Les. Lær, reis! Sjur Holsens minnepris 2016

På Vestlandskonferansen (28/1) delte jeg ut Sjur Holsens minnepris til en velfortjent vinner. Her er talen jeg holdt. Begrunnelsen er utviklet sammen med de to andre jury-medlemmer: Trine Eilertsen og Gard Steiro

Vest­landet står på ran­den av en ny tid. Oljeprisene ras­er, ledigheten øker, den grønne økonomien vokser. Dig­i­talis­er­ing og glob­alis­er­ing endr­er ikke bare arbei­ds­markedet, det endr­er grunnstruk­turene i samfunnet.

Vi lever i tiden for de store spørsmål: Hva skal vi leve av i fremti­den? Bær­er velferdsstat­en også for neste gen­erasjon? Hvor­dan forhold­er vi oss til de titusen­er som banker på døren vår og vil inn?

Et opplyst og for­doms­fritt ord­skifte er forut­set­nin­gen for at vi i fel­lesskap finner kloke svar.

Vi har ikke man­gel på debattare­naer. Flere enn noen gang skriv­er, men­er og analy­ser­er. Men skal våre diskusjon­er før­er oss fre­mover, må vi ha stem­mer som utfor­dr­er oss.

Vi må ha stem­mer som får oss til å tenke tanker, vi ikke har tenkt før. Tanker som åpn­er opp for ny innsikt og andre meninger. De vik­tig­ste stemmene vis­er frem nyanser og dilem­ma, de går løs på flere tema og får oss til å se nye vin­kler. De løs­riv­er oss fra våre fastlåste standpunkt.

Høsten 2013 mis­tet Vest­landet en slik stemme. BTs poli­tiske redak­tør, Sjur Holsen, rep­re­sen­terte en for­billedlig vest­land­sk ytringstradis­jon. Med skarpt intellekt, bred ori­en­ter­ing, og et mang­fold av inter­ess­er tok han for seg alle slags problemstillinger.

Store, som kli­ma og folke­van­dringer. Min­dre, som Brann og lokalpa­tri­o­tisme. … Hvis man da aksepter­er at Brann er en liten prob­lem­still­ing? Alltid kunnskap­srikt, alltid vel­skrevet, ofte utfor­drende. Og aldri kjedelig.

Sjur Holsen er borte, men nye stem­mer kom­mer til.

Spare­banken Vest ønsker å støtte dem som kan gå i Holsens fotspor.

Banken vil bidra til at nye stem­mer utfor­dr­er og gir innsikt. Der­for del­er Spare­banken Vest i år – for første gang – ut Sjur Holsens minnepris.

Les. lær, reis! … Det var Sjur Holsens opp­for­dring til unge stu­den­ter. De måtte oppleve ver­den for å forstå den. De måtte ut for å forstå Norge på nytt. Min­neprisen består av et reis­es­tipend på 100.000 kro­ner. Disse mid­lene skal gi en ung sam­funns­de­bat­tant nye per­spek­tiv­er og kunnskap som kan komme oss alle til nytte.

Jeg er stolt over å være i juryen for denne min­neprisen og det har vært en glede å jobbe med juryens to andre medlem­mer, som begge er tidligere sje­fredak­tør­er i Bergens Tidende: For det første Trine Eil­ert­sen, som nå er poli­tisk redak­tør i Aften­posten. For det andre Gard Steiro, som nå er nyhet­sredak­tør i VG. Vi er alle tre impon­erte og stolte over dette års vinner.

Den første vin­neren av Sjur Holsens min­nepris er … en kvinne. Hun er ung, bare 26 år, men har allerede mark­ert seg som en ure­dd, meningssterk og bredt ori­en­tert debat­tant. Hun har ivrig pub­lis­ert, kom­mentert og debat­tert i tidsskrifter, avis­er og kringkasting:

Fra Dag og Tid til Bergens Tidende, fra Klassekam­p­en til Dagens Næringsliv, fra NRK til The Guardian.

Hun har skrevet klokt om alt fra viten­skapelig objek­tivitet til kun­st og kul­tur. Hun har avvist at en fore­leser er en sel­ger og kom­mentert par­la­mentsvalg på Grøn­land. Men det er kli­makrisen og behovet for bærekraftig utvikling som engas­jer­er henne sterkest.

Hun stod i spis­sen for kam­p­en for et fos­sil­fritt Uni­ver­sitet i Bergen og har kri­tis­ert Sta­toils inn­fly­telse på kul­tur og utdanning.

Som med­s­tifter og redak­sjon­s­medlem av tidsskriftet Røyst har prisvin­neren bidratt til en ny are­na for debatt på venstresiden.

Prisvin­neren er mang­foldig. Som scenekun­st­ner har hun arbei­det med teater i flere europeiske land. Etter studi­er ved Uni­ver­sitetet i Bergen ble hun dok­tor­gradsstipen­di­at i antropolo­gi ved Uni­ver­si­ty of Cambridge.

Kort sagt: Årets vin­ner er et for­bilde for andre unge stem­mer – ja, for alle som ønsker å delta i samfunnsdebatten.

Hun angriper ufortrø­dent det hun men­er er feil og kri­tikkverdig, men gjør det aldri hån­lig eller avfer­di­gende. Hun avvis­er argu­menter, men ikke mot-debat­tan­ter. Hun er skarp, uten å bli ube­hagelig. Hun har vil­je for sak­en, uten å vise uvil­je mot per­so­n­en. Hun er klar og tydelig uten å miste nyansene.

Hun er en ung vest­lands-stemme som utfor­dr­er og gir innsikt.

Jeg er stolt over å kunne pre­sen­tere for dere vin­neren av Sjur Holsens min­nepris 2016:

Mine damer og her­rer: Ranghild Freng Dale.

TEMA

D

ebatt

18 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen