SISTE UNDER Analyse

312 artikler

Gransking og rettssikkerhet

Ordet ”grans­king” har intet enty­dig inn­hold. Kjenne­tegn er en utred­ning av en grup­pe som skal være uav­hen­gig av opp­drags­gi­ve­ren, som skal søke å klar­leg­ge hva som har skjedd i en sak, som ofte skal utta­le seg om ansvars­for­hold, og også vur­de­re muli­ge sys­tem­feil og hvis ja, fore­slå end­rin­ger.

 

Når leger lar seg bruke

Mitt utgangs­punkt er fast­le­gens og den meni­ge avis­le­sers. Jeg tar ordet for­di jeg skam­mer meg på veg­ne av min pro­fe­sjon i den­ne saken og øns­ker å bru­ke anled­nin­gen til å bidra til stør­re bevisst­het omkring rol­ler og man­dat, også for oss leger.

 
 
til toppen