Nyhetsbrev uke 23

Blant temaene: Journalistisk metode, klimakommentarer og det amerikanske presidentvalget.

Blant tema­ene på Vox Pub­li­ca den­ne gang: Olav Anders Øvre­bø skri­ver  om forskning.no sin stans av leser­kom­men­ta­rer på klima­ar­tik­ler og Ottar Hel­le­vik spør om jour­na­lis­ter er for dår­lig sko­lert i meto­de.

Les også nye inn­legg på fle­re av våre blog­ger:

Olav Anders Øvre­bø pre­sen­te­rer blant annet en snar­vei til åpne data, Pål Hivand skri­ver om Oba­mas kamp mot vars­le­re, og Svein­ung Arne­sen tar for seg valg­kam­pen til det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­val­get.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Blant annet invi­te­rer Civi­ta  til fro­kost­møte og bok­lan­se­ring på Café Chris­tia­nia tirs­dag 7. juni, og sam­me dag fin­ner også Hol­berg­pri­sens sym­po­si­um 2011 sted på Stu­dent­sen­te­ret i Ber­gen. Du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: nytimes.com mel­der om at Anna Polit­kovs­ka­jas draps­mann kan­skje er fun­net, og nyheter.uib.no skri­ver at den nors­ke sek­sjo­nen av Scholars at Risk er etab­lert.

For å lese artik­le­ne:

Omstart for klima­de­batt
Forskning.no set­ter bom for leser­nes klima­kom­men­ta­rer — ytrings­fri­hets­pro­blem eller sig­nal om ny start for den pola­ri­ser­te klima­de­bat­ten? Av Olav Anders Øvre­bø.

Jour­na­lis­ter for dår­lig sko­lert i forsk­nings­me­to­de?
Svik­ten­de meto­de­kunn­ska­per kan lede til gale kon­klu­sjo­ner når jour­na­lis­ter omta­ler forsk­ning — men noen gan­ger har fors­ker­ne selv skyl­den. Av Ottar Hel­le­vik.

Fak­ta først
Snar­vei­en til åpne data
Islands­ke Data­Mar­ket vil tje­ne pen­ger på å gjø­re det lett for deg å fin­ne og bru­ke åpne data. Av Olav Anders Øvre­bø.

Hva kan lages med euro­pe­is­ke data?
Kon­kur­ran­se om apps og visu­ali­se­rin­ger i EU gir resul­ta­ter alle­re­de før fris­ten er ute. Av Olav Anders Øvre­bø.

Ad:varsel
Oba­mas kamp mot vars­ler­ne
Før pre­si­dent­val­get i 2007 erklær­te davæ­ren­de sena­tor Barack Oba­ma støt­te til vars­ler­ne og et fort­satt sterkt vars­ler­vern i USA. Siden pre­si­dent­val­get har pre­si­dent Barack Oba­ma etter­fors­ket lek­ka­sjer og for­fulgt vars­le­re i et omfang ingen and­re ame­ri­kans­ke pre­si­den­ter før ham har vært i nær­he­ten av. Av Pål Hivand.

Valg­b­log­gen
Valg­kam­pen til det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­val­get 2012 er i gang
Repub­li­kans­ke kan­di­da­ter posi­sjo­ne­rer seg nå for nomi­na­sjons­pro­ses­sen, og sak­te, men sik­kert byg­ges valg­kamp­ma­ski­ne­ri­et opp i de uli­ke lei­re­ne. Vi har sam­let en hånd­full lin­ker som kan være verdt å føl­ge fram­over. Av Svein­ung Arne­sen.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen