Les. Lær, reis! Sjur Holsens minnepris 2016

På Vestlandskonferansen (28/1) delte jeg ut Sjur Holsens minnepris til en velfortjent vinner. Her er talen jeg holdt. Begrunnelsen er utviklet sammen med de to andre jury-medlemmer: Trine Eilertsen og Gard Steiro

Vest­lan­det står på ran­den av en ny tid. Olje­pri­se­ne raser, ledig­he­ten øker, den grøn­ne øko­no­mi­en vokser. Digi­ta­li­se­ring og glo­ba­li­se­ring end­rer ikke bare arbeids­mar­ke­det, det end­rer grunn­struk­tu­re­ne i samfunnet.

Vi lever i tiden for de sto­re spørs­mål: Hva skal vi leve av i frem­ti­den? Bærer vel­ferds­sta­ten også for nes­te gene­ra­sjon? Hvor­dan for­hol­der vi oss til de titu­se­ner som ban­ker på døren vår og vil inn?

Et opp­lyst og for­doms­fritt ord­skif­te er for­ut­set­nin­gen for at vi i fel­les­skap fin­ner klo­ke svar.

Vi har ikke man­gel på debatt­arena­er. Fle­re enn noen gang skri­ver, mener og ana­ly­se­rer. Men skal våre dis­ku­sjo­ner fører oss frem­over, må vi ha stem­mer som utford­rer oss.

Vi må ha stem­mer som får oss til å ten­ke tan­ker, vi ikke har tenkt før. Tan­ker som åpner opp for ny inn­sikt og and­re menin­ger. De vik­tigs­te stem­me­ne viser frem nyan­ser og dilem­ma, de går løs på fle­re tema og får oss til å se nye vink­ler. De løs­ri­ver oss fra våre fast­lås­te standpunkt.

Høs­ten 2013 mis­tet Vest­lan­det en slik stem­me. BTs poli­tis­ke redak­tør, Sjur Hol­sen, repre­sen­ter­te en for­bil­led­lig vest­landsk ytrings­tra­di­sjon. Med skarpt intel­lekt, bred ori­en­te­ring, og et mang­fold av inter­es­ser tok han for seg alle slags problemstillinger.

Sto­re, som kli­ma og folke­vand­rin­ger. Mind­re, som Brann og lokal­pa­trio­tis­me. … Hvis man da aksep­te­rer at Brann er en liten pro­blem­stil­ling? All­tid kunn­skaps­rikt, all­tid vel­skre­vet, ofte utford­ren­de. Og ald­ri kjedelig.

Sjur Hol­sen er borte, men nye stem­mer kom­mer til.

Spare­ban­ken Vest øns­ker å støt­te dem som kan gå i Hol­sens fotspor.

Ban­ken vil bidra til at nye stem­mer utford­rer og gir inn­sikt. Der­for deler Spare­ban­ken Vest i år – for førs­te gang – ut Sjur Hol­sens minnepris.

Les. lær, reis! … Det var Sjur Hol­sens opp­ford­ring til unge stu­den­ter. De måt­te opp­le­ve ver­den for å for­stå den. De måt­te ut for å for­stå Nor­ge på nytt. Minne­pri­sen består av et reise­sti­pend på 100.000 kro­ner. Dis­se mid­le­ne skal gi en ung sam­funns­de­bat­tant nye per­spek­ti­ver og kunn­skap som kan kom­me oss alle til nytte.

Jeg er stolt over å være i jury­en for den­ne minne­pri­sen og det har vært en gle­de å job­be med jury­ens to and­re med­lem­mer, som beg­ge er tid­li­ge­re sjef­re­dak­tø­rer i Ber­gens Tiden­de: For det førs­te Tri­ne Eilert­sen, som nå er poli­tisk redak­tør i Aften­pos­ten. For det and­re Gard Steiro, som nå er nyhets­re­dak­tør i VG. Vi er alle tre impo­ner­te og stol­te over det­te års vinner.

Den førs­te vin­ne­ren av Sjur Hol­sens minne­pris er … en kvin­ne. Hun er ung, bare 26 år, men har alle­re­de mar­kert seg som en uredd, menings­sterk og bredt ori­en­tert debat­tant. Hun har ivrig pub­li­sert, kom­men­tert og debat­tert i tids­skrif­ter, aviser og kringkasting:

Fra Dag og Tid til Ber­gens Tiden­de, fra Klasse­kam­pen til Dagens Nærings­liv, fra NRK til The Guar­di­an.

Hun har skre­vet klokt om alt fra viten­ska­pe­lig objek­ti­vi­tet til kunst og kul­tur. Hun har avvist at en fore­le­ser er en sel­ger og kom­men­tert par­la­ments­valg på Grøn­land. Men det er kli­ma­kri­sen og beho­vet for bære­kraf­tig utvik­ling som enga­sje­rer hen­ne sterkest.

Hun stod i spis­sen for kam­pen for et fos­sil­fritt Uni­ver­si­tet i Ber­gen og har kri­ti­sert Stat­oils inn­fly­tel­se på kul­tur og utdanning.

Som med­stif­ter og redak­sjons­med­lem av tids­skrif­tet Røyst har pris­vin­ne­ren bidratt til en ny are­na for debatt på venstresiden.

Pris­vin­ne­ren er mang­fol­dig. Som scene­kunst­ner har hun arbei­det med tea­ter i fle­re euro­pe­is­ke land. Etter stu­di­er ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen ble hun dok­tor­grads­sti­pen­diat i antro­po­lo­gi ved Uni­ver­sity of Cambridge.

Kort sagt: Årets vin­ner er et for­bil­de for and­re unge stem­mer – ja, for alle som øns­ker å del­ta i samfunnsdebatten.

Hun angri­per ufor­trø­dent det hun mener er feil og kri­tikk­ver­dig, men gjør det ald­ri hån­lig eller avfer­di­gen­de. Hun avvi­ser argu­men­ter, men ikke mot-debat­tan­ter. Hun er skarp, uten å bli ube­ha­ge­lig. Hun har vil­je for saken, uten å vise uvil­je mot per­sonen. Hun er klar og tyde­lig uten å mis­te nyansene.

Hun er en ung vest­lands-stem­me som utford­rer og gir innsikt.

Jeg er stolt over å kun­ne pre­sen­te­re for dere vin­ne­ren av Sjur Hol­sens minne­pris 2016:

Mine damer og her­rer: Rang­hild Freng Dale.

TEMA

D

ebatt

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen