SISTE UNDER Analyse

320 artikler

Moralens voktere: Fremskrittspartiet og kommentariatet

Den årli­ge medie­un­der­sø­kel­sen har gang på gang vist at jour­na­lis­ter svært sjel­den krys­ser av for Frp før de leg­ger stem­me­sed­de­len i valg­ur­nen. Betyr det­te at jour­na­lis­te­ne er sær­lig ute etter par­ti­et i for­bin­del­se med poli­tis­ke skandaler?

 

Massemediers dekning av terror

Hvor­dan skal medie­ne dek­ke ter­ror­hand­lin­ger og ‑trus­ler? Forsk­ning tyder på at omfat­ten­de medie­dek­ning øker ter­ror­fryk­ten i befolk­nin­gen – og kan øke faren for at poten­si­el­le ter­ro­ris­ter utfø­rer nye terrorhandlinger.

 

Uenige eksperter og forvirrede lesere

Når eks­per­ter stri­des i medie­ne, kan det føre til at pub­li­kum unn­går å for­hol­de seg til både eks­per­te­ne og råde­ne de kom­mer med, i ste­det for å vur­de­re infor­ma­sjo­nen kritisk.

 
 
til toppen