Iran: Den nettbaserte motstandens kunstneriske uttrykk

En utstilling av nettplakater fra den iranske opposisjonsbevegelsen virvler opp mange spørsmål.

Utstill­in­gen “Posters Protest” ved Bergen Resource Cen­tre for Inter­na­tion­al Devel­op­ment i Bergen vis­er tryk­te utgaver av net­tbaserte plakater og protest­sider laget av Irans oppo­sisjonelle Grønne poli­tiske beveg­else. Utstill­in­gen vis­es 13.–17. januar.

Plakatene har blitt sam­let inn og arkivert av en iran­sk stu­dent i design og visuell kom­mu­nikasjon ved Kun­st- og design­høgskolen i Bergen, som har dette som sitt mas­ter­pros­jekt. Kura­toren vis­er også fram mate­ri­alet fra Den grønne beveg­elsen på et eget nettst­ed, hvor hun ber pub­likum om å kom­mentere og dele his­to­ri­er knyt­tet til plakatene og nettmaterialet.

Den grønne bevegelsen i Iran - politisk plakatkunst (foto: irangreenposters.org).

Den grønne beveg­elsen i Iran — poli­tisk plakatkun­st (foto: irangreenposters.org).

Plakatene som aktivis­ter i Den grønne beveg­elsen sirkulerte på net­tet ble skapt for å informere om pro­test­er som foregikk både online og i det offentlige rom. Sam­tidig bidrar de til å skape en kollek­tiv hukom­melse om hen­delsene og mobilis­ere inter­nasjon­al opp­merk­somhet og sympati.

Den grønne beveg­elsen startet som en reak­sjon på resul­tatet av pres­i­dent­val­get i 2009. Den ble etablert på den poli­tiske plat­tfor­men lagt av 1990-tal­lets reform­beveg­else, og gjorde utstrakt bruk av net­tbasert kom­mu­nikasjon. Over tid — fra juni 2009 til feb­ru­ar 2011 — ble online kom­mu­nikasjon basisme­di­et for net­tbaserte og offentlige pro­test­er i det fysiske rom. En studie av de net­tbaserte plakatene vil ikke bare vise hvor­dan en oppo­sisjonell kul­tur ble til, men kan også vise pros­essene der net­tbaserte rom for aktivisme og mot­stand ble skapt.

Det som gjør de net­tbaserte plakatene inter­es­sante, er at Den grønne beveg­elsen ble formet og i stor grad organ­is­ert uten en sen­tral ledelse eller organ­isas­jon. Der­for vis­er ikke plakatene til en organ­isas­jon — i hvert fall ikke ved første øyekast. For selv om vek­ten ofte legges på beveg­elsens “horison­tale” struk­tur, betyr ikke det at alle kunne ha lik til­gang til plan­leg­ging og antake­lig heller ikke utform­ing av plakater. Inn­fly­telsen iranere i dias­po­raen (iranere bosatt i utlandet over lang tid) med sin let­tere nett-til­gang hadde på beveg­elsen, nevnes ofte. Min egen forskn­ing på iran­sk poli­tisk aktivisme vis­er imi­dler­tid at iranske stu­den­ter i utlandet (som gjerne opphold­er seg uten­lands i kor­tere tid og reis­er ut og inn av Iran ofte) var veldig aktive med å danne små grupper/nettverk for aktivisme på net­tet — et eksem­pel er iranske stu­den­ter i Malaysia.

Med sine nettverk og språkkunnskaper kunne iranere i utlandet mobilis­ere mer inter­nasjon­al opp­merk­somhet og sym­pa­ti. Transnasjon­al kom­mu­nikasjon om beveg­elsen var sterkt påvir­ket av men­neskerettighets-språk (diskurs). Men dias­po­raen kan ikke få æren for å ha skapt inter­esse gjen­nom men­neskerettighets­diskursen. Mange av dem som var aktive i reform­beveg­elsen hadde allerede inte­gr­ert men­neskerettighets­diskursen i sin språk­bruk på 1990-tallet.

Where is my vote? Politisk plakatkunst i Iran (foto: irangreenposters.org)

Where is my vote? Poli­tisk plakatkun­st i Iran (foto: irangreenposters.org)

Når vi vet at net­tak­tivisme formes gjen­nom transnasjon­al nettverks­byg­ging og at grensene for net­tak­tivis­mens rom ikke føl­ger nasjonale land­grenser, kan man spørre seg om hva net­tbasert mot­stand­skun­st kan fortelle om kam­p­en som skjer lokalt. Hamid Dabashi skriv­er i en bok om Iran, Den grønne beveg­elsen og USA at “ett blikk på kalen­deren iranere bruk­er til å organ­is­ere sitt liv vis­er at det fak­tisk er tre ulike typer dato­er som min­ner dem på hvor og hvem de er i ver­den — en iran­sk, en islam­sk og den glob­alis­erte kristne kalen­deren.” Mange av plakatene kom­mu­nis­er­er de religiøse hen­delsene og dagene som beveg­elsen val­gte for sine pro­test­er som del av en pros­ess for å ta tilbake reli­gio­nen fra statens kon­troll. Mange plakater kom­mu­nis­er­er gjen­nom dikt eller skaper assosi­asjon­er til før-islam­sk tro knyt­tet til årstider som våren. I enkelte andre plakater mark­eres inter­nasjonale dager som kvinneda­gen. Selv om en kan argu­mentere for at det lokale allerede er glob­alis­ert, er det et tydelig hier­ar­ki blant brukere når det gjelder den reelle muligheten de har til å uttrykke seg på nett. Dette skyldes bl.a. ulikheter i til­gang til net­tet og nett-tjenester.

Uavhengig av pros­ess­er med inklud­er­ing og eksklud­er­ing når net­tbasert oppo­sisjonell kun­st skapes, hin­ter “offline”-utstillingen av Den grønne beveg­elsens nett­ma­te­ri­ale til behovet for en ny forståelse av plakater og kun­st som mot­stand. Hva kan kalles nettplakater? På hvilke måter utfor­dr­er de etablerte defin­isjon­er av plakater? Utstill­in­gen virvler opp mange spørsmål.

TEMA

P

olitisk
kommun
ikasjon

42 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Betyr her grønne det jeg assosier­er med nykom­mu­nisme? Det Sed­dighi skriv­er her blir litt meningsløst, i hvert fall for meg, når det som skrives om blir så lite definert.

  Lit­ter merke­lig at Sed­dighi skriv­er så rosende om net­tet men ikke nevn­er at Iran har oppført en fil­ter­mur som de kaller Halal-nett:

  http://edition.cnn.com/2013/06/03/world/meast/iran-internet-restrictions-halal-internet/

  Many are report­ing inter­na­tion­al web­sites and online ser­vices, includ­ing Gmail and Skype, are often blocked and cir­cum­ven­tion tools effec­tive­ly squashed, mak­ing it dif­fi­cult to com­mu­ni­cate with any­one out­side the country.
  Nation­al web­sites are still eas­i­ly accessed, but as inter­net speeds slow to a crawl, many of the coun­try’s neti­zens are find­ing access to even the most rudi­men­ta­ry URLs barred — includ­ing those belong­ing to banks and local businesses.

  • Hi SEBEOS, thanks for your comment.

   Regard­ing your ques­tion about the Iran­ian Green Move­ment: It refers to the upris­ing start­ed in June 2009 – which was a reac­tion to the result of the pres­i­den­tial elec­tion 2009. Those who took part in the upris­ing claimed that an elec­toral fraud had occurred. It was called the Green Move­ment since it was cre­at­ed on the plat­form of “the green wave” – the pres­i­den­tial cam­paign of Mousavi (a can­di­date of the pres­i­den­tial elec­tion). The green referred both to the col­or of Islam and the col­or of spring which promise rebirth/renewal in Iran­ian cul­ture. The col­or was used for polit­i­cal mobi­liza­tion. In this text the infor­ma­tion about the Green Move­ment is very short because there is a link to anoth­er text about the same topic. 

   Regard­ing your cri­tique: I am not sure which part of the text you refer to when you say I am prais­ing the Inter­net. Through the dis­cus­sions on dias­po­ra and unequal access to the Inter­net, I tried to show how the cul­ture of dis­sent in online space is cre­at­ed through dif­fer­ent process­es of inclu­sion and exclu­sion. Halal nett – which is best-known as nation­al Inter­net in Iran – is government’s attempt to gain con­trol over cyber activ­i­ties of Inter­net users in Iran. How­ev­er, proxy servers are com­mon­ly used in Iran which enables many users to have access to social media. Then, the ques­tion is how new tech­nolo­gies chal­lenge gov­ern­ments’ con­trol over cit­i­zens’ activ­i­ties in online space. More­over, the argu­ment about cre­ation of online cul­ture of dissent/resistance does not refer to the nation­al territories/borders.

   Best,
   Gilda

til toppen