Blogging, etikk og skjult reklame

Er det greit at bloggerne lurer oss, eller bør deres samfunnsansvar være det samme som avisredaktørenes?

Blog­ger har blitt masseme­di­er. En blog­g­post kan ha langt flere lesere enn artik­ler i lan­dets største avis­er. Pro­duk­t­plasser­ing og skjult reklame har blitt dagligdags. Å reklamere hos Sophie Elise vil gi deg mer for pen­gene enn å kjøpe reklame­filmer på TV 2. Sam­tidig er det prob­lema­tisk når en bland­er egen­in­ter­esse og redak­sjonelt innhold. Er det gre­it at blog­gere blir betalt for å skrive bokan­meldelser, og at human­itære organ­isas­jon­er som Norsk Folke­hjelp og Plan bestiller falske inn­legg for å få folks opp­merk­somhet? Kan man lure folk, så lenge det er i den gode saks tjen­este? Den 15. mars sam­let Mediesam­funn et pan­el for å drøfte om en bør stille samme krav til en blog­g­side som til en avis når det kom­mer til redak­tør- og sam­funnsans­var, og for å høre hva blog­gerne selv tenker om sine roller.

Hør opp­tak av kvelden på Lit­ter­aturhuset under:

I pan­elet:

  • Øyulf Hjertenes, sjef­sredak­tør i Bergens Tidende.
  • Kris­t­ian Bjørke­lo, stipen­di­at i medieviten­skap ved UiB
  • Line Noer Bor­re­vik, jour­nal­ist, tidligere nes­tled­er i PFU, og skriv­er mas­ter­avhan­dling om presseetikkens legitimitet
  • Vic­to­ria Ibabao Edwards, blog­ger (Mam­si)

Debat­ten ble ledet av Ida Ander­sen, stipen­di­at i medieviten­skap ved UiB.

NB: Tine Mon­sen, første blog­ger til å for­p­lik­te seg til Vær Var­som-plakat­en, måtte melde avbud til debattarrangementet.

mediesamfunn_vp

TEMA

B

logg

22 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen