Den neg­a­tive rekla­men. De uen­delige nyhetssendin­gene om vippes­tat­en Ohio og hvilke områder av sub­ur­bia i Flori­da som kan bli avgjørende. Men en siste liten tale kan vi unne oss, nem­lig ordene den nyval­gte pres­i­den­ten ga til kam­pan­jemedar­bei­derne på hov­ed­kvarteret i Chica­go. Ydmyk, lavmælt. Som en bland­ing av Mohammed Ali etter seieren over Joe Fra­zier og en Olof Palme som snakker om menin­gen med poli­tikk. Enjoy, og takk for denne gang.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen