Klimadata: Et supert regneark

Globale klimadata håndplukket og lett tilgjengelig - bare å forsyne seg.

Det fin­nes man­ge kil­der til data om utslipp og klima­end­rin­ger. Alle er imid­ler­tid ikke like lett til­gjen­ge­li­ge. Desig­ne­ren David McCand­less og hans team har gjort (og gjør) en kjempe­jobb med å sam­le inn og pre­sen­te­re nøk­kel­data i et Goog­le-regne­ark. Her­fra kan du lett kopiere ut eller las­te ned data­ene i for­ma­tet du selv øns­ker. Blant data­ene du fin­ner: Klo­dens «kar­bon­bud­sjett», utslipp per land og inn­byg­ger, tem­pe­ra­tu­rer siden 1850, for­ven­tet opp­var­ming og kon­se­kven­ser. Regne­ar­ket er også fullt av hen­vis­nin­ger til pri­mær­kil­de­ne.

Blogg­inn­leg­get er pub­li­sert i sam­ar­beid med nett­ma­ga­si­net Ener­gi og Kli­ma.

TEMA

D

atakild
e

7 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen