Politisk løgndetektor

Daniel Rees i nettstedet Holder de ord har fått en gullkantet reklameavtale for å sjekke om politikerne holder det de lover. Han vil ikke gå med på at de gir et forenklet bilde av politikken.

Siden 2010 har organ­isas­jo­nen Hold­er de ord sjekket poli­tik­ernes stem­me­givn­ing på Stortinget opp mot par­tienes pro­gram­mer. I fjor vant de en reklamekam­pan­je verdt mil­lion­er fra Reklame for alvor, reklame­bran­sjens dug­nad for sam­funnsnyt­tige for­mål. Mid­lene skal organ­isas­jo­nen bruke til å syn­lig­gjøre seg i årets val­gkamp og gjen­nom nettsi­den holderdeord.no fortelle nord­menn hvorvidt poli­tik­erne hold­er det de lover. De som husker kam­pan­jen Tea Time, der norske mus­limer fylte reklamepausene med å invitere ikke-mus­limer hjem på en kopp te, får et inntrykk av hvor mye vi kan for­vente å se av organ­isas­jo­nen i valgkampen.

Daniel Rees er daglig led­er og styreled­er i Hold­er de ord.

Hvilket par­ti er Norges mest troverdige?

– Det finnes nok ikke noe helt klart svar på det. Hold­er de ord gir ikke et kom­plett bilde, men vis­er noen tren­der basert på stem­me­givn­ing i hit­til cir­ka hun­dre forskjel­lige poli­tiske sak­er. Det vi ser, er at det er forskjell på posisjon og oppo­sisjon, og forskjeller i hvor­dan par­tiene job­ber etter par­tipro­grammene.  Sen­ter­par­ti­et bry­ter flest løfter av reg­jer­ingspar­tiene, men har sam­tidig også holdt omtrent like mange løfter som Arbei­der­par­ti­et. Blant oppo­sisjon­spar­tiene er det Ven­stre som stem­mer mest i tråd med sitt pro­gram, mens FrP ikke har brutt noen løfter i de sak­ene vi har sett på så langt. Både Ven­stre og FrP er veldig aktive til å komme med egne forslag på Stortinget.

Det er kan­skje naturlig at de små reg­jer­ingspar­tiene kom­mer dårligst ut på deres sider? 

– Ja, på grunn av stør­relses­forhold­et i reg­jerin­gen. Men det er også inter­es­sant at forskjel­lene ikke er større og at de hold­er så mange løfter som de gjør.

Deres slagord er ”Poli­tik­erne job­ber for deg, ikke omvendt”. Reklamene er vin­klet slik at man sit­ter igjen med et inntrykk av at poli­tik­erne ikke lev­er­er. Er det deres generelle inntrykk?

– Nei, det er ikke det. Men mange har nok dette inntrykket. Realiteten er at par­tiene hov­ed­sake­lig stem­mer i tråd med sine pro­gram­mer. Målet med kam­pan­jen er å fokusere på at det er vel­gerne som er sje­fen, og at de bør engas­jere seg og følge opp sine poli­tikere. I reklamene kaller vi det en ”medar­bei­der­sam­tale”, og en god medar­bei­der­sam­tale skal jo ikke bare fokusere på det negative.

Norge omtales ofte som et kon­sen­sus­demokrati, med mange koal­isjon­sreg­jeringer og grundig komitéar­beid på Stortinget, noe som leg­ger opp til mange poli­tiske kom­pro­miss­er. Men­er dere at Hold­er de ord gir et real­is­tisk bilde av hva det vil si å jobbe for et poli­tisk pro­gram innen­for dette systemet?

– Målet vårt er å vise hvor­dan poli­tik­erne fak­tisk stem­mer på Stortinget. Poli­tikk er selvsagt mer enn avstemninger, men vi men­er det er en inter­es­sant og vik­tig inn­fallsvinkel til hva som skjer på Stortinget. På våre sider er det også mulig for vel­gerne å stille spørsmål, og poli­tik­erne kan legge inn kom­mentar­er om sine stem­mer. På den måten håper vi siden kan bli en møteplass for poli­tikere og velgere.

Et par­ti kan stemme mot en sak de er for, eller mot­satt, på grunn av forslagets utform­ing, for eksem­pel at det ikke går langt nok. I deres mod­ell kom­mer dette ut som løfte­brudd. Skaper ikke dette et veldig svart, hvitt syn på poli­tisk arbeid?

– Nei, vår frem­still­ing tar høyde for at man kan stemme mot et forslag, for­di man sam­tidig stem­mer for et forslag man men­er er bedre. Vi skiller mel­lom to typer sak­er: Posisjon­ssak­er, som man er for eller mot, og valenssak­er, hvor man er enige om et mål, men uenige om hvor­dan man kom­mer dit. Et eksem­pel på valenssak er spørsmålet om å investere mer i jern­bane, hvor alle parti­er er enige om målet, men uenige om bevil­gninger, frem­drift og organisering.

Betrak­ter dere alle punk­tene i pro­grammene som poli­tiske løfter?

– Det må være noe som er mål­bart. Ikke generelle visjon­er. Norske par­tipro­gram­mer er preget av både sva­da og tomme ord, og konkrete punk­ter. Både enkelt­sak­er og hel­heten er vik­tig, og hel­heten er større enn sum­men av enkelt­sak­er. Det er de konkrete sak­ene vi presenterer.

Eksem­pelvis har SVs bis­tand­spoli­tikk fått stryk som løfte­brudd for­di de ikke har klart å trappe sum­men opp videre fra en pros­ent av BNP, som det står i pro­gram­met at de vil jobbe for. De har stemt for økninger og antagelig job­bet for mer. Er det ikke da under­lig å frem­stille det som løftebrudd?

– Det er et inter­es­sant spørsmål. I det til­fel­let har SV ikke fått gjen­nom­slag for sitt løfte, men vi er opp­tatt av at vår frem­still­ing skal vise hva de fak­tisk har gjort. Så kan vel­gerne gjøre opp sin egen mening om par­ti­ets innsats.

Andre sen­trale sak­er der par­tiene frem­stilles som at de ikke har holdt ord: Sen­ter­par­ti­ets rovdyr­poli­tikk, KrFs bis­tand­spoli­tikk, SVs pels­dyr­spoli­tikk, Høyre og TV-lisensen. Dette er vel områder der par­tiene fort­satt har tro­verdighet blant vel­gerne, selv om det i en slik mod­ell kan frem­stå som løftebrudd? 

– Igjen, vi pre­sen­ter­er hva de stem­mer. I mange til­feller har par­tiene kom­pro­mis­set, og vi tror vel­gerne har forståelse for det. Har man ambisiøse løfter, er det naturlig at man ikke får alt igjen­nom. Det er et dilem­ma om par­tiene unngår konkrete løfter. Det gjør det vanske­ligere for vel­gerne å forholde seg til dem. Det å holde løfter er heller ikke alltid en dyd. Vel­gerne har respekt for at parti­er endr­er standpunkter.

Noen vil sikkert kri­tis­ere dere for å bidra til en økende poli­tik­er­forakt, ved å frem­stille poli­tisk arbeid som et spørsmål om å holde ord eller ikke holde ord. Ser dere denne problemstillingen?

– Vårt arbeid er heller en kur mot poli­tik­er­forakt. For­vent­nin­gene i enkelt­sak­er er ganske lave. Å pub­lis­ere hva par­tiene job­ber for og hvor­dan de stem­mer, vil vise at poli­tik­erne stort sett job­ber hardt for, og stem­mer i tråd med, sitt par­tipro­gram. Det er dette som er totalbildet.

Hvilken rolle håper dere å spille i valgkampen?

– Vi vil bringe poli­tikere og vel­gere tet­tere sam­men. Vi håper at når vel­gerne ser på debat­tene på TV, så går de til oss for å se hva som fak­tisk har skjedd. Val­gkam­p­en han­dler om fremti­den, men også om å eval­uere de for­rige fire årene.

Inter­vjuet er også pub­lis­ert på Minervanett.no. 

TEMA

V

algkamp

48 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen