Databasehøsting og slitte skosåler

Journalistikken må bli like grenseoverskridende som økonomien og politikken.

Man­ge tror det er umu­lig å få tak i data fra skatte­pa­ra­di­ser, sa jour­na­list Miran­da Patru­cic. Men vi bare ring­te og spur­te i Gibral­tar, og så fikk vi ut omfat­ten­de dokumentasjon. 

Patru­cic var en av inn­le­der­ne på kon­fe­ran­sen Data­harvest i Brus­sel i mai, som sam­let jour­na­lis­ter, medie­folk og akti­vis­ter fra hele Euro­pa til tre dager med inten­siv kunn­skaps- og ide­ut­veks­ling. Det­te var fjer­de gang kon­fe­ran­sen ble arran­gert, og veks­ten i antall del­ta­ke­re har vært formidabel.

Store datamengder, megetsigende detaljer

Kor­rup­sjons­skan­da­le­ne rundt den usbek­is­ke dik­tator­dat­te­ren Gul­na­ra Kari­m­ova var tema for Miran­da Patru­cics under­sø­kel­ser. Fra Gibral­tars regist­re fikk hun vik­tig ny doku­men­ta­sjon som knyt­tet Kari­m­ova til omfat­ten­de kor­rup­sjon med tele­kom­li­sen­ser i Usbek­istan, der Tele­nor også er involvert.

Det­te var lær­dom­mer som gikk igjen i fle­re av his­to­rie­ne som ble pre­sen­tert på Data­harvest: Data­kil­de­ne fin­nes, selv i sen­si­ti­ve saker. Trans­ak­sjo­ner, regist­re­ring av sel­ska­per – sli­ke hand­lin­ger etter­la­ter papi­rer og data som kan spo­res opp. Men det vil fort­satt ofte være nød­ven­dig med godt, gam­mel­dags repor­ter-fot­ar­beid, tål­mo­dig­het og kilde­pleie for å få til­gang (et sær­lig impo­ne­ren­de eksem­pel på kom­bi­na­sjo­nen data-ana­ly­se og repor­ter­hånd­verk er Reu­ters-pro­sjek­tet Com­ra­de Capi­ta­lism, om kor­rup­sjon i Putins Russland). 

Jour­na­lis­ter må ikke nød­ven­dig­vis rei­se til ekso­tis­ke him­mel­strøk for å få slitt sko­så­le­ne. I LuxLe­aks-saken var utgangs­punk­tet en lek­ka­sje av 28000 sider med skatte­av­ta­ler mel­lom multi­na­sjo­na­le sel­ska­per og Lux­em­bourgs myn­dig­he­ter. Redak­sjo­ner og jour­na­lis­ter i man­ge land sam­ar­bei­det om å ana­ly­se­re og sys­te­ma­ti­se­re data­ene, koor­di­nert av The Inter­na­tio­nal Con­sor­ti­um of Investi­ga­ti­ve Jour­na­lists (ICIJ). Å for­stå og pre­sen­te­re skatte­av­ta­le­ne var mest sen­tralt, men et inter­es­sant aspekt var hva som fore­gikk på de multi­na­sjo­na­le sel­ska­pe­nes kon­tor­adres­ser i Lux­em­bourg. For bel­gis­ke Kris­tof Cle­rix med­før­te det å lus­ke rundt i ano­ny­me kon­tor­byg­nin­ger, note­re navn på post­kas­ser og god­snak­ke med sek­re­tæ­rer for å få tak i de meget­si­gen­de detaljene.

Grenseoverskridende journalistikk

Data­harvest har vokst ut av et øns­ke om å frem­me grense­over­skri­den­de jour­na­lis­tikk i Euro­pa. Både lega­le og ille­ga­le penge­strøm­mer krys­ser gren­ser, og det gjør selv­sagt også poli­tis­ke pro­ses­ser. Selv om de fles­te euro­pe­is­ke medi­er har et nasjo­nalt pub­li­kum, bør jour­na­lis­ter og redak­sjo­ner sam­ar­bei­de om rese­arch i saker der aktø­rer og inter­es­ser i fle­re land er involvert, mener ini­tia­tiv­ta­ker­ne, med jour­na­list Bri­git­te Alf­ter fra Dan­mark i spis­sen. I sin pre­sen­ta­sjon pek­te hun på fem sam­ar­beids­va­ri­an­ter, fra løse til strukturerte: 

  • Nett­verk: Fort­lø­pen­de utveks­ling av infor­ma­sjon og ide­er på tema­om­rå­der av fel­les interesse.
  • Enkelt­stå­en­de pro­sjekt: Der du tren­ger hjelp til begren­se­de arbeids­opp­ga­ver i et annet land.
  • Rela­tert vink­ling: Når en sak du job­ber med har en for­gre­ning til et annet land som ikke er inter­es­sant for deg å for­føl­ge, men er det for en kollega.
  • Løst sam­ar­beid: Part­ner­ne utfø­rer fel­les, klart defi­ner­te opp­ga­ver. Eksem­pel: Opp­byg­gin­gen av en data­base over land­bruks­støt­ten i EU, der en måt­te få inn­syn i regist­re i hvert enkelt land.
  • Nært sam­ar­beid: Inten­sivt og tett pro­sjekt­ar­beid mel­lom team i fle­re land. Et eksem­pel på det sis­te er da Alf­ter og kol­le­ger fra Bel­gia og Neder­land sam­men avdek­ket hem­me­lig­hold­te rap­por­ter om bivirk­nin­ger av medi­si­ner på det euro­pe­is­ke markedet.

Fort­satt gjen­står hin­de­ret med medie­nes nasjo­na­le pub­li­kum. Hvor­dan pre­sen­te­re resul­ta­te­ne av et grense­over­skri­den­de jour­na­lis­tisk pro­sjekt? Det­te kan løses ved at sam­ar­bei­det drei­er seg om å fin­ne og sjek­ke fak­ta, mens selve his­to­rie­ne for­tel­les og pre­sen­te­res på uli­ke måter til­pas­set de nasjo­na­le mål­grup­pe­ne og i tråd med nasjo­na­le jour­na­lis­tis­ke tradisjoner. 

Finan­sie­ring vil også være et hin­der for man­ge. Fon­det Journalismfund.eu er nært knyt­tet til Data­harvest og opp­ret­tet nett­opp for å gi støt­te til grense­over­skri­den­de pro­sjek­ter (Fritt Ord bidrar også til det­te fondet).

Tips og veier videre

Data­harvest had­de man­ge work­shops på pro­gram­met der inn­le­der­ne vil­lig vekk del­te metode­er­fa­rin­ger. Ett tips som gikk igjen fra dem som pre­sen­ter­te grave­pro­sjek­ter var å sjek­ke gazet­ter (offi­si­el­le mel­dings- eller lysings­blad) for infor­ma­sjon om f.eks. regist­re­ring og eier­for­hold i sel­ska­per (eksem­pel: Lux­em­bourg). I en del land er dis­se pub­li­ka­sjo­ne­ne åpen­bart bed­re kil­der enn de mer kjen­te virk­som­hets­re­gist­re­ne som våre Brønn­øy­sund­re­gist­re.

Nett­si­der med prak­tis­ke tips:

(Red.anm.: Artik­kel­for­fat­te­rens del­ta­kel­se på Data­harvest var finan­siert av et sti­pend fra Fagpressen).

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen