Ukens medienyheter: Avisene i krisetider og ny medieby

Nye tall viser at lokalaviser verden over står overfor en stor krise på grunn av den store korona-situasjonen. I Norge har medieforsker Erik Wilberg undersøkt hvordan dette også påvirker norske aviser. I Stavanger er det et ønske om å samle mediebedrifter til en egen medieby. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Hver fredag vil utval­gte nyhetssak­er pub­lis­eres her på Vox Publica. 


Lokalaviser i krise verden over

Koron­avirusets innvirkn­ing på annon­se­markedet gjør store utslag for avis­er og lokale mediehus ver­den over. I Aus­tralia har News Corp Aus­tralia beslut­tet å stoppe trykkin­gen av 60 av sine lokalavis­er. Flere av disse vil oppret­tholde pub­lis­erin­gen på nett, men det innebær­er likev­el at en rekke ansat­te mis­ter jobbene sine. I USA gjør også koron­aviruset stor skade på en allerede utfor­dret avis­bran­sje, og jour­nal­is­ter og annons­esel­gere per­mit­teres dag for dag. I Storbri­tan­nia blir de dig­i­tale annon­sein­ntek­tene særlig påvir­ket av en såkalt svarteliste-teknolo­gi, som forhin­dr­er at annonser vis­es i nærheten av redak­sjonelle sak­er om koron­aepi­demien. Det koster avisene mer enn 50 mil­lion­er pund. Sam­tidig har sal­get av papi­ravis­er sun­ket med 30 pros­ent, og en rekke aviskiosker har sett seg nødt til å stenge. 

LES MER HOS THE GUARDIAN (02/04/2020)


Stavanger vil samle mediebedrifter i en medieby

I Bergen er de største mediebedriftene sam­let i mediek­lyn­gen Media City Bergen. Nå ønsker Sta­vanger å gjøre det samme. Sta­vanger Aften­blad, NRK Roga­land, Medi­a­bil­i­ty, Medi­a­farm og Screen Sto­ry er de første aktørene som har skrevet under en inten­sjon­sav­tale om å sam­les i en såkalt «medie­by». Målet er at flere bedrifter blir med etter hvert. Lars Halle i Sta­vanger Aften­blad håper den nye mediebyen vil bidra til å tiltrekke seg både stu­den­ter og ny arbei­d­skraft til vestlandsbyen. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (01/04/2020)


Medieledere om avisenes korona-krise

Medieforsker Erik Wilberg har gjen­nom­ført en under­søkelse blant medieledere om korona-epi­demiens innvirkn­ing på norske avis­er, og men­er situ­asjo­nen er unik. Ingen tidligere økonomiske kris­er har hatt så store kon­sekvenser. To tred­jedel­er av led­erne sier det er aktuelt med per­mit­teringer. 84 pros­ent svar­er at situ­asjo­nen er «meget neg­a­tiv» for annonser i papi­rav­isa, som for de fleste avis­er fort­satt er den vik­tig­ste inntek­t­skilden. 62 pros­ent sier den økonomiske situ­asjo­nen er «meget neg­a­tiv». Men avislesin­gen peker sam­tidig oppover. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (31/03/2020)


Besøk Medienorge for å lese enda flere medienyheter.

TEMA

k

orona

7 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen