Informasjonskompetanse til folket!

Evne til kritisk vurdering av informasjon blir mer og mer nødvendig – for alle.

Vig­go har fått påvist høyt koles­terol­nivå og fått klar beskjed om å vur­dere livsstilen, både når det gjelder mat, drikke og aktivitet. Når han kom­mer hjem beg­yn­ner å skrive ei liste over mat han lik­er og spis­er igjen­nom ei nor­mal uke. Han kom­mer til hel­ge­frokosten, som både lørdag og søndag består av hjem­me­bak­te rund­stykker med kokt egg og ansjos. I bakhodet dukker det opp noe gam­mel infor­masjon om at man ikke må spise egg om man har høyt koles­terol. For å dobbelt­sjekke at dette stem­mer gjør Vig­go et Google-søk på «egg koles­terol farlig». Han får flere tusen tre­ff. De øver­ste resul­tatene er litt ned­slående, men også forvir­rende. På mange net­tfo­ra og i net­tavis­er advares det mot egg, mens det på andre nettst­ed­er sies at det IKKE er farlig allikev­el. Hvem skal han tro på?

I hverda­gen er vi hele tiden omgitt av små god­biter med infor­masjon. Så mye infor­masjon passer­er øynene og ørene våre i løpet av en dag at rel­a­tivt lite får tid til å feste seg. Det kan virke harm­løst, men over tid, og med gjen­tat­te eksponer­inger, vil selv korte glimt av disse god­bitene – foren­klede kon­klusjon­er, halvsannheter og usannheter, spen­nende vin­klinger og fen­gende over­skrifter – lage spor i hukom­melsen vår og utgjøre en del av det vi tror vi vet om ver­den. Og i en hek­tisk hverdag stikker vi sjelden fin­geren i jor­da og fore­tar en grundig vur­der­ing av gyldigheten av våre forestill­inger og opp­fat­ninger. De bare er der som en del av oss, sjelden utfor­dret eller sporet tilbake til sitt opphav.

Artikkelforfatterne har utviklet et gratis nettkurs i informasjonskompetanse. (illustrasjon: mooc.no)

Artikkelfor­fat­terne har utviklet et gratis net­tkurs i infor­masjon­skom­petanse. (illus­trasjon: mooc.no)

En gang i blant havn­er vi i situ­asjon­er hvor vi opplever et reelt behov for utfyl­lende, nyansert og pålitelig infor­masjon – som i eksem­pelet med Vig­go. Da vil vi gjerne vite så mye som mulig, og vi må kunne stole på at infor­masjo­nen vi har er den beste og den rik­tig­ste. Men klar­er vi å se for­bi sukker­glasuren på de usunne infor­masjon­s­god­bitene som bys fram på alle kan­ter? Klar­er vi å grave oss fram til den solide kunnskap­skosten som kan gi grunnlag for kon­klusjon­er vi kan ha tillit til? Har vi god nok informasjonskompetanse?

Kritisk tenkning og akademisk redelighet

Infor­masjon­skom­petanse er vik­tig for oss alle, men helt essen­siell for de som stud­er­er og job­ber med forskn­ing og utdan­ning. For å bidra til utvikling, læring og formidling av tro­verdig kunnskap, må stu­den­ter og forskere evne å finne rel­e­vant infor­masjon, kri­tisk eval­uere den og deretter anvende den på en etter­ret­telig og respek­t­full måte. 

Lesin­gen er egent­lig nøk­ke­len til de fleste typer til­eg­nelse av informasjon

Temaet infor­masjon­skom­petanse har i løpet av de siste 15–20 årene blitt mer vek­t­lagt i høyere utdan­ning, men vi som under­vis­er på UiT Norges ark­tiske uni­ver­sitet i dette emnet, har lenge hatt en følelse av å ikke helt nå frem med innhold­et til stu­den­tene. Av den grunn har vi vil­let fornye måten vi under­vis­er på, og ikke minst løfte blikket fra alle de tekniske detal­jene rundt søk og referering. 

Vårt nye under­vis­ning­sop­p­legg vek­t­leg­ger mer grunn­leggende spørsmål knyt­tet til akademisk virk­somhet, med fokus på kri­tisk tenkn­ing og akademisk rede­lighet. Vi har øns­ket å skape en åpen og flek­si­bel ressurs og på den måten også mulig­gjøre bruken av “flipped class­room” som under­vis­ningsme­tode. Løs­nin­gen vi har falt ned på er et nettst­ed i form av en MOOC (mas­sive open online course). iKomp ble lansert i feb­ru­ar 2015 og er gratis tilgjen­gelig på mooc.no/course/ikomp. En engel­sk ver­sjon vil bli lansert i løpet av sommeren.

For alle som vil lære om kildebruk

Vi har utviklet iKomp primært med tanke på førsteårsstu­den­tene på de mange, geografisk spredte, cam­pusene som befinner seg under UiT-para­plyen, men net­tkurset vil også være rel­e­vant for stu­den­ter ved andre insti­tusjon­er og alle andre som vil lære mer om kilde­bruk. Vårt overord­nete mål er å bidra til å gi flest mulig stu­den­ter de beste forut­set­ninger for å gjen­nom­føre stu­di­ene. Dypest sett han­dler dette om å hjelpe dem til å lære på egenhånd.

Selv om iKomp i hov­ed­sak er utviklet med stu­den­ter som mål­gruppe, er det ingent­ing i veien for at andre også kan nyt­tig­gjøre seg kurset. Siden vi har val­gt å fokusere på mer generelle temaer, kan kursets grunn­leggende veiled­er­funksjon være rel­e­vant også uten­for uni­ver­sitets- og høyskole­sek­toren. Særlig lærere og bib­liotekar­er vil kunne bruke kurset som bak­grunns­ma­te­ri­ale i egen jobb. Videre er det mange i arbei­d­slivet som tar etterut­dan­ning for å fylle på og/eller opp­datere tidligere kunnskap. For disse kan det være en stor fordel å kunne tileg­ne seg grunn­leggende fer­digheter i infor­masjon­skom­petanse via åpne og flek­si­ble net­tres­surs­er som iKomp.

Læring og kildekritikk

iKomp består av fire mod­uler, læringsstrate­gi­er, kildekri­tikk, infor­masjon­ssøk og akademisk dan­nelse, og innehold­er en bland­ing av tek­ster, video­er og aktiviteter, samt en avs­lut­tende eksamen for de som ønsker kurs­be­vis. Vi har val­gt å intro­dusere iKomp med mod­ulen Læringsstrate­gi­er, da et bevisst forhold til egen læring gjør det let­tere å ta til seg annen infor­masjon. Hvor­dan vi skal få best utbytte av en fore­lesning eller et kurs i regi av jobben avhenger selvsagt av mange ting, blant annet vår egen moti­vasjon og inter­esse for å delta. I iKomp leg­ger vi vekt på tre aspek­ter ved læring: plan­leg­ging av foranstående arbei­d­søk­ter, selvtest­ing av kunnskap og lesing. 

Selve lesin­gen er egentlig nøkke­len til de fleste typer tileg­nelse av infor­masjon. Én ting er å lese tek­sten og forstå hvert enkelt ord; en annen ting er å lese og forstå for­fat­terens bud­skap, og videre være i stand til å vur­dere virkemi­d­lene som er brukt for å få fram de ulike argumentene.

Kan vi stole på det som skri­ves i avi­sene? Eller på Facebook?

Hånd i hånd med lesing føl­ger en kri­tisk eval­uer­ing av det vi leser. Kildekri­tikk blir mer og mer nød­vendig, uansett hvor i livet vi befinner oss. Aldri før har det blitt pub­lis­ert så mange viten­skapelige bøk­er og artik­ler som nå. Og aldri før har det blitt pro­dusert så mye ikke-viten­skapelig infor­masjon. Kan vi stole på det som skrives i avisene? Eller på Face­book? Eller det som skrives i nettdiskusjon­er og blog­ger, eller på hjemmes­i­dene til inter­esse­or­gan­isas­jon­er og bedrifter? Og kan vi stole på det som skrives i fagtek­ster? Som Vig­go er det lett å bli forvir­ret og usikker på grunn av den store – og ofte mot­stri­dende – infor­masjon­s­meng­den. I iKomp fokuser­er vi på hvor­dan vi skal lese infor­masjo­nen vi finner med våkent blikk, og hvor­for vi bør velge så kvalitetssikre kilder som mulig. 

Søketeknikk og akademisk dannelse

De fleste som job­ber i bib­liotek bistår gjerne og ofte i infor­masjon­ssøk, for å kunne hjelpe våre lånere med å finne veien i infor­masjon­shavet. Enten det søkes i bib­liotekets data­bas­er eller på Google, er det gre­it å kunne noen enkle triks for å gjøre søk­ere­sul­tatet bedre. Vår grun­ntanke er at en god søketeknikk hjelper oss å skaffe den over­sik­ten vi trenger om et gitt emne. Gode søke­ord, kom­bin­ert rik­tig, gjør jobben med å finne rel­e­vant lit­ter­atur mye enklere. 

iKomp avs­luttes med mod­ulen akademisk dan­nelse. Her behan­dles for­vent­ninger til hvor­dan vi skal opp­tre når vi anven­der andres arbeid i våre egne tek­ster. Akademisk dan­nelse er vik­tig, ikke minst for­di pla­giat – det å utgi andres arbeid for å være ens eget – er utbredt og til hin­der for læring og kunnskapsvekst. Vi håper og tror at de mange min­dre alvorlige pla­giat­sak­ene vi hør­er og leser om, skyldes uviten­het og ikke uærlighet, og vi har der­for val­gt å forsøke å stim­ulere til bevis­st­gjøring rundt hvor­for det ikke er aksept­abelt å «stjele» andres ord og ideer.

Guide til kvalitetssikring

Noen vil kan­skje hevde at vi er naive, men vi har fort­satt stor tro på at bib­liotekene kan klare å forbedre stu­dentenes læringssi­tu­asjon, øke læring­sut­byt­tet og gjen­nom dette bidra til at utek­samin­erte stu­den­ter vil være pro­duk­tive, etter­ret­telige og stolte – og dermed bli etter­trak­t­ede i et frem­tidig, konkur­ransepreget arbeidsliv.

Videre men­er vi det er vik­tig at alle vi som job­ber i bib­liotek­bran­sjen er godt kjent med de utfor­dringer infor­masjon­ssam­fun­net skaper i studi­er og hverdagsliv. Enda vik­tigere er det at vi er gode guider til kvalitetssikring av infor­masjon og kan bistå våre brukere som spør om hjelp. Vi håper iKomp, som er en fritt tilgjen­gelig net­tres­surs, kan være en støtte i brukerveiledningen.

TEMA

B

ibliote
k

11 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen