Facebook-utfordringen

Å ende opp med å bli dik­tert fra and­re siden av Atlan­te­ren er nep­pe guns­tig ver­ken for inn­holds­pro­du­sent eller kon­su­ment. Nors­ke medi­er bør ten­ke seg godt om før de tar i bruk Face­bo­oks Instant Articles.

 

Litteratur og revolusjon

Midt i kao­set på Maj­dan-plas­sen i Kiev les­te for­fat­te­re poe­si for et lyd­hørt pub­li­kum. Hvor står ukrainsk lit­te­ra­tur to år etter? Et møte med den pro­fi­ler­te for­fat­te­ren Jurij Andrukhovytsj.

 

Teatersjefens makt og ære

Da urpre­mie­ren på Nor­dahl Griegs Vår ære og vår makt skul­le gå av sta­be­len på Den Natio­na­le Sce­ne vår­en 1935, for­søk­te teat­rets sty­re å for­hind­re opp­fø­rel­se. Årsa­ken synes å være styk­kets poli­tis­ke inn­hold. Men pole­mik­ken som fulg­te, drei­de seg vel så mye om sty­rets rett til å gri­pe inn på tea­ter­sje­fens domene.