SISTE UNDER Analyse

315 artikler

Folk og røvere på det digitale markedet

Hvis tek­no­lo­gi bru­kes til å inn­snev­re rom­met for ska­pen­de virk­som­het, er det grunn til bekym­ring, skri­ver jus­pro­fes­sor Olav Tor­vund i et svar til Jon Hoem. Vi står foran en lang peri­ode med ukla­re gren­ser for lov­lig site­ring og gjen­bruk.

 

Er demokrati mulig i dag?

Kan demo­kra­ti­et i Euro­pa red­des i den for­men vi kjen­ner fra nasjo­nal­sta­ten? Er et føde­ralt EU en bed­re løs­ning, eller fin­nes det et tred­je alter­na­tiv? Det­te skal det nye forsk­nings­pro­sjek­tet RECON for­sø­ke å sva­re på.

 

Må vi alle bli digitale forbrytere?

En dår­lig til­pas­set ånds­verk­lov tvin­ger folk som vil del­ta i den digi­ta­le offent­lig­he­ten til å bli lov­bry­te­re. Uten kopie­ring, ingen site­ring. Uten site­ring, ingen sam­funns­de­batt, skri­ver Jon Hoem.

 
 
til toppen