SISTE UNDER Analyse

320 artikler

Er demokrati mulig i dag?

Kan demokrati­et i Europa red­des i den for­men vi kjen­ner fra nasjon­al­stat­en? Er et føder­alt EU en bedre løs­ning, eller finnes det et tred­je alter­na­tiv? Dette skal det nye forskn­ing­spros­jek­tet RECON forsøke å svare på.

 

Må vi alle bli digitale forbrytere?

En dårlig tilpas­set åndsverklov tvinger folk som vil delta i den dig­i­tale offent­ligheten til å bli lovbry­tere. Uten kopier­ing, ingen siter­ing. Uten siter­ing, ingen sam­funns­de­batt, skriv­er Jon Hoem.

 

Et hull i BT-muren

Bergens Tidende er den foreløpig eneste avisen i Norge med leserom­bud. Ter­je Angelshaugs opp­drag er å være lesernes tals­mann over­for redak­sjo­nen. I denne artikke­len reflek­ter­er han over sine erfaringer etter to og et halvt år i stillingen. 

 

Virkelighetens eventyr

Her kan du lese første kapit­tel i biografien om Chr A.R. Chris­tensen (1906–67) – man­nen som for­mulerte den mod­erne pressens ide­olo­gi, var sak­lighetens liden­skapelige fork­jem­per og grunnla VG. 

 
 
til toppen