Nyhetsbrev uke 23

Blant temaene: Journalistisk metode, klimakommentarer og det amerikanske presidentvalget.

Blant temaene på Vox Pub­li­ca denne gang: Olav Anders Øvre­bø skriv­er  om forskning.no sin stans av leserkom­mentar­er på kli­maar­tik­ler og Ottar Helle­vik spør om jour­nal­is­ter er for dårlig skol­ert i metode.

Les også nye inn­legg på flere av våre blogger:

Olav Anders Øvre­bø pre­sen­ter­er blant annet en snarvei til åpne data, Pål Hivand skriv­er om Oba­mas kamp mot varslere, og Svei­n­ung Arne­sen tar for seg val­gkam­p­en til det amerikanske presidentvalget.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Blant annet inviter­er Civi­ta  til frokost­møte og bok­lanser­ing på Café Chris­tia­nia tirs­dag 7. juni, og samme dag finner også Hol­berg­prisens sym­po­sium 2011 sted på Stu­dentsen­teret i Bergen. Du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: nytimes.com melder om at Anna Politkovska­jas draps­mann kan­skje er fun­net, og nyheter.uib.no skriv­er at den norske sek­sjo­nen av Schol­ars at Risk er etablert.

For å lese artiklene:

Omstart for klimadebatt
Forskning.no set­ter bom for lesernes kli­makom­mentar­er — ytrings­fri­het­sprob­lem eller sig­nal om ny start for den polaris­erte kli­made­bat­ten? Av Olav Anders Øvrebø.

Jour­nal­is­ter for dårlig skol­ert i forskningsmetode?
Svik­tende metodekunnskaper kan lede til gale kon­klusjon­er når jour­nal­is­ter omtaler forskn­ing — men noen ganger har forskerne selv skylden. Av Ottar Hellevik.

Fak­ta først
Snarveien til åpne data
Islandske Data­Mar­ket vil tjene penger på å gjøre det lett for deg å finne og bruke åpne data. Av Olav Anders Øvrebø.

Hva kan lages med europeiske data?
Konkur­ranse om apps og visu­alis­eringer i EU gir resul­tater allerede før fris­ten er ute. Av Olav Anders Øvrebø.

Ad:varsel
Oba­mas kamp mot varslerne
Før pres­i­dent­val­get i 2007 erk­lærte daværende sen­a­tor Barack Oba­ma støtte til varslerne og et fort­satt sterkt varslervern i USA. Siden pres­i­dent­val­get har pres­i­dent Barack Oba­ma etter­fors­ket lekkas­jer og for­ful­gt varslere i et omfang ingen andre amerikanske pres­i­den­ter før ham har vært i nærheten av. Av Pål Hivand.

Val­gbloggen
Val­gkam­p­en til det amerikanske pres­i­dent­val­get 2012 er i gang
Repub­likanske kan­di­dater posisjoner­er seg nå for nom­i­nasjon­spros­essen, og sak­te, men sikkert bygges val­gkamp­mask­iner­i­et opp i de ulike leirene. Vi har sam­let en hånd­full link­er som kan være verdt å følge framover. Av Svei­n­ung Arnesen.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen