“Europas suverenitet, det er litt som sirkelens kvadratur!”

Vi kan være skeptiske til Macrons marsj for Europa, men den er en god måte for å få folk til å involvere seg i utfordringene ved den europeiske integrasjonen, mener EU- og demokratiforsker Olivier Costa. Men hva ligger i Macrons mål om å "gjenskape Europas suverenitet"?

Olivi­er Cos­ta er forskn­ingsled­er ved den franske forskn­ingsin­sti­tusjo­nen CNRS (Cen­tre nation­al de la recherche sci­en­tifique) og medlem av forskn­ingssen­teret Émile Durkheim ved høyskolen Sci­ence-Po i Bor­deaux. Han er ekspert på EU-insti­tusjon­er og særlig tema tilknyt­tet demokratisk rep­re­sen­tasjon. Sam­men med Nathalie Brack har han skrevet boken Le fonc­tionnnement de l’U­nion européenne (Edi­tions de l’U­ni­ver­sité de Brux­elles, 2011, 3. utgave, rev­idert og utvidet, 2017).

I sam­tale med Vox Pub­li­ca snakker han om effek­ten av “Den store marsjen for Europa” som Emmanuel Macrons par­ti har startet, og prøver å klargjøre den franske pres­i­den­tens europeiske visjon.

Vox Pub­li­ca: Ifølge arrangørene har den store marsjen for Europa kom­met i stand for å fylle det poli­tiske pro­gram­met til Emmanuel Macrons par­ti, La République en marche (LREM), til neste års EU-valg. Har denne frem­gangsmåten blitt brukt før i andre europeiske land?

Olivi­er Cos­ta: – Selve idéen om å forhøre seg direk­te med innbyg­gerne er ikke ny, men å gjøre det offentlig og i såpass stor skala, og tidlig i forkant av val­get, for etter sigende å utar­bei­de sitt poli­tiske pro­gram, det tror jeg er nok­så nytt, ja. Men at en dør-til-dør-aksjon kan være et effek­tivt virkemid­del, finnes det bevis på. Den ble brukt i Barack Oba­mas val­gkamp og, om enn i min­dre grad, i val­gkam­p­en til François Hol­lande i 2012. Emmanuel Macron bruk­te den dessuten i fjorårets pres­i­dent­valg, og da i mye større omfang enn sosialistpartiet.

Den store utfor­drin­gen i EU er at det er et alt­for bredt og beveg­elig fel­lesskap som innbyg­gerne vanske­lig klar­er å iden­ti­fis­ere seg med, sier EU- og demokrat­i­forsker Olivi­er Costa.

Hva ønsker Macron og hans par­ti i dine øyne å opp­nå med dette?

– Jeg tror at det er minst to mål med denne aksjo­nen. Det første er å vekke inter­esse for den europeiske val­gkam­p­en, særlig LREMs agen­da. Å lage en beveg­else akku­rat som i pres­i­dent­val­gkam­p­en, som jo fungerte veldig bra. Vi vet at det er en min­i­mal sjanse for at en pam­flett endr­er folks meninger. Til gjeng­jeld kan det å snakke med folk bidra til å dytte hjemme­sit­tere til val­gurnene, eller til å over­tale de som ikke kjen­ner godt nok til de ulike poli­tiske pro­grammene til å stemme på en gitt kan­di­dat. Det andre de ønsker å opp­nå, er å spørre folk direk­te hva de for­ven­ter av EU. Fra et ana­lytisk ståst­ed, tvil­er jeg imi­dler­tid på at det vil avdekke noe nytt…

Og hvor­for det?

– Når det gjelder Europa og unio­nen, er folk van­ligvis lite informert og har ikke gjort seg opp mange meninger… Men det at vel­gerne får muligheten til å uttrykke seg om en sak, rel­e­vant eller ei, tror jeg kan spille en veldig pos­i­tiv rolle. Særlig med tanke på følelsen av å stå på utsi­den av den europeiske integrasjonen.

I Frankrike er val­gdeltakelsen ved EU-valg svært lav. Hvor­dan fork­lar­er man denne avs­tanden fran­skmenn føler til de europeiske institusjonene?

Avtaler og insti­tusjon­er kan endres i løpet av noen år. Men å endre tanke­sett tar flere generasjoner!

– Jeg tror det først og fremst skyldes de påføl­gende krisene. Den insti­tusjonelle krisen i forbindelsen med EU-grunnloven på 2000-tal­let var nok­så øde­leggende. Man skapte debat­ter rundt falske prob­le­mer og skremte vel­gerne med utsik­tene om et føder­alt Europa. Deretter kom finan­skrisen i 2008. Mange trodde det var en krise knyt­tet til euroen og EU, mens det egentlig var en glob­al finan­skrise. For ikke å glemme all spare­poli­tikken som kom i kjøl­van­net… I dag står man over­for fly­k­t­ningkris­er der folk ikke forstår hvem som gjør hva. I til­legg til dette er det en slags eksis­ten­siell krise for EU-borg­eren og en frykt for økonomisk nedgang, noe alle slags pop­ulis­tiske poli­tikere benyt­ter seg av for å for­fek­te en mer nasjon­al ori­en­tert agen­da. Det ser vi i Polen, i Ungarn og selv i Storbri­tan­nia… Kan­skje er det også følelsen av at vik­tige beslut­ninger tas i Brus­sel, ikke Paris, og at dette ikke snakkes om, at man ikke forstår pros­essene på dette området. Denne asym­me­trien skaper en stor spen­ning som slår neg­a­tivt ut på bildet man har av den europeiske integrasjonen.

Er det i bunn og grunn selve prin­sip­pet om et felles europeisk stats­borg­er­skap som er feil­slått, den som aktivis­tene i Den store marsjen ser ut til å fronte?

– Det er en mis­forståelse om dette europeiske stats­borg­er­skapet; det er ikke ment å erstat­te de nasjonale stats­borg­er­skapene… Da dette ble tatt med i Maas­tricht-avtal­en i 1992, var det med rel­a­tivt beskjedne ambisjon­er. Men da debat­ten om EU-grunnloven kom i 2005, trodde enkelte føder­al­is­ter at det ville innebære større lojalitet til unio­nen enn sitt eget land. Og der tok de helt klart feil. Avtaler og insti­tusjon­er kan endres i løpet av noen år. Men å endre tanke­sett tar flere gen­erasjon­er! Og det er tydelig at dette har mis­lyk­tes i og med at grunnlovs­trak­tat­en ble ned­stemt… Men så kan man vise til opp­slut­nin­gen om europeiske verdier, eller opp­slut­nin­gen om resul­tatene av den europeiske inte­grasjo­nen. Har man dette, er det ikke behov for et felles stats­borg­er­skap eller ett folk.

Frankrikes pres­i­dent Emmanuel Macron taler i Europa­parla­mentet i Stras­bourg 17. april 2018.

17. april talte Emmanuel Macron foran et sam­let Europa­parla­ment om å “gjen­skape Europas suv­eren­itet”. Er det dette som er løs­nin­gen for den berømte europeiske suvereniteten?

– Europas suv­eren­itet kan nesten minne om sirke­lens kvadratur. Vi befinner oss i et sys­tem som må ivare­ta hver enkelt medlemsstats suv­eren­itet sam­tidig som man over­før­er makt til unio­nen. For øye­b­likket innebær­er dette siste særlig å ved­ta juridiske reg­u­leringer på hov­ed­sake­lig økonomiske områder. Det man ikke har på et europeisk nivå, er en mer sym­bol­sk og syn­lig makt. Jeg antar at det Emmanuel Macron ønsker, er å gi unio­nen klarere kom­petanse, og noe mer poli­tisk kom­petanse på visse områder. Et eksem­pel på dette er hans idé om å opprette et europeisk finans­de­parte­ment. Dette vil kunne bidra til at EU opp­fattes av unio­nens borg­ere som noe annet enn et byråkratisk sys­tem som lager reg­u­leringer man er nødt til å akseptere, og det vil gjøre det mulig å ta sterke stand­punkt i visse saker. 

Det man ikke har på et europeisk nivå, er en mer sym­bol­sk og syn­lig makt

Og hvor­dan kan en slik tilpas­set suv­eren­itet fungere?

– Jeg tror den eneste løs­nin­gen er å bevege seg mot en føder­al ord­ning, med klargjøring av de ulike kom­petansene. Men den store utfor­drin­gen i EU er at det er et alt­for bredt og beveg­elig fel­lesskap som innbyg­gerne vanske­lig klar­er å iden­ti­fis­ere seg med. Og på den andre siden involver­er dette gam­le nasjon­al­stater med sterke iden­titeter, som det ikke er lett å sam­le. Der­for trengs det mekanis­mer med min­dre makt for den føderale stat­en enn det man har i USA og i Tysk­land, og mer makt til medlemsstatene… Men, per i dag er vi ikke der! Vi befinner oss i en ganske paradok­sal situ­asjon der, særlig på grunn av finan­skrisen, den europeiske inte­grasjo­nen er styr­ket, for eksem­pel når det gjelder skatt og bud­sjett. Men med et sys­tem som på sin side foregår på reg­jer­ingsnivå, noe som innebær­er beslut­ninger basert på enstem­mighet. Med den sys­tem­a­tiske svart­ma­lin­gen fra part­nere fra Sen­tral- og Øst-Europa, er dette en svært vanske­lig oppgave…

Kan denne marsjen, denne dør-til-dør-aksjo­nen, være en måte å gi nytt liv til idéen om et europeisk statsborgerskap?

Artikke­len er over­satt fra fran­sk av Camil­la Skogseth Clausen

– Vi kan gjerne være skep­tiske og le av det, men jeg tror at denne store marsjen er en god måte for å få folk til å invol­vere seg i utfor­drin­gene ved den europeiske inte­grasjo­nen, og til å ytre sine meninger. Men så skal man ikke under­vur­dere det at val­get vil skje på et tid­spunkt der Emmanuel Macrons makt vil være påført noe sli­tas­jeskade, noe vi allerede ser tegn på i Frankrike. For ikke å glemme at én av utfor­drin­gene til pres­i­den­tens par­ti vil være å skape allianser til EU-val­get… I til­legg vil alt av avtalere­former måtte gjøres i sam­taler med led­erne fra de andre medlem­s­lan­dene. Og Emmanuel Macron har ikke bred støtte i EU-rådet, særlig ikke av Angela Merkel. For ikke å snakke om de ital­ienske led­erne som vi ennå ikke vet hvem er…

TEMA

D

emokrat
i i Eur
opa

10 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen