Hvordan vinne valg?

Dagens valg vinnes over tid, med tall og analyse - ikke magefølelse og intuisjon.

Poli­tis­ke råd­gi­ve­re som arbei­der med kom­mu­ni­ka­sjon, popu­lært kalt spinn­dok­to­rer, er omgitt av et mys­tisk ima­ge. Men de dri­ver ikke med magi. I sin stor­hets­tid plei­de Carl I. Hagen å rin­ge til sin svi­ger­mor i Gud­brands­da­len for å ta tem­pe­ra­tu­ren på folke­me­nin­gen.

Den­ne tiden, hvor intui­sjon og mage­fø­lel­se dik­te­rer poli­ti­ke­res stra­te­gi er over, hev­der Tar­jei Skir­bekk. Han har skre­vet boken «Hvor­dan vin­ne valg» basert på sine erfa­rin­ger med stra­te­gisk poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon over man­ge år for Arbei­der­par­ti­et.

Hør hans tan­ker om det­te i den nye epi­so­den av Medie­sam­funn under:

mediesamfunn_vp

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen