Google kan gjøre klimafornektere «usynlige»

Søkegiganten arbeider med en ny metode for å nedprioritere upålitelige nettsteder i søkeresultatene.

Ver­den har ingen man­gel på høy­lyt­te akti­vis­ter som mot­ar­bei­der forsk­nings­ba­sert kunn­skap og poli­tikk. Mot­stan­de­re av vak­si­ne­ring har fått mye opp­merk­som­het i det sis­te. Og selv de til­syne­la­ten­de best etab­ler­te fak­ta, som hvor Barack Oba­ma er født, kan bestri­des. Net­tet har gitt fak­ta-for­drei­ere og kon­spi­ra­to­ri­ke­re per­fek­te verk­tøy.

Et Goog­le-søk er en vik­tig port til kunn­skap for de fles­te av oss. Algo­rit­me­ne Goog­le bru­ker for å ran­ge­re søke­re­sul­ta­te­ne tar i dag ikke spe­si­elt hen­syn til etter­ret­te­lig­he­ten i opp­lys­nin­ge­ne et nett­sted videre­for­mid­ler. I ste­det er det en sides popu­la­ri­tet som frem­he­ves. Fak­to­rer som hvor man­ge and­re nett­ste­der som len­ker til en side avgjør hvor høyt siden ran­ge­res.

Det er alt­så ingen­ting i vei­en for at et nett­sted fylt med påstan­der om klima­forsk­ning som 97 pro­sent av ver­dens klima­fors­ke­re avvi­ser, kan ran­ge­res høy­est av Goog­le. Eller en slad­der­side, for den del.

Global oppvarming er... Googles egne forslag til fullføring av søket.

Glo­bal opp­var­ming er… Goog­les egne for­slag til full­fø­ring av søket.

Goog­les egne fors­ke­re arbei­der nå med en videre­ut­vik­ling av algo­rit­me­ne som kan inne­bære en radi­kal for­and­ring av den­ne situa­sjo­nen. Ved å vur­de­re også hvor påli­te­lig en nett­side er, åpnes det for å prio­ri­te­re opp etter­ret­te­li­ge, men lite popu­læ­re sider som med dagens meto­de kom­mer langt ned på resul­tat­lis­ten, og til­sva­ren­de jek­ke ned sider som vårt tenk­te klima­for­nek­ter-eksem­pel.

Det­te er ennå bare et forsk­nings­pro­sjekt, og Goog­le sier de ikke har kon­kre­te pla­ner om å imple­men­te­re meto­den. En (meget tek­nisk) forsk­nings­ar­tik­kel (pdf) som nylig ble pub­li­sert har like­vel fått en hel del opp­merk­som­het. Klima­for­nek­te­re og -«skep­ti­ke­re» var raskt ute med å adva­re mot kon­se­kven­se­ne. «Jeg er svært bekym­ret for det­te… En bety­de­lig andel av den dag­li­ge tra­fik­ken til mitt nett­sted kom­mer fra Goog­le,» sier Antho­ny Watts til Fox­News. Han dri­ver nett­ste­det Watts Up With That.

En slik meto­de er ikke upro­ble­ma­tisk. Er det Goog­les opp­ga­ve å gå så dypt inn i poli­tisk brenn­ba­re spørs­mål? Hvor går gren­sen mel­lom ube­strid­te fak­ta og opp­lys­nin­ger som det er helt legi­timt å bestri­de? Goog­le vil utvil­somt vade rett inn i den opp­he­te­de dis­ku­sjo­nen om en «libe­ral» slag­side i ame­ri­kans­ke medi­er og uni­ver­si­tets­mil­jø­er.

Goog­le-fors­ker­ne bru­ker inter­es­sant nok eksemp­let med Barack Oba­mas føde­sted gjen­nom­gå­en­de i sin artik­kel. Å så tvil om hvor pre­si­den­ten ble født, er en favo­ritt­sys­sel for de mest rabia­te Oba­ma-mot­stan­der­ne. Men hva med spørs­mål som de påståt­te sam­men­hen­ge­ne mel­lom vak­si­ne­ring og autis­me, eller nett­opp men­neske­skapt glo­bal opp­var­ming? Som kom­men­ta­to­ren Chris Moo­ney i Wash­ing­ton Post påpe­ker: Hvis Goog­le vir­ke­lig går i den ret­ning fors­ker­ne deres fore­slår, vil pro­tes­te­ne bli mer og mer høy­lyt­te. Like­vel bør det­te prø­ves, mener Moo­ney:

The late Sen. Dani­el Pat­rick Moyni­han famous­ly observed that «Eve­ryone is entit­led to his own opi­nions, but not to his own facts.» The pro­blem in the U.S. over the past deca­de in par­ti­cu­lar, how­e­ver, is that eve­ryone does seem to have his own facts — at least around cer­tain poli­ti­cized topics. But if anyone can bring us back to a shared rea­li­ty, well, it’s Goog­le.

TEMA

G

oogle

41 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen