Stabil vilje til samarbeid med fremmede

Nordmenn viser vilje til å samarbeide med fremmede på tvers av situasjoner og over tid. Dette mønsteret ser vi også i andre land.

Men­nes­kers evne til sam­ar­beid med frem­me­de er kan­skje den egen­ska­pen som skil­ler oss mest fra and­re dyr. De sis­te tiåre­ne har fors­ke­re sys­te­ma­tisk doku­men­tert slik sam­ar­beids­vil­je i kon­trol­ler­te eks­pe­ri­men­ter. Det mest sen­tra­le fun­net kom­mer fra det såkal­te «kol­lek­tivt gode»-eksperimentet: Hvis til­fel­di­ge frem­me­de blir plas­sert i en grup­pe for å job­be med et fel­les­pro­sjekt, er de ofte vil­li­ge til å yte inn­sats for fel­les­ska­pet selv om de vil­le tjent mer på å opp­tre ego­is­tisk.

Folks sam­ar­beids­vil­je i ano­ny­me enkelt­si­tua­sjo­ner står i mot­set­ning til en del teori­er i øko­no­mi og and­re fag­felt om at men­nes­ker er rene ego­is­ter. Der­for har fors­ke­re innen fel­tet atferds­øko­no­mi utvik­let teori­er om «sosia­le pre­fe­ran­ser» som prø­ver å ta inn­over seg at men­nes­ker bryr seg om and­re enn seg selv. Dis­se teori­ene prø­ver å fan­ge opp hvor­dan ting som nor­mer, skyld og aver­sjon mot ulik­het påvir­ker hand­lin­ge­ne våre.

Hvor sta­bil er folks vil­je til å sam­ar­bei­de med frem­me­de men­nes­ker? Det kan godt ten­kes at noen vil sam­ar­bei­de i ett eks­pe­ri­ment, men opp­fø­re seg helt anner­le­des i et annet. Noen kan også være vil­li­ge til å sam­ar­bei­de én dag, men opp­tre ego­is­tisk på et annet tids­punkt. For å kun­ne bru­ke eks­pe­ri­men­ter til å lære om men­nes­ke­lig moti­va­sjon, er spørs­må­let om sta­bi­li­tet sen­tralt – hvis sam­ar­beid i én situa­sjon ikke er gene­ra­li­ser­bar, er det vans­ke­lig å trek­ke gene­rel­le slut­nin­ger fra eks­pe­ri­men­ter.

Eks­tra slå­en­de er det at sam­ar­beids­at­fer­den ser ut til å være omtrent like sta­bil over tid i Nor­ge og USA

I en nylig pub­li­sert artik­kel under­sø­ker jeg sam­men med Aman­da Reig­stad ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen og Gus­tav Ting­hög ved Uni­ver­si­te­tet i Linkö­ping om nord­menns sam­ar­beids­vil­je er sta­bil i uli­ke situa­sjo­ner og over tid. Vi tar i bruk data fra Norsk Med­bor­ger­pa­nel, hvor et repre­sen­ta­tivt utvalg av den nors­ke befolk­nin­gen har del­tatt i uli­ke «øko­no­mis­ke spill» som måler folks vil­lig­het til å dele pen­ger med frem­me­de i uli­ke situa­sjo­ner. I alle dis­se situa­sjo­ne­ne vil­le en ego­ist valgt å behol­de alle pen­ge­ne selv.

Vi fin­ner at nord­menn som sam­ar­bei­der i én type situa­sjon har stor sann­syn­lig­het for å sam­ar­bei­de i en annen situa­sjon, og stør­re sann­syn­lig­het for å sto­le på frem­me­de. Vi fin­ner også at sam­ar­beids­at­ferd er sta­bil over en peri­ode på omtrent et halvt år. Med and­re ord kan sam­ar­beids­at­ferd i én situa­sjon pre­di­ke­re hvor­dan en per­son vil opp­fø­re seg i en annen situa­sjon.

Et annet vik­tig spørs­mål er om sam­ar­beids­at­ferd er like sta­bil i uli­ke land. For å under­sø­ke det­te, sam­men­lig­ner vi nord­menn med data fra and­re land – Sve­ri­ge, Øster­rike og USA. Vi fin­ner de sam­me mønst­re­ne på tvers av uli­ke land. Eks­tra slå­en­de er det at sam­ar­beids­at­fer­den ser ut til å være omtrent like sta­bil over tid i Nor­ge og USA.

Fun­ne­ne våre er godt nytt for sam­funns­fors­ke­re som øns­ker å trek­ke gene­rel­le kon­klu­sjo­ner om moti­va­sjon basert på eks­pe­ri­men­ter. Det ser ut til at de sam­me men­nes­ke­ne sam­ar­bei­der i uli­ke situa­sjo­ner og over tid, og i til­legg ser dis­se fun­ne­ne ut til å være sam­men­lign­ba­re mel­lom land. Vi kan med and­re ord bru­ke en per­sons sam­ar­beids­at­ferd på ett tids­punkt til å spå hvor­dan han vil opp­fø­re seg i and­re lig­nen­de situa­sjo­ner i frem­ti­den.

Reig­stad, A. G., Strøm­land, E. A., & Ting­hög, G. (2017). Exten­ding the Coope­ra­ti­ve Phen­otype: Assess­ing the Sta­bi­li­ty of Coope­ra­tion across Countries. Fron­ti­ers in psycho­lo­gy, 8, 1990.

TEMA

S

amfunns
forskni
ng

16 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen