Ukens medienyheter: Straff for korona-rapportering og avisenes utfordring

Journalister i flere land møter utfordringer når de rapporterer om korona-epidemien og har blitt straffet for dette. I Norge er det ulikt hvordan aviser påvirkes slik koronasituasjonen er nå. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Hver fre­dag vil utvalg­te nyhets­sa­ker pub­li­se­res her på Vox Pub­li­ca.


Straffes for å rapportere om korona-epidemien

I fle­re land straf­fes jour­na­lis­ter og and­re for å rap­por­te­re om koro­nasmit­te- og syk­dom. I Tyr­kia ble en redak­tør pågre­pet etter at avi­sen hans skrev om epi­de­mi­en; Irak kas­tet ut nyhets­by­rå­et Reu­ters for­di det rap­por­ter­te om antall smit­te­de; i Ungarn er det ved­tatt unn­taks­lo­ver som gjør at jour­na­lis­ter kan straf­fes for å rap­por­te­re på måter «som ska­per panikk»; i Vene­zu­e­la ble en jour­na­list arres­tert etter å har skre­vet om koro­nasmit­ten i lan­det. Også Kina, Thai­land og Kam­bod­sja sen­su­re­rer medie­om­ta­le av koro­na-situa­sjo­nen.

LES MER HOS NORSK PEN (14/04/2020)


Ulike utfordringer for ulike aviser

Aviser som Vårt Land, Natio­nen, Klasse­kam­pen og Mor­gen­bla­det, som i hoved­sak lever av inn­tek­te­ne fra sine abon­nen­ter, ram­mes ikke like hardt av korona­kri­sen sam­men­lig­net med avi­se­ne som er avhen­gi­ge av annonse­inn­tek­ter. Hos dis­se avi­se­ne har utford­rin­ger knyt­tet til dis­tri­bu­sjon vært mer kre­ven­de. På grunn av korona­vi­ru­set har en rek­ke fly­av­gan­ger blitt inn­stilt eller utsatt, noe som påvir­ker avi­se­nes dis­tri­bu­sjon til enkel­te deler av lan­det. Det er der­imot de syn­ken­de annonse­inn­tek­te­ne som er mest kre­ven­de for de fles­te avi­se­ne. En ny spørre­un­der­sø­kel­se fra annon­sør­for­enin­gen Anfo viser at nors­ke annon­sø­rer har blitt mer opti­mis­tis­ke (betalt sak) siden epi­de­mi­en kom for fullt, men så å si alle er neg­a­tivt påvir­ket.

LES MER HOS JOURNALISTEN (14/04/2020)


Besøk Medie­nor­ge for å lese enda fle­re medie­ny­he­ter.

TEMA

J

ournali
stikk

132 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen