Valg 2011: Alle kandidater, alle kommuner og fylker

Last ned listene over alle kandidater som stiller til kommune- og fylkestingsvalget.

Val­gkam­p­en til lokalval­get 12. sep­tem­ber er i gang. Noen av dagens sak­er i lokal- og riksme­di­er: 7 av 10 lokalpoli­tikere vil ha færre og større kom­muner, ifølge en måling utført for Kom­mu­nal Rap­port. Eien­domsskatt er tema også i val­gkam­p­en i Fet kom­mune. Folkeavstemnin­gen om sam­menslåing av Agder-fylkene dekkes av flere, her NRK.

På reg­jerin­gens val­gpor­tal er det pub­lis­ert noen nøkkel­da­ta om val­get til kom­munestyr­er og fylkest­ing. Pos­i­tivt er det at datak­ilder er lagt ut til ned­last­ing i regnearkformat:

  • Kom­muneval­get: Dette reg­n­ear­ket innehold­er kom­munenum­mer, kom­mune­navn, par­tikode, parti­navn, kan­di­dat­num­mer og navn, kan­di­datens fød­sel­sår, kjønn, evt. stem­metil­legg (se fork­lar­ing), og om kan­di­dat­en også stilte i 2007.
  • Fylkest­ingsval­get: Her innehold­er reg­n­ear­ket samme type data, med fylkeskom­munens navn og num­mer ist­e­den­for kommunen.

Sta­tis­tisk sen­tral­byrå har også data om kan­di­datene, og har sam­men­stilt ulike vari­abler (se tema­side om valg). Mange er opp­tatt av ung­doms engas­je­ment i poli­tikken etter mas­sakren på Utøya. Ser man på fordelin­gen av lis­tekan­di­dater til kom­munestyreval­get i den yng­ste alder­s­grup­pen 18–29 år, vis­er det seg fak­tisk at det er flest kan­di­dater blant 19-årin­gene. Mannlige 19-åringer er den største enkelt­grup­pen. Last ned datasett (xls).

Mange flere datasett om valg og kan­di­dater kan hentes ut fra SSBs statistikkbank.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen