«Gi Ukraina en sjanse til å unngå borgerkrig»

En appell til journalistkolleger fra den ukrainske organisasjonen Stop Censorship.

Vi, ukrains­ke jour­na­lis­ter, ber våre kol­le­ger i and­re land og inter­na­sjo­na­le orga­ni­sa­sjo­ner om å gjø­re alt som står i deres makt for å gi Ukrai­na en sjan­se til å unn­gå en huma­ni­tær kata­stro­fe og bor­ger­krig midt i Euro­pa.

Ukrains­ke myn­dig­he­ter har gjort man­ge for­søk på å slå ned ukrai­ner­nes pro­tes­ter, som begyn­te som fre­de­li­ge demon­stra­sjo­ner til støt­te for euro­pe­isk inte­gra­sjon for Ukrai­na. Om kvel­den den 30. novem­ber 2013 sat­te myn­dig­he­te­ne for førs­te gang inn spe­sial­styr­ker fra poli­ti­et som på eks­tremt vol­de­lig vis ban­ket opp pro­te­ste­ren­de stu­den­ter. 16. janu­ar god­kjen­te myn­dig­he­te­ne en pak­ke med sen­sur­lo­ver som utløs­te nye pro­tes­ter i gate­ne. Og nå avvi­ser myn­dig­he­te­ne i prak­sis enhver dia­log eller kon­sen­sus, til tross for inter­na­sjo­na­le for­hand­le­res for­søk på meg­ling.

Appell fra Ukrai­na
Teks­ten som gjen­gis her ble pub­li­sert 19. febru­ar 2014 på orga­ni­sa­sjo­nen Stop Cen­sor­ships nett­sted. Dagen før ble minst 26 men­nes­ker drept i Kiev.

I tre måne­der har myn­dig­he­te­ne unn­ve­ket alle demon­stran­te­nes krav: Å begren­se pre­si­den­tens makt ved å til­bake­føre grunn­lo­ven til ord­ly­den fra 2004; avset­tel­se av innen­riks­mi­nis­ter Zakhart­sjen­ko; straffe­for­føl­gel­se av dem som er ansvar­lig for vold mot stu­den­ter; og sig­ne­ring av asso­sie­rings­av­ta­len med EU. Det­te fører til en eska­le­ring av vold og kon­fron­ta­sjon.

Hen­del­se­ne på «Den svar­te tirs­da­gen» 18. febru­ar vis­te at myn­dig­he­te­ne er rede til å druk­ne Ukrai­na i blod ved å ta i bruk skyte­vå­pen og mili­tært utstyr.

Dette bildet ble 20. februar 2014 lagt ut av Twitter-brukeren Euromajdan med kommentaren: "I really don't know what to say."

Det­te bil­det ble 20. febru­ar 2014 lagt ut av Twit­ter-bru­ke­ren Euro­maj­dan med kom­men­ta­ren: «I real­ly don’t know what to say.»

Vi ber dere om å til­stre­be en balan­sert dek­ning av hen­del­se­ne i Ukrai­na og være på vakt mot den rus­sis­ke pro­pa­ganda­kri­gen, som har vært ført kon­stant siden pro­tes­te­ne begyn­te. På Maj­dan-plas­sen har dusin­vis av demon­stran­ter fra hele Ukrai­na blitt drept. Der­for sva­rer det ikke til rea­li­te­te­ne at alle er «eks­tre­mis­ter fra Vest-Ukrai­na». Å si det­te bidrar til det inn­tryk­ket Janu­k­o­vitsjs dik­ta­to­ris­ke regi­me øns­ker å ska­pe: At det­te bare er en «lokal kon­flikt mel­lom radi­ka­le ele­men­ter».

Vi ber dere også om å ta opp intro­duk­sjo­nen av sank­sjo­ner mot ukrains­ke poli­ti­ke­re og tje­neste­menn, siden men­neske­liv avhen­ger av det — bok­sta­ve­lig talt. Dess­ver­re har Euro­pas nøling med prak­tis­ke til­tak ført til dusin­vis døde og hundre­vis skad­de.

Vi ber dere om å infor­me­re pub­li­ku­met deres om bank­kon­to­er i utlan­det og kor­rup­te ukrains­ke tje­neste­menns sel­ska­per. Dis­se kan bru­kes som press­mid­del mot Janu­k­o­vitsjs mili­tan­te regi­me, som ter­ro­ri­se­rer fol­ket han har avlagt ed om å tje­ne.

Spre appel­len vide­re
Appel­len er over­satt fra engelsk av Vox Pub­li­ca og kan fritt spres vide­re. Vi har også lagt den ut på vår Face­bo­ok-side.

Les også: Journalisten.no om dra­pet på jour­na­lis­ten Vyache­slav Vere­mey

Bakgrunnsinformasjon

Bor­ger­be­ve­gel­sen «Stop Cen­sor­ship» ble grunn­lagt 21. mai 2010. Det­te er en ufor­mell grup­pe av jour­na­lis­ter som er blitt opp­ret­tet som svar på under­tryk­kel­sen av ytrings­fri­het i Ukrai­na.

«Stop Cen­sor­ship» er et ini­tia­tiv fra ukrains­ke jour­na­lis­ter og medie­or­ga­ni­sa­sjo­ner som tar sik­te på å for­sva­re ytrings­fri­het, hind­re sen­sur i Ukrai­na, så vel som kjem­pe mot inn­blan­ding i jour­na­lis­tisk virk­som­het og brudd på pro­fe­sjo­nel­le stan­dar­der i dek­nin­gen av sosia­le og poli­tis­ke for­hold.

Bor­ger­be­ve­gel­sen «Stop Cen­sor­ship» støt­ter ikke noe poli­tisk par­ti og mot­tar hel­ler ikke øko­no­misk støt­te fra noe poli­tisk par­ti.

Stop Cen­sor­ship på Twit­ter: @Stopcensorship.

Kon­takt­per­son: Artem Soko­len­ko, orga­ni­sa­sjo­nens koor­di­na­tor. E‑post: censor.stop@gmail.com

TEMA

J

ournali
stikk

132 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Uven­tet men bra til­skudd av et inn­legg på Vox Pub­li­ca!

    Men i til­legg til ros vil jeg kom­men­te­re at det er mer­ke­lig hvor­dan det plut­se­lig kan være greit å skri­ve frykt­inn­gy­ten­de fra vest­li­ge medi­er om den ukrains­ke høyre­si­den mens det nasjo­nal-sosia­lis­tis­ke Front Natio­nal i Frank­rik­ke ikke får noe opp­merk­som­het over­ho­det.

    Front Natio­nal kom­mer kan­skje til å vin­ne det nes­te frans­ke val­get og det er at par­ti som står for en sterk — nær­mest fascistoid — stat bare for fransk­menn. Den­ne blan­din­gen av nasjo­na­lis­me og stats-posi­ti­vis­me kal­ler vi gjer­ne nazis­me — som er den tys­ke for­kor­tel­sen for «nasjo­nal-sosa­lis­tisk».

    Svo­bo­da — Ukrai­nas ytre høyre­fløy — er mar­gi­nal i alle muli­ge sam­men­lik­nin­ger. Jeg vil våge å hev­de at ukrai­ner­ne på Mai­dan­plas­sen har et genuint ster­ke­re øns­ke om demo­kra­ti enn fle­re and­re euro­pe­is­ke land.

til toppen