Google kan gjøre klimafornektere “usynlige”

Søkegiganten arbeider med en ny metode for å nedprioritere upålitelige nettsteder i søkeresultatene.

Ver­den har ingen man­gel på høy­lytte aktivis­ter som motar­bei­der forskn­ings­basert kunnskap og poli­tikk. Mot­standere av vaksiner­ing har fått mye opp­merk­somhet i det siste. Og selv de tilsynela­tende best etablerte fak­ta, som hvor Barack Oba­ma er født, kan bestrides. Net­tet har gitt fak­ta-for­dreiere og kon­spir­a­torikere per­fek­te verktøy.

Et Google-søk er en vik­tig port til kunnskap for de fleste av oss. Algo­ritmene Google bruk­er for å ran­gere søk­ere­sul­tatene tar i dag ikke spe­sielt hen­syn til etter­ret­te­ligheten i opplysnin­gene et nettst­ed videre­formi­dler. I stedet er det en sides pop­u­lar­itet som fremheves. Fak­tor­er som hvor mange andre nettst­ed­er som lenker til en side avgjør hvor høyt siden rangeres.

Det er alt­så ingent­ing i veien for at et nettst­ed fylt med pås­tander om kli­maforskn­ing som 97 pros­ent av ver­dens kli­maforskere avvis­er, kan ran­geres høyest av Google. Eller en slad­der­side, for den del.

Global oppvarming er... Googles egne forslag til fullføring av søket.

Glob­al opp­varm­ing er… Googles egne forslag til fullføring av søket.

Googles egne forskere arbei­der nå med en videreutvikling av algo­ritmene som kan innebære en radikal foran­dring av denne situ­asjo­nen. Ved å vur­dere også hvor pålitelig en nett­side er, åpnes det for å pri­or­itere opp etter­ret­telige, men lite pop­ulære sider som med dagens metode kom­mer langt ned på resul­tatlis­ten, og tilsvarende jekke ned sider som vårt tenk­te klimafornekter-eksempel.

Dette er ennå bare et forskn­ing­spros­jekt, og Google sier de ikke har konkrete plan­er om å imple­mentere meto­den. En (meget teknisk) forskn­ingsar­tikkel (pdf) som nylig ble pub­lis­ert har likev­el fått en hel del opp­merk­somhet. Kli­mafornek­tere og -“skep­tikere” var raskt ute med å advare mot kon­sekvensene. “Jeg er svært bekym­ret for dette… En bety­delig andel av den daglige trafikken til mitt nettst­ed kom­mer fra Google,” sier Antho­ny Watts til FoxNews. Han dri­ver nettst­edet Watts Up With That.

En slik metode er ikke uprob­lema­tisk. Er det Googles opp­gave å gå så dypt inn i poli­tisk brennbare spørsmål? Hvor går grensen mel­lom ube­stridte fak­ta og opplysninger som det er helt legit­imt å bestride? Google vil utvil­somt vade rett inn i den opphetede diskusjo­nen om en “lib­er­al” slag­side i amerikanske medi­er og universitetsmiljøer.

Google-forskerne bruk­er inter­es­sant nok eksem­plet med Barack Oba­mas fødest­ed gjen­nomgående i sin artikkel. Å så tvil om hvor pres­i­den­ten ble født, er en favorittsys­sel for de mest rabi­ate Oba­ma-mot­standerne. Men hva med spørsmål som de påståtte sam­men­hen­gene mel­lom vaksiner­ing og autisme, eller net­topp men­neskeskapt glob­al opp­varm­ing? Som kom­men­ta­toren Chris Mooney i Wash­ing­ton Post påpeker: Hvis Google virke­lig går i den ret­ning forskerne deres fores­lår, vil protestene bli mer og mer høy­lytte. Likev­el bør dette prøves, men­er Mooney:

The late Sen. Daniel Patrick Moyni­han famous­ly observed that “Every­one is enti­tled to his own opin­ions, but not to his own facts.” The prob­lem in the U.S. over the past decade in par­tic­u­lar, how­ev­er, is that every­one does seem to have his own facts — at least around cer­tain politi­cized top­ics. But if any­one can bring us back to a shared real­i­ty, well, it’s Google.

TEMA

G

oogle

41 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen