Blogging, etikk og skjult reklame

Er det greit at bloggerne lurer oss, eller bør deres samfunnsansvar være det samme som avisredaktørenes?

Blog­ger har blitt masse­me­di­er. En blogg­post kan ha langt fle­re lese­re enn artik­ler i lan­dets størs­te aviser. Pro­dukt­plas­se­ring og skjult rekla­me har blitt dag­lig­dags. Å rekla­me­re hos Sop­hie Eli­se vil gi deg mer for pen­ge­ne enn å kjø­pe reklame­fil­mer på TV 2. Sam­ti­dig er det pro­ble­ma­tisk når en blan­der egen­in­ter­es­se og redak­sjo­nelt inn­hold. Er det greit at blog­ge­re blir betalt for å skri­ve bok­an­mel­del­ser, og at huma­ni­tæ­re orga­ni­sa­sjo­ner som Norsk Folke­hjelp og Plan bestil­ler fals­ke inn­legg for å få folks opp­merk­som­het? Kan man lure folk, så len­ge det er i den gode saks tje­nes­te? Den 15. mars sam­let Medie­sam­funn et panel for å drøf­te om en bør stil­le sam­me krav til en blogg­side som til en avis når det kom­mer til redak­tør- og sam­funns­an­svar, og for å høre hva blog­ger­ne selv ten­ker om sine rol­ler.

Hør opp­tak av kvel­den på Lit­te­ra­tur­hu­set under:

I pane­let:

  • Øyulf Hjer­te­nes, sjefs­re­dak­tør i Ber­gens Tiden­de.
  • Kris­ti­an Bjørke­lo, sti­pen­diat i medie­vi­ten­skap ved UiB
  • Line Noer Bor­re­vik, jour­na­list, tid­li­ge­re nest­le­der i PFU, og skri­ver mas­ter­av­hand­ling om presse­etik­kens legi­ti­mi­tet
  • Vic­to­ria Iba­bao Edwards, blog­ger (Mam­si)

Debat­ten ble ledet av Ida Ander­sen, sti­pen­diat i medie­vi­ten­skap ved UiB.

NB: Tine Mon­sen, førs­te blog­ger til å for­plik­te seg til Vær Var­som-pla­ka­ten, måt­te mel­de avbud til debatt­ar­ran­ge­men­tet.

mediesamfunn_vp

TEMA

B

logg

22 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen