Fredrik W. Thue og Kai P. Østberg: Faglig autonomi og ytringsfrihet (podkast)

Tanken om faglig autonomi for profesjonene er et bærende element i en liberal og demokratisk samfunnsorden. Podkast fra debattmøte.

Kai Peter Øst­berg, førstea­manu­en­sis i eldre his­to­rie ved Uni­ver­sitetet i Sørøst-Norge, redegjør for denne tankens tidlige his­to­rie både i opplysningsti­dens Frankrike og i den dan­sk-norske enevelde­tradis­jo­nen. I siste del av fore­draget blir per­spek­tivet snudd 180 grad­er: I vår tid har net­topp demokratisk og lib­er­al ret­tighet­stenkn­ing blitt en av de vik­tig­ste utfor­drin­gene for pro­fesjonenes faglige han­dle­fri­het innen en rekke men­neske­be­han­dlende pro­fesjon­er, særlig innen utdan­nings- og helse­fel­tet. Før­er kon­flik­ten mel­lom faglig basert skjønnsutøvelse og rettslig­gjøring til at pro­fesjon­sutøvernes ambisjon­er om å gjøre noe godt og rik­tig over­skygges av fryk­ten for å gjøre noe galt? 

Fredrik W. Thue, pro­fes­sor i pro­fesjon­shis­to­rie ved Sen­ter for pro­fesjon­sstudi­er, OsloMet, diskuter­er i sin innled­ning forut­set­nin­gene for uni­ver­sitets- og høgskoleansattes ytrings­fri­het. His­torisk kan pro­fesjonenes grad av fri­het plasseres på et kon­tin­u­um mel­lom to ytter­punk­ter. Ved det ene finner vi det sen­trale embetsver­ket med sin strenge lojalitet­sp­likt, ved det andre pro­fes­sorene med sin vidt­gående akademiske fri­het. Er det utviklingstrekk i uni­ver­sitets- og høgskole­sek­toren som tyder på at ytrings­fri­heten er i ferd med å innskrenkes for forskere og andre grup­per av profesjonsutøvere? 

Øst­berg og Thue innledet på debattmøte i Forum for viten­skap og demokrati i Bergen 5. desem­ber 2018. Møteled­er: Hen­ri­ette Sind­ing Aasen.

Pod­kas­ten er pro­dusert av Ing­jald Pil­skog, post­dok­tor ved Norce Klima.

TEMA

A

kademis
k frihe
t

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen