Helene Muri: Klimafiksing (podkast)

Vi har endret vårt klima ved å slippe ut klimagasser i atmosfæren for å drive vårt moderne samfunn. Skal vi nå aktivt manipulere klimaet for å forsøke å begrense skadene av det vi allerede har gjort? Podkast fra debattmøte.

“Geo­engi­neer­ing», «geofiks­ing» eller “kli­mafiks­ing” på godt norsk, omfat­ter alle bevis­ste forsøk på å påvirke kli­maet. Noen ser dette som jor­dens red­ning, andre fryk­ter at det vil forverre prob­lemene. Er løs­nin­gen på kli­makrisen av tek­nol­o­gisk art? Er det forsknin­gen som skal finne den for oss? 

Helene Muri, forsker ved NTNU, innledet om disse temaene på et debattmøte i regi av Forum for viten­skap og demokrati i Bergen 24. mai 2018. Hun har i år pub­lis­ert forskn­ingsar­bei­der blant annet om kon­sekvensene av å skygge for solen ved å slippe aerosol­er opp i atmos­færen og gjøre sky­er over havene hvitere. 

Muri har sin dok­tor­grad i atmos­færisk, oseanografisk og plan­e­tarisk fysikk fra Oxford University.

Kom­men­tar: Helge Drange, pro­fes­sor ved Geo­f­y­sisk insti­tutt, Uni­ver­sitetet i Bergen.
Møteled­er: Ing­jald Pilskog

TEMA

P

odkast

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen