SISTE UNDER Analyse

316 artikler

Uenige eksperter og forvirrede lesere

Når eks­per­ter stri­des i medie­ne, kan det føre til at pub­li­kum unn­går å for­hol­de seg til både eks­per­te­ne og råde­ne de kom­mer med, i ste­det for å vur­de­re infor­ma­sjo­nen kri­tisk.

 

Svekka europeisk vern for rasistiske og hatefulle ytringar

I avvi­sin­ga av ein kla­ge frå komi­ka­ren Dieudon­né M’Bala M’Bala held Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­dom­sto­len fast på at for­nek­tin­gar av Holo­caust ikkje er ver­na av ytrings­fri­dom­men i EMK artik­kel 10. Avgjer­da inne­ber også i rea­li­te­ten ei svek­king av det folke­retts­le­ge ver­net til rasis­tis­ke og hate­ful­le ytrin­gar.

 
 
til toppen