Ukens medienyheter: Barnebøker, rasisme og debattmiljøet på Facebook

Hele 40 av 49 barnebokredaktører er kvinner. Britisk fjernsyn får kritikk for å ikke slippe til minoriteter bak kamera i tv-produskjon. Ida Vikøren Andersen peker i sin doktaravhandling på debattklimaet på Facebook. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Hver fre­dag vil utvalg­te nyhets­sa­ker pub­li­se­res her på Vox Publica.


ukens medienyheter

Få menn i redaksjonene for barnebøker

Blant nors­ke for­lag er hele 40 av 49 barne­bok­re­dak­tø­rer kvin­ner. Iføl­ge Ragn­frid Tro­haug i Cap­pe­len Damm kom­mer det få søk­na­der fra mann­li­ge redak­tø­rer når det er ledi­ge stil­lin­ger. Hun under­stre­ker at bøke­ne som utgis er varier­te og at mang­fold bør måles etter utgi­vel­se­ne og ikke ansatt­lis­ten. Nyli­ge under­sø­kel­ser viser at kvin­ner leser mye mer enn menn, og at jen­ter lig­ger foran gut­ter målt i lese­nivå.  (24.08.2020).

Les mer hos Klasse­kam­pen.

Skjult rasisme i britisk TV-bransje

I sin åpnings­tale til den inter­na­sjo­na­le TV-fes­ti­va­len i Edin­burgh hud­flet­tet his­to­ri­ker og TV-pro­du­sent David Oluso­ga bri­tisk TV-bran­sje. Han for­tal­te om tiår med frust­ra­sjon over hvor­dan mino­ri­te­ter ikke slip­per til på bak kame­ra, men bru­kes som et ali­bi for mang­fold foran kame­ra. Oluso­ga mener en hel gene­ra­sjon av talen­ter med ikke-hvit bak­grunn er gått tapt på grunn av hold­nin­ger i bran­sjen. Selv har han holdt ut, men vært på nip­pet til gi opp ved fle­re anled­nin­ger. (26.08.2020).

Les mer hos The Guar­di­an.

Lite konstruktivt debattmiljø på Facebook

Etter­som fleste­par­ten av lan­dets nett­avi­ser har fjer­net kom­men­tar­fel­te­ne sine, er mye av debat­ten knyt­tet til nyhets­sa­ker flyt­tet til Face­bo­ok. Der er debatt­kli­ma­et pre­get av selv­hev­del­se og moralsk posi­sjo­ne­ring, og lite kon­struk­ti­ve argu­men­ta­sjon. Det er kon­klu­sjo­nen til medie­vi­ter Ida V. Ander­sen i hen­nes fers­ke dok­tor­grads­av­hand­ling ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Hun har stu­dert nyhets­sa­ker og til­hø­ren­de kom­men­tar­felt fra flykt­ning­kri­sen i 2015 og 2016. Man­ge av Face­bo­ok-inn­leg­ge­ne var lite saks­ori­en­ter­te og man­ge benyt­tet seg av utskjel­ling og sji­ka­ne mot mot­de­bat­tan­te­ne. (27.08.2020).

Les mer hos Klasse­kam­pen.

Besøk Medie­nor­ge for å lese enda fle­re medienyheter.

TEMA

D

ebatt

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

til toppen