Uenige eksperter og forvirrede lesere

Når eksperter strides i mediene, kan det føre til at publikum unngår å forholde seg til både ekspertene og rådene de kommer med, i stedet for å vurdere informasjonen kritisk.

Ekspert­er har lenge vært en etter­trak­tet kilde blant jour­nal­is­ter. Forskn­ing tyder på at bruken av ekspert­er i medi­ene øker, sam­tidig som terske­len for å bli kalt ekspert er blitt lavere. 

Med jevne mel­lom­rom bry­ter ekspert­er meninger med hveran­dre i medi­ene og har vidt ulike opp­fat­ninger om et tema. Et glansek­sem­pel er kosthold­sjour­nal­is­tikken. Alt fra pro­fes­sor­er, leg­er og ernærings­fy­s­i­ologer til kokker og per­son­lige trenere opp­tr­er i rollen som ekspert, med svært ulike opp­fat­ninger av hva som er sunt for oss å spise. 

Hva gjør slike debat­ter og uenigheter mel­lom ekspert­er med oss som mediepub­likum? Ekspert­er reg­nes i utgangspunk­tet som særlig tro­verdi­ge kilder. Hvor­dan forhold­er vi oss til dem når de kom­mer med mot­stri­dende infor­masjon? Klar­er vi “van­lige men­nesker” å avgjøre hvem vi skal stole på?

Studie: Avisleseres vurdering av eksperters troverdighet

Slike spørsmål ble grunnlaget for å gjøre en kval­i­ta­tiv resep­sjon­sstudie i forbindelse med mas­teropp­gaven min. Denne artikke­len omhan­dler ett av forskn­ingsspørsmå­lene: I hvilken grad infor­man­tene er i stand til å ta still­ing til ekspertenes tro­verdighet når de uttaler seg motstridende.

Ti infor­man­ter del­tok i stu­di­en, og ble bedt om å lese et utvalg artik­ler om kosthold fra norske net­tavis­er. I artik­lene uttalte flere ekspert­er seg mot­stri­dende om hva man bør spise. Ekspertene var blant annet leg­er, mat­forskere, ernærings­fy­s­i­ologer og professorer. 

Som en del av stu­di­en ble infor­man­tene bedt om å fortelle hva de tenk­te mens de leste, en metode kalt tenke-høyt-analyse eller pro­tokol­l­analyse, som åpn­er for å stud­ere endringer i leseres opp­fat­ning av en sak gjen­nom selve leseprosessen.

Fra aktiv vurdering til frustrasjon og forvirring

Tidlig i lese­pros­essen grei­de de fleste infor­man­tene å gjøre vur­deringer av ekspertenes tro­verdighet. De vur­derte tro­verdigheten ut fra ekspert­ti­t­lene, om de kjente til eksperten fra før, hvilken avis eksperten uttalte seg i, om ekspertenes råd stemte med det de selv mente, eller om ekspertenes uttalelser vir­ket for­nuftige og godt dokumentert.

“Kan de ikke bare bli enige?”

  • Artikke­len har utgangspunkt i artikkelfor­fat­terens mas­teropp­gave, Kan de ikke bare bli enige?
  • En ekspert kan defineres som en per­son med særlig stor kunnskap om et tema, gjerne gjen­nom sin utdan­nelse. Per­so­n­en beteg­nes da gjerne som ekspert når han eller hun uttaler seg om temaet i mediene.
  • Mas­teropp­gaven tar for seg hvor­dan avisle­sere vur­der­er ekspert­ers tro­verdighet når ekspertene uttaler seg mot­stri­dende, og hvor­dan dette kan ha sam­men­heng med tilliten til ekspert­er generelt.
  • Denne artikke­len han­dler om i hvilken grad lesere er i stand til å ta still­ing til ekspert­er når de uttaler seg mot­stri­dende, som er et av under­temaene i masteroppgaven.

Andre aspek­ter som ble vek­t­lagt var om ekspertene sol­gte noe, eller hadde per­son­lig motiverte inten­sjon­er som lå til grunn for rådene de kom med. Ved å vek­t­legge aspek­ter som dette, kunne infor­man­tene vur­dere ekspertenes tro­verdighet fortløpende mens de leste, både indi­vidu­elt og satt opp mot hverandre.

Denne meto­den for å vur­dere ekspertene og innhold­et så ut til å fun­gere rel­a­tivt godt for mange av infor­man­tene et godt stykke ut i lesnin­gen, og enkelte klarte å vur­dere ekspertene på denne måten gjen­nom hele lese­pros­essen. For fler­tal­let opp­sto likev­el prob­le­mer utover i lesnin­gen etter hvert som flere ekspert­er kom til. 

Det ble tydelig at flere infor­man­ter ble usikre, frus­tr­erte eller forvir­ret som følge av at ekspertene ikke var enige med hveran­dre og sa vidt ulike ting. I stedet for å gjøre vur­deringer av ekspertene og rådene basert på slike aspek­ter som nevnt over, beg­y­nte infor­man­tene å argu­menterte for hvor­for de ikke kunne eller ikke orket å forholde seg til ekspertene. De fordypet seg ikke lenger i ekspertene og tek­sten slik de hadde gjort i begynnelsen.

Dette viste seg for eksem­pel ved at de uttryk­te mis­nøye med at ekspertene uttalte seg mot­stri­dende i stedet for å komme med klare og enty­di­ge råd. Flere argu­menterte for at det var umulig å forholde seg til ekspertene og rådene, siden de selv ikke var i posisjon til å kunne avgjøre hvem som har rett, på grunn av egen man­glende kunnskap om kosthold og mat.

Et annet argu­ment var at ingen av ekspertene pre­sen­terte nok doku­men­tasjon, og at det der­for var like gre­it ikke å lytte til noen av dem, men heller fort­sette som man alltid har gjort. Noen argu­menterte også for at så lenge ekspertene ikke var enige, var det ingen grunn til å lytte til dem. De måtte bli enige med hveran­dre først, før det var noen vits i eventuelt å endre van­er som følge av ekspertenes råd. Enn så lenge kom de ikke til å lytte til noen av ekspertene, men fort­sette som før.

Slik unngikk infor­man­tene å forholde seg til ekspertene og rådene deres når det ble for kom­plekst. I stedet for å vur­dere ekspertenes tro­verdighet og kvaliteten av deres råd, unngikk etter hvert et fler­tall av infor­man­tene på denne måten hele situ­asjo­nen så godt de kunne. Flere sa også at de helst ikke øns­ket å lese videre, og ikke ville lest videre til vanlig.

Uoverensstemmelse gir ubehag

Funn som dette er inter­es­sante. Det vis­er at diskusjon­er mel­lom ekspert­er som pre­sen­teres i medi­ene kan gjøre at leserne kom­mer til et punkt hvor de i stedet for å tenke kri­tisk, unngår både ekspertene, rådene og situ­asjo­nen. Et fler­tall av infor­man­tene kom til et punkt i lesnin­gen hvor de rea­gerte slik.

Reak­sjo­nen kan fork­lares. Leon Fes­tingers teori om kog­ni­tiv dis­so­nans han­dler om at vi men­nesker ikke ønsker å forholde oss til mot­stri­dende infor­masjon, eller infor­masjon som strid­er mot det vi tror og men­er fra før. Uov­erensstem­melse eller dis­so­nans i kunnskapen vi sit­ter på er nem­lig ubehagelig.

Flere infor­man­ter ble usikre, frus­tr­erte eller forvir­ret som følge av at ekspertene ikke var enige med hverandre

Et slikt ube­hag kan også tenkes å opp­stå når man leser artik­ler hvor ekspertene kom­mer med mot­stri­dende råd og infor­masjon. Ifølge Fes­tinger vil vi helst unngå slike situ­asjon­er, og når vi først havn­er i en situ­asjon der det er uov­erensstem­melse mel­lom våre såkalte kog­nisjon­er, vil vi søke oss ut av den ube­hagelige situ­asjo­nen så godt vi kan. I til­legg vil vi søke oss unna lig­nende situ­asjon­er i framti­den for å unngå denne typen ubehag. 

På mange måter er det net­topp dette infor­man­tene gjør. I stedet for å ta still­ing til ekspertene og rådene, argu­menter­er de for ulike årsak­er til at de ikke kan gjøre dette. På denne måten red­der de seg ut av en ube­hagelig situ­asjon. Flere for­t­alte også at de ikke lik­te å lese slike artik­ler til van­lig for­di ekspertene aldri blir enige om noe. De hadde alt­så hatt neg­a­tive opplevelser med lig­nende tek­ster tidligere, som de nå helst unngikk.

I stu­di­en opp­for­dres infor­man­tene til å lese utval­gte tek­ster og fortelle hva de tenker. Dette kan gjøre at de fordyper seg mer i innhold­et enn de ellers ville gjort. Til van­lig er det der­for ikke sikkert at de ville tenkt like dypt over hva de leste, og dermed ville de kan­skje i enda større grad ha unngått å forholde seg til uenige ekspert­er og mot­stri­dende ekspertråd.

Et kritisk tenkende publikum?

Det finnes lite forskn­ing som under­søk­er hvor­dan pub­likum forhold­er seg til ekspert­er som kom­mer med mot­stri­dende råd, og det trengs mer forskn­ing på fel­tet før man kan trekke klare slut­ninger, både om hvor­dan pub­likum forhold­er seg til ekspertene og de eventuelle konsekvensene. 

Likev­el er det verdt å kort trekke inn noen tanker om mulige kon­sekvenser for ide­alet om et aktivt deltak­ende og kri­tisk tenk­ende pub­likum. I en mediever­den hvor bruken av ekspert­er øker og terske­len for å bli kalt ekspert sam­tidig senkes, er det vik­tig med et kri­tisk tenk­ende pub­likum som ikke nød­vendigvis tar alle ekspertråd for god fisk.

Man kan argu­mentere for at medi­ene kan fremme god og objek­tiv jour­nal­is­tikk og kri­tisk tenkn­ing hos pub­likum ved å la flere ekspert­er komme til orde. Noen infor­man­ter var også i stand til å gjøre mer eller min­dre gjen­nomtenk­te vur­deringer gjen­nom hele leseprosessen. 

Likev­el er det prob­lema­tisk om fler­tal­let etter hvert ikke ork­er å engas­jere seg i eller lese slike sak­er, for­di det er kog­ni­tivt ube­hagelig. I stedet får man da et lite aktivt tenk­ende pub­likum som først og fremst lukker både øyne og ører og gjør som de alltid har gjort. Som en infor­mant sa: “Det blir über­forvir­rende for­di at du sit­ter igjen med en følelse av at han sier én ting, han sier én ting, hun sier én ting, han sier én ting. Også er det da… også.. ja, men da kjør­er jeg bare på slik som jeg har gjort til nå”.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen