“Gi Ukraina en sjanse til å unngå borgerkrig”

En appell til journalistkolleger fra den ukrainske organisasjonen Stop Censorship.

Vi, ukrainske jour­nal­is­ter, ber våre kol­leger i andre land og inter­nasjonale organ­isas­jon­er om å gjøre alt som står i deres makt for å gi Ukraina en sjanse til å unngå en human­itær katas­trofe og borg­erkrig midt i Europa.

Ukrainske myn­digheter har gjort mange forsøk på å slå ned ukrain­ernes pro­test­er, som beg­y­nte som fre­delige demon­strasjon­er til støtte for europeisk inte­grasjon for Ukraina. Om kvelden den 30. novem­ber 2013 sat­te myn­dighetene for første gang inn spe­sial­styrk­er fra poli­ti­et som på ekstremt vold­elig vis ban­ket opp pro­test­erende stu­den­ter. 16. jan­u­ar god­kjente myn­dighetene en pakke med sen­surlover som utløste nye pro­test­er i gatene. Og nå avvis­er myn­dighetene i prak­sis enhver dia­log eller kon­sen­sus, til tross for inter­nasjonale forhan­dleres forsøk på megling.

Appell fra Ukraina
Tek­sten som gjengis her ble pub­lis­ert 19. feb­ru­ar 2014 på organ­isas­jo­nen Stop Cen­sor­ships nettst­ed. Dagen før ble minst 26 men­nesker drept i Kiev.

I tre måned­er har myn­dighetene unnveket alle demon­strantenes krav: Å begrense pres­i­den­tens makt ved å tilbake­føre grunnloven til ord­ly­den fra 2004; avset­telse av innen­riksmin­is­ter Zakhart­sjenko; straf­fe­for­føl­gelse av dem som er ans­varlig for vold mot stu­den­ter; og signer­ing av assosier­ingsav­tal­en med EU. Dette før­er til en eska­ler­ing av vold og konfrontasjon.

Hen­delsene på “Den svarte tirs­da­gen” 18. feb­ru­ar viste at myn­dighetene er rede til å drukne Ukraina i blod ved å ta i bruk skytevåpen og mil­itært utstyr.

Dette bildet ble 20. februar 2014 lagt ut av Twitter-brukeren Euromajdan med kommentaren: "I really don't know what to say."

Dette bildet ble 20. feb­ru­ar 2014 lagt ut av Twit­ter-bruk­eren Euro­ma­j­dan med kom­mentaren: “I real­ly don’t know what to say.”

Vi ber dere om å tilstrebe en bal­ansert dekn­ing av hen­delsene i Ukraina og være på vakt mot den rus­siske pro­pa­gan­dakri­gen, som har vært ført kon­stant siden protestene beg­y­nte. På Maj­dan-plassen har dus­in­vis av demon­stran­ter fra hele Ukraina blitt drept. Der­for svar­er det ikke til realitetene at alle er “ekstrem­is­ter fra Vest-Ukraina”. Å si dette bidrar til det inntrykket Janukovit­sjs dik­ta­toriske regime ønsker å skape: At dette bare er en “lokal kon­flikt mel­lom radikale elementer”.

Vi ber dere også om å ta opp intro­duk­sjo­nen av sanksjon­er mot ukrainske poli­tikere og tjen­este­menn, siden men­neske­liv avhenger av det — bok­stavelig talt. Dessverre har Europas nøling med prak­tiske tiltak ført til dus­in­vis døde og hun­drevis skadde.

Vi ber dere om å informere pub­likumet deres om bankkon­to­er i utlandet og kor­rupte ukrainske tjen­este­menns sel­skaper. Disse kan brukes som press­mid­del mot Janukovit­sjs mil­i­tante regime, som ter­roris­er­er folket han har avlagt ed om å tjene.

Spre appellen videre
Appellen er over­satt fra engel­sk av Vox Pub­li­ca og kan fritt spres videre. Vi har også lagt den ut på vår Face­book-side.

Les også: Journalisten.no om drapet på jour­nal­is­ten Vyach­eslav Veremey

Bakgrunnsinformasjon

Borg­er­beveg­elsen “Stop Cen­sor­ship” ble grunnlagt 21. mai 2010. Dette er en uformell gruppe av jour­nal­is­ter som er blitt oppret­tet som svar på under­trykkelsen av ytrings­fri­het i Ukraina.

“Stop Cen­sor­ship” er et ini­tia­tiv fra ukrainske jour­nal­is­ter og medieor­gan­isas­jon­er som tar sik­te på å forsvare ytrings­fri­het, hin­dre sen­sur i Ukraina, så vel som kjempe mot innbland­ing i jour­nal­is­tisk virk­somhet og brudd på pro­fesjonelle stan­dard­er i deknin­gen av sosiale og poli­tiske forhold.

Borg­er­beveg­elsen “Stop Cen­sor­ship” støt­ter ikke noe poli­tisk par­ti og mot­tar heller ikke økonomisk støtte fra noe poli­tisk parti.

Stop Cen­sor­ship på Twit­ter: @Stopcensorship.

Kon­tak­t­per­son: Artem Sokolenko, organ­isas­jo­nens koor­di­na­tor. E‑post: censor.stop@gmail.com

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Uven­tet men bra tilskudd av et inn­legg på Vox Publica!

    Men i til­legg til ros vil jeg kom­mentere at det er merke­lig hvor­dan det plut­selig kan være gre­it å skrive fryk­tin­ngy­tende fra vestlige medi­er om den ukrainske høyres­i­den mens det nasjon­al-sosial­is­tiske Front Nation­al i Frankrikke ikke får noe opp­merk­somhet overhodet.

    Front Nation­al kom­mer kan­skje til å vinne det neste franske val­get og det er at par­ti som står for en sterk — nærmest fas­cis­toid — stat bare for fran­skmenn. Denne blandin­gen av nasjon­al­isme og stats-pos­i­tivisme kaller vi gjerne nazisme — som er den tyske forko­r­telsen for «nasjon­al-sos­al­is­tisk».

    Svo­bo­da — Ukrainas ytre høyre­fløy — er mar­gin­al i alle mulige sam­men­likninger. Jeg vil våge å hevde at ukrain­erne på Maid­an­plassen har et gen­uint sterkere ønske om demokrati enn flere andre europeiske land.

til toppen