Helene Muri: Klimafiksing (podkast)

Vi har endret vårt klima ved å slippe ut klimagasser i atmosfæren for å drive vårt moderne samfunn. Skal vi nå aktivt manipulere klimaet for å forsøke å begrense skadene av det vi allerede har gjort? Podkast fra debattmøte.

«Geoen­gi­neer­ing», «geofik­sing» eller «klima­fik­sing» på godt norsk, omfat­ter alle beviss­te for­søk på å påvir­ke kli­ma­et. Noen ser det­te som jor­dens red­ning, and­re fryk­ter at det vil for­ver­re pro­ble­me­ne. Er løs­nin­gen på kli­ma­kri­sen av tek­no­lo­gisk art? Er det forsk­nin­gen som skal fin­ne den for oss?

Hele­ne Muri, fors­ker ved NTNU, inn­le­det om dis­se tema­ene på et debatt­møte i regi av Forum for viten­skap og demo­kra­ti i Ber­gen 24. mai 2018. Hun har i år pub­li­sert forsk­nings­ar­bei­der blant annet om kon­se­kven­se­ne av å skyg­ge for solen ved å slip­pe aero­so­ler opp i atmo­sfæ­ren og gjø­re sky­er over have­ne hvi­te­re.

Muri har sin dok­tor­grad i atmo­sfæ­risk, osea­no­gra­fisk og pla­ne­ta­risk fysikk fra Oxford Uni­ver­sity.

Kom­men­tar: Hel­ge Dran­ge, pro­fes­sor ved Geofy­sisk insti­tutt, Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.
Møte­le­der: Ingjald Pil­skog

TEMA

P

odkast

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen