Klimadata: Et supert regneark

Globale klimadata håndplukket og lett tilgjengelig - bare å forsyne seg.

Det finnes mange kilder til data om utslipp og kli­maen­dringer. Alle er imi­dler­tid ikke like lett tilgjen­gelige. Designeren David McCan­d­less og hans team har gjort (og gjør) en kjem­pe­jobb med å sam­le inn og pre­sen­tere nøkkel­da­ta i et Google-reg­n­eark. Her­fra kan du lett kopiere ut eller laste ned dataene i for­matet du selv ønsker. Blant dataene du finner: Klo­dens “kar­bon­bud­sjett”, utslipp per land og innbyg­ger, tem­per­a­tur­er siden 1850, for­ven­tet opp­varm­ing og kon­sekvenser. Reg­n­ear­ket er også fullt av hen­vis­ninger til primærkildene.

Blog­ginn­legget er pub­lis­ert i samar­beid med nettma­gasinet Ener­gi og Kli­ma.

TEMA

D

atakild
e

7 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen