Nyhetsbrev fra Vox Publica: Unntakstilstand

Hvordan kan et terrortruet Frankrike opprettholde rettigheter og frihet? Andre saker: State of the Union; visualisering av SSB-data.

Nye artik­ler:
Unn­taks­til­stan­den – demo­kra­ti­ets pro­ble­ma­tis­ke ter­ror­for­svar.
Fra den frans­ke revo­lu­sjon til Fran­cois Hol­lan­de: Om unn­taks­til­stan­dens opp­rin­nel­se og hvor­dan den kan bru­kes og mis­bru­kes i for­sva­ret av repub­lik­ken. Av Simon Font­vie­il­le

Reto­rikk­blog­gen:
Nasjo­nens til­stand og den tom­me stols reto­rikk.
Natt til ons­dag skal pre­si­dent Oba­ma hol­de sin sis­te Sta­te of the Union-tale. Alle­re­de sis­te år for­søk­te han å end­re gen­ren. I år fort­set­ter han. Av Jens E. Kjeld­sen

Fak­ta først:
Stor for­bed­ring: ssb.nos data-API v2 ute i beta
Data fra SSB betyr for de fles­te tabel­ler i excel, på ark eller i data­ba­ser. For at de skal kom­me ut til fol­ket via digi­ta­le medi­er er det bed­re med et API — og her ser du hvor­dan det kom­mer til å se ut. Av Eirik Sta­ve­lin

Beta Pub­li­ca:
2015: Face­bo­ok og medie­ne
Dyp­dykk i nors­ke medi­ers kom­pli­ser­te for­hold til Face­bo­ok domi­ner­te på mest lest-lis­ten i 2015. Av Olav Anders Øvre­bø

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen