Informasjonskompetanse til folket!

Evne til kritisk vurdering av informasjon blir mer og mer nødvendig – for alle.

Vig­go har fått påvist høyt koles­te­rol­nivå og fått klar beskjed om å vur­de­re livs­sti­len, både når det gjel­der mat, drik­ke og akti­vi­tet. Når han kom­mer hjem begyn­ner å skri­ve ei lis­te over mat han liker og spi­ser igjen­nom ei nor­mal uke. Han kom­mer til helge­fro­kos­ten, som både lør­dag og søn­dag består av hjem­me­bak­te rund­styk­ker med kokt egg og ansjos. I bak­ho­det duk­ker det opp noe gam­mel infor­ma­sjon om at man ikke må spi­se egg om man har høyt koles­te­rol. For å dob­belt­sjek­ke at det­te stem­mer gjør Vig­go et Goog­le-søk på «egg koles­te­rol far­lig». Han får fle­re tusen treff. De øvers­te resul­ta­te­ne er litt ned­slå­en­de, men også for­vir­ren­de. På man­ge nett­fora og i nett­avi­ser adva­res det mot egg, mens det på and­re nett­ste­der sies at det IKKE er far­lig alli­ke­vel. Hvem skal han tro på?

I hver­da­gen er vi hele tiden omgitt av små god­bi­ter med infor­ma­sjon. Så mye infor­ma­sjon pas­se­rer øyne­ne og øre­ne våre i løpet av en dag at rela­tivt lite får tid til å fes­te seg. Det kan vir­ke harm­løst, men over tid, og med gjen­tat­te eks­po­ne­rin­ger, vil selv kor­te glimt av dis­se god­bi­te­ne – for­enk­le­de kon­klu­sjo­ner, halv­sann­he­ter og usann­he­ter, spen­nen­de vink­lin­ger og fen­gen­de over­skrif­ter – lage spor i hukom­mel­sen vår og utgjø­re en del av det vi tror vi vet om ver­den. Og i en hek­tisk hver­dag stik­ker vi sjel­den fin­ge­ren i jor­da og fore­tar en grun­dig vur­de­ring av gyl­dig­he­ten av våre fore­stil­lin­ger og opp­fat­nin­ger. De bare er der som en del av oss, sjel­den utford­ret eller spo­ret til­ba­ke til sitt opp­hav.

Artikkelforfatterne har utviklet et gratis nettkurs i informasjonskompetanse. (illustrasjon: mooc.no)

Artik­kel­for­fat­ter­ne har utvik­let et gra­tis nett­kurs i infor­ma­sjons­kom­pe­tan­se. (illust­ra­sjon: mooc.no)

En gang i blant hav­ner vi i situa­sjo­ner hvor vi opp­le­ver et reelt behov for utfyl­len­de, nyan­sert og påli­te­lig infor­ma­sjon – som i eksem­pe­let med Vig­go. Da vil vi gjer­ne vite så mye som mulig, og vi må kun­ne sto­le på at infor­ma­sjo­nen vi har er den bes­te og den rik­tigs­te. Men kla­rer vi å se for­bi suk­ker­gla­su­ren på de usun­ne infor­ma­sjons­god­bi­te­ne som bys fram på alle kan­ter? Kla­rer vi å gra­ve oss fram til den soli­de kunn­skaps­kos­ten som kan gi grunn­lag for kon­klu­sjo­ner vi kan ha til­lit til? Har vi god nok infor­ma­sjons­kom­pe­tan­se?

Kritisk tenkning og akademisk redelighet

Infor­ma­sjons­kom­pe­tan­se er vik­tig for oss alle, men helt essen­si­ell for de som stu­de­rer og job­ber med forsk­ning og utdan­ning. For å bidra til utvik­ling, læring og for­mid­ling av tro­ver­dig kunn­skap, må stu­den­ter og fors­ke­re evne å fin­ne rele­vant infor­ma­sjon, kri­tisk eva­lu­ere den og der­et­ter anven­de den på en etter­ret­te­lig og respekt­full måte.

Lesin­gen er egent­lig nøk­ke­len til de fles­te typer til­eg­nelse av infor­ma­sjon

Tema­et infor­ma­sjons­kom­pe­tan­se har i løpet av de sis­te 15–20 åre­ne blitt mer vekt­lagt i høy­ere utdan­ning, men vi som under­vi­ser på UiT Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet i det­te emnet, har len­ge hatt en følel­se av å ikke helt nå frem med inn­hol­det til stu­den­te­ne. Av den grunn har vi vil­let for­nye måten vi under­vi­ser på, og ikke minst løf­te blik­ket fra alle de tek­nis­ke detal­je­ne rundt søk og refe­re­ring.

Vårt nye under­vis­ningsopp­legg vekt­leg­ger mer grunn­leg­gen­de spørs­mål knyt­tet til aka­de­misk virk­som­het, med fokus på kri­tisk tenk­ning og aka­de­misk rede­lig­het. Vi har øns­ket å ska­pe en åpen og flek­si­bel res­surs og på den måten også mulig­gjø­re bru­ken av «flip­ped class­room» som under­vis­nings­me­to­de. Løs­nin­gen vi har falt ned på er et nett­sted i form av en MOOC (mas­si­ve open online cour­se). iKomp ble lan­sert i febru­ar 2015 og er gra­tis til­gjen­ge­lig på mooc.no/course/ikomp. En engelsk ver­sjon vil bli lan­sert i løpet av som­mer­en.

For alle som vil lære om kildebruk

Vi har utvik­let iKomp pri­mært med tan­ke på første­års­stu­den­te­ne på de man­ge, geo­gra­fisk spred­te, cam­pu­se­ne som befin­ner seg under UiT-para­ply­en, men nett­kur­set vil også være rele­vant for stu­den­ter ved and­re insti­tu­sjo­ner og alle and­re som vil lære mer om kilde­bruk. Vårt over­ord­ne­te mål er å bidra til å gi flest mulig stu­den­ter de bes­te for­ut­set­nin­ger for å gjen­nom­føre stu­die­ne. Dypest sett hand­ler det­te om å hjel­pe dem til å lære på egen­hånd.

Selv om iKomp i hoved­sak er utvik­let med stu­den­ter som mål­grup­pe, er det ingen­ting i vei­en for at and­re også kan nyt­tig­gjø­re seg kur­set. Siden vi har valgt å foku­se­re på mer gene­rel­le tema­er, kan kur­sets grunn­leg­gen­de vei­le­der­funk­sjon være rele­vant også uten­for uni­ver­si­tets- og høy­skole­sek­to­ren. Sær­lig lære­re og biblio­te­ka­rer vil kun­ne bru­ke kur­set som bak­grunns­ma­te­ria­le i egen jobb. Vide­re er det man­ge i arbeids­li­vet som tar etter­ut­dan­ning for å fyl­le på og/eller opp­da­te­re tid­li­ge­re kunn­skap. For dis­se kan det være en stor for­del å kun­ne til­eg­ne seg grunn­leg­gen­de fer­dig­he­ter i infor­ma­sjons­kom­pe­tan­se via åpne og flek­sib­le nett­res­sur­ser som iKomp.

Læring og kildekritikk

iKomp består av fire modu­ler, lærings­stra­te­gi­er, kilde­kri­tikk, infor­ma­sjons­søk og aka­de­misk dan­nel­se, og inne­hol­der en blan­ding av teks­ter, video­er og akti­vi­te­ter, samt en avslut­ten­de eksa­men for de som øns­ker kurs­be­vis. Vi har valgt å intro­du­se­re iKomp med modu­len Lærings­stra­te­gi­er, da et bevisst for­hold til egen læring gjør det let­te­re å ta til seg annen infor­ma­sjon. Hvor­dan vi skal få best utbyt­te av en fore­les­ning eller et kurs i regi av job­ben avhen­ger selv­sagt av man­ge ting, blant annet vår egen moti­va­sjon og inter­es­se for å del­ta. I iKomp leg­ger vi vekt på tre aspek­ter ved læring: plan­leg­ging av for­an­stå­en­de arbeids­øk­ter, selv­tes­ting av kunn­skap og lesing.

Selve lesin­gen er egent­lig nøk­ke­len til de fles­te typer til­eg­nel­se av infor­ma­sjon. Én ting er å lese teks­ten og for­stå hvert enkelt ord; en annen ting er å lese og for­stå for­fat­te­rens bud­skap, og vide­re være i stand til å vur­de­re virke­mid­le­ne som er brukt for å få fram de uli­ke argu­men­te­ne.

Kan vi sto­le på det som skri­ves i avi­sene? Eller på Face­book?

Hånd i hånd med lesing føl­ger en kri­tisk eva­lu­e­ring av det vi leser. Kilde­kri­tikk blir mer og mer nød­ven­dig, uan­sett hvor i livet vi befin­ner oss. Ald­ri før har det blitt pub­li­sert så man­ge viten­ska­pe­li­ge bøker og artik­ler som nå. Og ald­ri før har det blitt pro­du­sert så mye ikke-viten­ska­pe­lig infor­ma­sjon. Kan vi sto­le på det som skri­ves i avi­se­ne? Eller på Face­bo­ok? Eller det som skri­ves i nett­dis­ku­sjo­ner og blog­ger, eller på hjem­me­si­de­ne til inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­ner og bedrif­ter? Og kan vi sto­le på det som skri­ves i fag­teks­ter? Som Vig­go er det lett å bli for­vir­ret og usik­ker på grunn av den sto­re – og ofte mot­stri­den­de – infor­ma­sjons­meng­den. I iKomp foku­se­rer vi på hvor­dan vi skal lese infor­ma­sjo­nen vi fin­ner med våkent blikk, og hvor­for vi bør vel­ge så kva­li­tets­sik­re kil­der som mulig.

Søketeknikk og akademisk dannelse

De fles­te som job­ber i biblio­tek bistår gjer­ne og ofte i infor­ma­sjons­søk, for å kun­ne hjel­pe våre låne­re med å fin­ne vei­en i infor­ma­sjons­ha­vet. Enten det søkes i biblio­te­kets data­ba­ser eller på Goog­le, er det greit å kun­ne noen enk­le triks for å gjø­re søke­re­sul­ta­tet bed­re. Vår grunn­tan­ke er at en god søke­tek­nikk hjel­per oss å skaf­fe den over­sik­ten vi tren­ger om et gitt emne. Gode søke­ord, kom­bi­nert rik­tig, gjør job­ben med å fin­ne rele­vant lit­te­ra­tur mye enk­le­re.

iKomp avslut­tes med modu­len aka­de­misk dan­nel­se. Her behand­les for­vent­nin­ger til hvor­dan vi skal opp­tre når vi anven­der and­res arbeid i våre egne teks­ter. Aka­de­misk dan­nel­se er vik­tig, ikke minst for­di pla­giat – det å utgi and­res arbeid for å være ens eget – er utbredt og til hin­der for læring og kunn­skaps­vekst. Vi håper og tror at de man­ge mind­re alvor­li­ge pla­giat­sa­ke­ne vi hører og leser om, skyl­des uvi­ten­het og ikke uær­lig­het, og vi har der­for valgt å for­sø­ke å sti­mu­le­re til bevisst­gjø­ring rundt hvor­for det ikke er aksep­ta­belt å «stje­le» and­res ord og ide­er.

Guide til kvalitetssikring

Noen vil kan­skje hev­de at vi er nai­ve, men vi har fort­satt stor tro på at biblio­te­ke­ne kan kla­re å for­bed­re stu­den­te­nes lærings­si­tua­sjon, øke lærings­ut­byt­tet og gjen­nom det­te bidra til at utek­sa­mi­ner­te stu­den­ter vil være pro­duk­ti­ve, etter­ret­te­li­ge og stol­te – og der­med bli etter­trak­te­de i et frem­ti­dig, kon­kur­ranse­pre­get arbeids­liv.

Vide­re mener vi det er vik­tig at alle vi som job­ber i biblio­tek­bran­sjen er godt kjent med de utford­rin­ger infor­ma­sjons­sam­fun­net ska­per i stu­di­er og hver­dags­liv. Enda vik­ti­ge­re er det at vi er gode guid­er til kva­li­tets­sik­ring av infor­ma­sjon og kan bistå våre bru­ke­re som spør om hjelp. Vi håper iKomp, som er en fritt til­gjen­ge­lig nett­res­surs, kan være en støt­te i bru­ker­vei­led­nin­gen.

TEMA

B

ibliote
k

11 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen