Journalistiske uskikker

Å være knallhard i møte med politikere er ikke nødvendigvis det samme som å være kritisk

Tid­li­ge­re har Medie­sam­funn utfors­ket reto­ris­ke uskik­ker poli­ti­ke­re begår i for­bin­del­se med debatt. Men hva med den and­re siden av bor­det?

Hvil­ke uskik­ker viser jour­na­lis­ter i møte med poli­ti­ke­re? Det kan Eirik Vatn­øy sva­re på. Han mener at det å vink­le hardt ikke er det sam­me som å være kri­tisk. Medie­ne har en tendens til å være sen­sa­sjons­ja­gen­de og kon­flik­t­ori­en­ter­te. Når de kre­ver kla­re ja/nei-spørs­mål eller garan­ti­er, når de insis­te­rer på å foku­se­re på per­son­kon­flikt eller spe­ku­le­rer i moti­ver, er det ikke den kri­tis­ke vink­lin­gen bor­ger­ne tren­ger som kom­mer til syne.

Hør hele epi­so­den under:

mediesamfunn_vp

TEMA

P

odkast

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen