Fredrik W. Thue og Kai P. Østberg: Faglig autonomi og ytringsfrihet (podkast)

Tanken om faglig autonomi for profesjonene er et bærende element i en liberal og demokratisk samfunnsorden. Podkast fra debattmøte.

Kai Peter Øst­berg, første­ama­nu­en­sis i eld­re his­to­rie ved Uni­ver­si­te­tet i Sør­øst-Nor­ge, rede­gjør for den­ne tan­kens tid­li­ge his­to­rie både i opp­lys­nings­ti­dens Frank­ri­ke og i den dansk-nors­ke ene­velde­tra­di­sjo­nen. I sis­te del av fore­dra­get blir per­spek­ti­vet snudd 180 gra­der: I vår tid har nett­opp demo­kra­tisk og libe­ral ret­tig­hets­tenk­ning blitt en av de vik­tigs­te utford­rin­ge­ne for pro­fe­sjo­ne­nes fag­li­ge handle­fri­het innen en rek­ke men­neske­be­hand­len­de pro­fe­sjo­ner, sær­lig innen utdan­nings- og helse­fel­tet. Fører kon­flik­ten mel­lom fag­lig basert skjønns­ut­øvel­se og retts­lig­gjø­ring til at pro­fe­sjons­ut­øver­nes ambi­sjo­ner om å gjø­re noe godt og rik­tig over­skyg­ges av fryk­ten for å gjø­re noe galt? 

Fred­rik W. Thue, pro­fes­sor i pro­fe­sjons­his­to­rie ved Sen­ter for pro­fe­sjons­stu­di­er, Oslo­Met, dis­ku­te­rer i sin inn­led­ning for­ut­set­nin­ge­ne for uni­ver­si­tets- og høg­skole­an­sat­tes ytrings­fri­het. His­to­risk kan pro­fe­sjo­ne­nes grad av fri­het plas­se­res på et kon­ti­nu­um mel­lom to ytter­punk­ter. Ved det ene fin­ner vi det sen­tra­le embets­ver­ket med sin stren­ge loja­li­tets­plikt, ved det and­re pro­fes­so­re­ne med sin vidt­gå­en­de aka­de­mis­ke fri­het. Er det utvik­lings­trekk i uni­ver­si­tets- og høg­skole­sek­to­ren som tyder på at ytrings­fri­he­ten er i ferd med å inn­skren­kes for fors­ke­re og and­re grup­per av pro­fe­sjons­ut­øve­re? 

Øst­berg og Thue inn­le­det på debatt­møte i Forum for viten­skap og demo­kra­ti i Ber­gen 5. desem­ber 2018. Møte­le­der: Hen­ri­et­te Sin­ding Aasen.

Podkas­ten er pro­du­sert av Ingjald Pil­skog, post­dok­tor ved Nor­ce Kli­ma.

TEMA

A

kademis
k frihe
t

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen