Ukens medienyheter: Avisene i krisetider og ny medieby

Nye tall viser at lokalaviser verden over står overfor en stor krise på grunn av den store korona-situasjonen. I Norge har medieforsker Erik Wilberg undersøkt hvordan dette også påvirker norske aviser. I Stavanger er det et ønske om å samle mediebedrifter til en egen medieby. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Hver fre­dag vil utvalg­te nyhets­sa­ker pub­li­se­res her på Vox Pub­li­ca.


Lokalaviser i krise verden over

Korona­vi­ru­sets inn­virk­ning på annonse­mar­ke­det gjør sto­re utslag for aviser og loka­le medie­hus ver­den over. I Aust­ra­lia har News Corp Aust­ra­lia beslut­tet å stop­pe tryk­kin­gen av 60 av sine lokal­avi­ser. Fle­re av dis­se vil opp­rett­hol­de pub­li­se­rin­gen på nett, men det inne­bæ­rer like­vel at en rek­ke ansat­te mis­ter job­be­ne sine. I USA gjør også korona­vi­ru­set stor ska­de på en alle­re­de utford­ret avis­bran­sje, og jour­na­lis­ter og annonse­sel­ge­re perm­it­te­res dag for dag. I Stor­bri­tan­nia blir de digi­ta­le annonse­inn­tek­te­ne sær­lig påvir­ket av en såkalt svarte­lis­te-tek­no­lo­gi, som for­hind­rer at annon­ser vises i nær­he­ten av redak­sjo­nel­le saker om koro­na­epi­de­mi­en. Det kos­ter avi­se­ne mer enn 50 mil­lio­ner pund. Sam­ti­dig har sal­get av papir­avi­ser sun­ket med 30 pro­sent, og en rek­ke avis­kios­ker har sett seg nødt til å sten­ge.

LES MER HOS THE GUARDIAN (02/04/2020)


Stavanger vil samle mediebedrifter i en medieby

I Ber­gen er de størs­te medie­be­drif­te­ne sam­let i medie­klyn­gen Media City Ber­gen. Nå øns­ker Stav­an­ger å gjø­re det sam­me. Stav­an­ger Aften­blad, NRK Roga­land, Media­bi­li­ty, Media­farm og Scre­en Story er de førs­te aktø­re­ne som har skre­vet under en inten­sjons­av­ta­le om å sam­les i en såkalt «medie­by». Målet er at fle­re bedrif­ter blir med etter hvert. Lars Hal­le i Stav­an­ger Aften­blad håper den nye medie­byen vil bidra til å til­trek­ke seg både stu­den­ter og ny arbeids­kraft til vest­lands­byen.

LES MER HOS JOURNALISTEN (01/04/2020)


Medieledere om avisenes korona-krise

Medie­fors­ker Erik Wil­berg har gjen­nom­ført en under­sø­kel­se blant medie­le­de­re om koro­na-epi­de­mi­ens inn­virk­ning på nors­ke aviser, og mener situa­sjo­nen er unik. Ingen tid­li­ge­re øko­no­mis­ke kri­ser har hatt så sto­re kon­se­kven­ser. To tredje­de­ler av leder­ne sier det er aktu­elt med perm­it­te­rin­ger. 84 pro­sent sva­rer at situa­sjo­nen er «meget neg­a­tiv» for annon­ser i papir­avi­sa, som for de fles­te aviser fort­satt er den vik­tigs­te inn­tekts­kil­den. 62 pro­sent sier den øko­no­mis­ke situa­sjo­nen er «meget neg­a­tiv». Men avis­le­sin­gen peker sam­ti­dig opp­over.

LES MER HOS JOURNALISTEN (31/03/2020)


Besøk Medie­nor­ge for å lese enda fle­re medie­ny­he­ter.

TEMA

M

ediefor
skning

6 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen