SISTE UNDER Analyse

320 artikler

Let’s Talk European

Vi kan bare ska­pe en euro­pe­isk offent­lig­het på to måter: gjen­nom det engels­ke språ­ket og gjen­nom inter­nett, skri­ver grunn­leg­ge­ren av nett­ste­det signandsight.com.

 

Folk og røvere på det digitale markedet

Hvis tek­no­lo­gi bru­kes til å inn­snev­re rom­met for ska­pen­de virk­som­het, er det grunn til bekym­ring, skri­ver jus­pro­fes­sor Olav Tor­vund i et svar til Jon Hoem. Vi står foran en lang peri­ode med ukla­re gren­ser for lov­lig site­ring og gjenbruk.

 

Er demokrati mulig i dag?

Kan demo­kra­ti­et i Euro­pa red­des i den for­men vi kjen­ner fra nasjo­nal­sta­ten? Er et føde­ralt EU en bed­re løs­ning, eller fin­nes det et tred­je alter­na­tiv? Det­te skal det nye forsk­nings­pro­sjek­tet RECON for­sø­ke å sva­re på.

 

Må vi alle bli digitale forbrytere?

En dår­lig til­pas­set ånds­verk­lov tvin­ger folk som vil del­ta i den digi­ta­le offent­lig­he­ten til å bli lov­bry­te­re. Uten kopie­ring, ingen site­ring. Uten site­ring, ingen sam­funns­de­batt, skri­ver Jon Hoem.

 

Et hull i BT-muren

Ber­gens Tiden­de er den fore­lø­pig enes­te avi­sen i Nor­ge med leser­om­bud. Ter­je Angelshaugs opp­drag er å være leser­nes tals­mann over­for redak­sjo­nen. I den­ne artik­ke­len reflek­te­rer han over sine erfa­rin­ger etter to og et halvt år i stillingen. 

 

Virkelighetens eventyr

Her kan du lese førs­te kapit­tel i bio­gra­fi­en om Chr A.R. Chris­ten­sen (1906–67) – man­nen som for­mu­ler­te den moder­ne pres­sens ideo­lo­gi, var sak­lig­he­tens liden­ska­pe­li­ge for­kjem­per og grunn­la VG. 

 

Formidlingsutredning for hemmelighold

Hem­me­lig­hold av forsk­nings­re­sul­ta­ter og mer kom­mer­sia­li­se­ring. Ster­ke sig­na­ler om at sam­funns- og kul­tur­vi­ten­ska­pe­ne er annen­rangs. Anders Johan­sen kom­men­te­rer for­sla­get til ny ord­ning for forskningsformidling. 

 
 
til toppen