Ukens medienyheter: Barnebøker, rasisme og debattmiljøet på Facebook

Hele 40 av 49 barnebokredaktører er kvinner. Britisk fjernsyn får kritikk for å ikke slippe til minoriteter bak kamera i tv-produskjon. Ida Vikøren Andersen peker i sin doktaravhandling på debattklimaet på Facebook. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Hver fredag vil utval­gte nyhetssak­er pub­lis­eres her på Vox Publica.


ukens medienyheter

Få menn i redaksjonene for barnebøker

Blant norske for­lag er hele 40 av 49 barnebokredak­tør­er kvin­ner. Ifølge Rag­n­frid Tro­haug i Cap­pe­len Damm kom­mer det få søk­nad­er fra mannlige redak­tør­er når det er ledi­ge still­inger. Hun under­strek­er at bøkene som utgis er vari­erte og at mang­fold bør måles etter utgivelsene og ikke ansat­tlis­ten. Nylige under­søkelser vis­er at kvin­ner leser mye mer enn menn, og at jen­ter lig­ger foran gut­ter målt i lesenivå.  (24.08.2020).

Les mer hos Klassekam­p­en.

Skjult rasisme i britisk TV-bransje

I sin åpn­ingstale til den inter­nasjonale TV-fes­ti­valen i Edin­burgh hud­flet­tet his­torik­er og TV-pro­dusent David Olu­so­ga britisk TV-bran­sje. Han for­t­alte om tiår med frus­trasjon over hvor­dan minoriteter ikke slip­per til på bak kam­era, men brukes som et ali­bi for mang­fold foran kam­era. Olu­so­ga men­er en hel gen­erasjon av tal­en­ter med ikke-hvit bak­grunn er gått tapt på grunn av hold­ninger i bran­sjen. Selv har han holdt ut, men vært på nip­pet til gi opp ved flere anled­ninger. (26.08.2020).

Les mer hos The Guardian.

Lite konstruktivt debattmiljø på Facebook

Etter­som flesteparten av lan­dets net­tavis­er har fjer­net kom­men­tar­fel­tene sine, er mye av debat­ten knyt­tet til nyhetssak­er fly­t­tet til Face­book. Der er debat­tk­li­maet preget av selvhevdelse og moral­sk posisjoner­ing, og lite kon­struk­tive argu­men­tasjon. Det er kon­klusjo­nen til medieviter Ida V. Ander­sen i hennes ferske dok­tor­grad­savhan­dling ved Uni­ver­sitetet i Bergen. Hun har stud­ert nyhetssak­er og tilhørende kom­men­tar­felt fra fly­k­t­ningkrisen i 2015 og 2016. Mange av Face­book-inn­leggene var lite sak­sori­en­terte og mange benyt­tet seg av utskjelling og sjikane mot mot­de­bat­tan­tene. (27.08.2020).

Les mer hos Klassekam­p­en.

Besøk Medienorge for å lese enda flere medienyheter.

TEMA

D

ebatt

18 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen