SISTE UNDER Analyse

307 artikler

Må vi alle bli digitale forbrytere?

En dår­lig til­pas­set ånds­verk­lov tvin­ger folk som vil del­ta i den digi­ta­le offent­lig­he­ten til å bli lov­bry­te­re. Uten kopie­ring, ingen site­ring. Uten site­ring, ingen sam­funns­de­batt, skri­ver Jon Hoem.

 

Et hull i BT-muren

Ber­gens Tiden­de er den fore­lø­pig enes­te avi­sen i Nor­ge med leser­om­bud. Ter­je Angelshaugs opp­drag er å være leser­nes tals­mann over­for redak­sjo­nen. I den­ne artik­ke­len reflek­te­rer han over sine erfa­rin­ger etter to og et halvt år i stil­lin­gen.

 

Virkelighetens eventyr

Her kan du lese førs­te kapit­tel i bio­gra­fi­en om Chr A.R. Chris­ten­sen (1906–67) – man­nen som for­mu­ler­te den moder­ne pres­sens ideo­lo­gi, var sak­lig­he­tens liden­ska­pe­li­ge for­kjem­per og grunn­la VG.

 

Formidlingsutredning for hemmelighold

Hem­me­lig­hold av forsk­nings­re­sul­ta­ter og mer kom­mer­sia­li­se­ring. Ster­ke sig­na­ler om at sam­funns- og kul­tur­vi­ten­ska­pe­ne er annen­rangs. Anders Johan­sen kom­men­te­rer for­sla­get til ny ord­ning for forsk­nings­for­mid­ling.

 
Side 31 av 31FØRSTE...5...293031
 
til toppen