Valg 2011: Alle kandidater, alle kommuner og fylker

Last ned listene over alle kandidater som stiller til kommune- og fylkestingsvalget.

Valg­kam­pen til lokal­val­get 12. sep­tem­ber er i gang. Noen av dagens saker i lokal- og riks­me­di­er: 7 av 10 lokal­po­li­ti­ke­re vil ha fær­re og stør­re kom­mu­ner, iføl­ge en måling utført for Kom­mu­nal Rap­port. Eien­doms­skatt er tema også i valg­kam­pen i Fet kom­mu­ne. Folke­av­stem­nin­gen om sam­men­slå­ing av Agder-fyl­ke­ne dek­kes av fle­re, her NRK.

På regje­rin­gens valg­por­tal er det pub­li­sert noen nøk­kel­data om val­get til kom­mune­sty­rer og fyl­kes­ting. Posi­tivt er det at data­kil­der er lagt ut til ned­las­ting i regne­ark­for­mat:

  • Kom­mune­val­get: Det­te regne­ar­ket inne­hol­der kom­mune­num­mer, kom­mune­navn, partiko­de, parti­navn, kan­di­dat­num­mer og navn, kan­di­da­tens fød­sels­år, kjønn, evt. stem­me­til­legg (se for­kla­ring), og om kan­di­da­ten også stil­te i 2007.
  • Fyl­kes­tings­val­get: Her inne­hol­der regne­ar­ket sam­me type data, med fyl­kes­kom­mu­nens navn og num­mer iste­den­for kom­mu­nen.

Sta­tis­tisk sen­tral­byrå har også data om kan­di­da­te­ne, og har sam­men­stilt uli­ke vari­ab­ler (se tema­side om valg). Man­ge er opp­tatt av ung­doms enga­sje­ment i poli­tik­ken etter mas­sa­kren på Utøya. Ser man på for­de­lin­gen av liste­kan­di­da­ter til kom­mune­styre­val­get i den yngs­te alders­grup­pen 18–29 år, viser det seg fak­tisk at det er flest kan­di­da­ter blant 19-årin­ge­ne. Mann­li­ge 19-årin­ger er den størs­te enkelt­grup­pen. Last ned data­sett (xls).

Man­ge fle­re data­sett om valg og kan­di­da­ter kan hen­tes ut fra SSBs sta­ti­stikk­bank.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen