Vindstrømmene i sanntid

En fantastisk interaktiv datavisualisering: Globale vindstrømmer i nær sanntid.

Verk­tøy­ene for visu­ali­se­ring av viten­ska­pe­li­ge data er nå blitt så gode at krea­ti­vi­te­ten er den størs­te begrens­nin­gen.

Came­ron Becca­rio står bak det han gans­ke enkelt kal­ler «Earth», en visu­ali­se­ring av vind­strøm­mer og øvri­ge glo­ba­le vær­for­hold basert på data levert i nær sann­tid fra ame­ri­kans­ke Natio­nal Weather Ser­vice.

Øye­blikks­bil­det under yter ikke ori­gi­na­len rett­fer­dig­het, så gå inn på earth.nullschool.net og lek deg med ver­ket — eller bare len deg til­ba­ke og se.

vind_still_by

Klo­den kan lett snur­res og til­tes ved å klik­ke og dra. Klikk på «Earth» nede til venst­re for å vel­ge uli­ke inn­stil­lin­ger. Becca­rio utvi­der sta­dig med ny funk­sjo­na­li­tet — man kan f.eks. leg­ge på et tem­pe­ra­tur­lag eller vise sky­er. Eller vel­ge uli­ke vis­nin­ger av jord­klo­den.

Becca­rio har pub­li­sert koden på Git­hub.

TEMA

V

isualis
ering

10 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen