“Kaster ikke eders Frimodighed bort!”

18. september 1814: Det går mot union med Sverige, men anført av biskop Johan Nordahl Brun nekter bergenserne å bryte eden de har avlagt om å ofre livet for selvstendighetens sak.

17. mai var grunnloven fer­dig. Den ble da under­skrevet av for­sam­lin­gens pres­i­dentskap; så gikk man straks i gang med kongeval­get. Flere rep­re­sen­tan­ter mente at dette fikk vente til den inter­nasjonale situ­asjo­nen var blitt mer avk­lart; de fikk vite at de var nødt til å delta i dette val­get som i realiteten bare hadde én kan­di­dat. Alle bøyde seg, selv om flere krevde å få sine for­be­hold reg­istr­ert i pro­tokollen. Formelt ble Chris­t­ian Fred­erik dermed enstem­mig valgt.

Europas stor­mak­ter – Rus­s­land, Preussen, Øster­rike og Eng­land – var fast bestemt på å tvinge igjen­nom unio­nen med Sverige. Deres utsendinger møtte den nye kon­gen i Chris­tia­nia i beg­yn­nelsen av juli. Chris­t­ian Fred­erik strak­te seg langt for å komme dem i møte. Han god­tok union og avgrenset selvs­tendighet for Norge, senere gikk han også med på å abdis­ere. Men han krevde at svenskene skulle god­kjenne Grunnloven og Stortinget, og han avviste kravet om at Norge skulle gi fra seg grense­fest­nin­gene Fredrik­sten og Fredrik­stad. Det ble ikke opp­nådd enighet. I slut­ten av juli gikk svenskene til angrep.

Grunnlovsju­bileet og talene
Hva ble sagt — og sunget — i det skjellset­tende året 1814? Med vekt på hen­delsene i Bergen arran­ger­er UiB et fest­møte i Korskirken 14. mai med skue­spillere, sang og musikk. Vox Pub­li­ca doku­menter­er i en serie artik­ler de seks tal­ene som er val­gt ut til festmøtet.

Det ble en kort krig. Svenskene var mil­itært full­s­tendig over­leg­ne. Etter to uker beg­y­nte forhan­dlin­gene om våpen­hvile. De resul­terte i den såkalte Mossekon­ven­sjo­nen. I denne avtal­en lovte svenskene å god­ta Grunnloven fra Eidsvoll, bare med de endringer som var nød­vendi­ge av hen­syn til unio­nen. Chris­t­ian Fred­erik lovte å innkalle Stortinget, legge all makt i Stortingets hen­der, og selv for­late lan­det. Norges situ­asjon var etter dette helt annerledes enn etter stor­mak­tenes dik­tat i jan­u­ar. Svenskene god­tok Stortinget som mot­part i forhan­dlin­gene. De god­tok at Stortinget skulle få ved­ta en ny grunnlov og fore­ta et nytt kongevalg. Ut gjen­nom hele 1800-tal­let kunne forsøk på norsk selvhevd­ing i unio­nen vise til denne avtal­en som sitt juridiske fun­da­ment. Norge var ikke et lydrike, men en likeverdig part, med egen grunnlov og indre selvstyre, i en ord­ning med felles konge som det var opp­nådd enighet om gjen­nom forhandlinger.

Etter ned­er­laget i kri­gen som­meren 1814 var det klart at det gikk mot union. Real­is­tisk sett var det ingen vei utenom. Men det var ikke alle som ville bøye seg – særlig ikke i Bergen. Folket hadde avlagt ed på et løfte om å ofre livet for selvs­tendighetens sak, og kunne ikke nå løpe fra denne eden. Da rep­re­sen­tan­tene fra Bergen stilte på Stortinget høsten 1814, var det med bun­det man­dat. Et vel­ger­møte hadde ved­tatt at det ikke under noe vilkår kunne komme på tale å bryte sin ed, og dette ved­taket ble bekreftet og innskjer­pet på nye møter utover høsten. Vi vil ikke bli «til Spot for Ver­den og til Meenedere for Gud», ved­tok bergenserne. Den vik­tig­ste tals­mann for denne poli­tikken var biskopen, Johan Nor­dahl Brun. Slik talte han fra prekestolen i Domkirken på Chris­t­ian Fred­eriks fød­sels­dag, 18. september:

Johan Nordahl Brun: Kaster ikke eders Frimodighed bort!

Preken på Chris­t­ian Fred­eriks fødselsdag
Bergen, 18. september

“Dagens Anliggende er en Vaaben­stil­stand, som alvorli­gen ind­by­der til fornyet Krig. For at beholde i den vor Frimodighed, maat­te vi ikke opskrue Bereg­nin­gen over det ube­ty­delige hist og her tabte, men sum­marisk tælle, hvad vi end­nu har.

Vi har, først av alt, en god og ret­færdig Sag. Med Bevis­er for denne Sæt­ning skal jeg ikke kjede. Men at ret­færdig Sag staal­sæt­ter Frimodighed føler vel enhver, som ved vist, at han har Ret. Ret­fer­dig Sag er en vigtig Frimodigheds­grund, ikke for Krigeren alene, men ogsaa for os, der sid­der hjemme, medens han slaar for os. Vel har Sol­dat­en, endog i ure­t­færdig­ste Krig, aller­mindst, ja slet ikke Uret, han opfylder sin Pligt paa den blinde Lydigheds, den tunge Vei, og han udgy­der uskyldigt Blod, og Blod­skyld hvil­er ikke paa ham, kun paa Tyran­nens Hov­ed, i hvis Ærende han gaar. Men i en Krig, som vor, kvæger det Frimodighed, at den ringeste Sol­dat, som skal gaa mod vor fælleds Fiende, ogsaa gaar mod sin egen Fiende; han gaar og tror, at han gaar i sit eget Ærende, naar han gaar forat beskjerme os; at naar der kun rykkes mod Svensken, gaar han, for­di han vil, og glem­mer, at han befaltes at gaa, og alt da for­resten lige, saa gaar den djær­vere frem som gaar, for­di han vil, end den, som gaar, for­di han maa.

Les hele talen
Dette er et utdrag av Bruns tale. Les hele tal­en på Virk­somme ord, og se flere taler av Brun.

Men nu staar og falder vor Frimodighed med Svaret paa dette Spørgs­maal: Er end­nu dette Folke­mening i Norge? Hvem skulde vi da spørge? Spørg Folket i Norge, det er Bon­den og hans vaaben­føre Søn. Siger Mæng­den af denne Folkeklasse: «Vi er slagne, drevne paa Flugt, under­tryk­te, forskrekkede, vi tør ikke atter vove en Dyst», – nu ja, saa er det for­bi, saa er det Daarskab, om vi Byfolk end­nu vil være frimodi­ge. Men nu svar­er disse med én Mund: «Vi veg ikke et Haars­bred, hvor man bød os at staa. Hvor man bød: «Fre­mad!» der gin­ge vi Berserk­er­gang. Vi higede efter Angrebs-Sig­nal, som Vægteren efter Gry af Dag. Man skaffe os kun Brød, saa styrter vi frem til at opfylde vor Ed, hvor­til man end­nu ingen Anled­ning gav os: Vi er ikke slagne, ikke bange, og end raad­er Nord­mand i Norge.»

Vor Reg­jer­ings­form – er den værd at stride for? Vi har jo dog nu den, vi alle helst ønskede; den af vore egne bed­ste Mænd for­fat­tede; den, hvor­til vi med hel­lig Ed har forpligtet os; den som værn­er om Fri­hed, om Eien­dom, om Men­neskeværd; som lover ikke alene os, men vore Børn og Børnebørn mulig­ste Borg­er­held. Den er vel, men­er jeg, værd at stride for.

Hvad har vi da, hvad kan vi faa? Vi har end­nu, hvad vi val­gte: Kris­t­ian Fredrik. Vi havde val­gt ham, om alle Europas større eller min­dre Fyrster havde staaet for vore Øine. Han forstod, end­nu indtil hans Syg­dom, at herske over Hjert­er; at ero­bre alt det, som omringede ham, med Vaaben, som ikke find­es i noget Arse­nal; Vaaben, som ikke dræber, ikke bort­skrækker, ikke støder fra sig, men trækker, drager, fængsler, sam­mentvinger; han er – kort sagt – et af disse sjeldne Kongsem­n­er, om hvilke man sige med større Ret end om store Digtere: de bliv­er ikke, men de fødes. Og denne har vi. – Men hvad kan vi faa? Hvilken Fremtid kan Norge haabe paa under en Kris­t­ian Fredrik? Hvad skulde da ikke vor spæde Stat voxe og herdes til? Just i en Alder, som kunde kaldes Rigets Opdragelsesaar? Fik Norge der­i­mod en Knæk i disse første Aaringer under sted­faderlig Haand, under en Dan­nelse, hvor­fra Kjærlighe­den var alde­les udelukket, – o, det naaede sig aldrig mere, blev aldrig hvad det havde Natur til at blive: bred­skul­dret og knoglesterkt – men en Skift­ing, gul og gusten, vantreven og vis­nende. En Mand­salder for­bi, skulde ingen blandt Skan­di­naver gjenkjende den djærve Nord­mand uden der­paa, at han syntes mere med­ta­gen end nogen anden. Skulde da ikke disse rimelige Udsigter til en forskjel­lig Fremtid, atter bestemme vort Valg, styrke vor Frimodighed til at holde frem, som vi stevner?

Dog end engang: hvad har vi? Det i sid­ste Maaned passerede var ret en haard Prøvelse, selv for de frimodig­ste Nord­mænd. Det var en Kolonne af stink­ende Mørk­skodde, som sank tung og tyk ned paa vore him­mel­høie Fjeldtindinger. Det mørkeste af alt var, at den Mand syntes at have kastet sin Frimodighed bort, med hvis Frimodighed ingen Mand kunde maale sin, da han stod som en Kjæmpe i Aands-Kraft paa norsk Grund og svarede de mest oplyste Min­istre fra Europas mægtig­ste Poten­tater og svarede saa, at de i deres Hjert­er, idet­mind­ste, maat­te erk­jende, at Norge havde Konge, og han var stor og vis og kjek. Og nu i August Maaned, hvad var skjedd ham? Hvad er skjedd med Norge under hans Reg­jer­ing? O, det var bit­tert, det var krænk­ende, det var mørkt. Men, Gud ske Lov! det klarn­er op, Syg­dom var det, det var alt; Lægerne vid­ner, at han hel­bre­des daglig og styrkes og snart – det haaber vi, derom bed­er vi – snart staar han frem i al sin Glo­rie. Gud, hel­bred ham ganske og ind­set ham atter i fuldt Brug af det Klen­odie, du gav ham, nem­lig Frimodighed. Bedæk hans skjønne Hjerte med dette Vaaben! Gjør Vaab­net Uad­skil­leligt fra hans virke­lig fyrstelige Aand, lige­som han selv har lovet at blive uad­skil­lelig fra Norge. Gud! giv vor Konge og os alle ægte Norske Frimodighed til at blive vor hel­lige Ed og vort kjære Norge tro, om det og skulde koste Liv og Blod, Frimodighed til hellere at dø med Ære end leve med Skjend­sel, end rave paa Jord­klo­den som Menedere, som banlyste af Gud i Him­me­len og for­agt­ede af hver Ærens Mand paa Jorden.”

Om Johan Nordahl Brun

Johan Nordahl Brun, maleri i Domkirken i Bergen.
Foto:Nina Aldin Thunecba

Johan Nor­dahl Brun, maleri i Domkirken i Bergen.

Johan Nor­dahl Brun (1745–1816) var sogneprest i Korskirken i Bergen fra 1774, og fra 1804 biskop i Bergens stift. I sin tid var han kjent både som salmedik­ter og dra­matik­er, og som en av de store talere og forkyn­nere; i dag huskes han trolig best for en patri­o­tisk drikke­vise («For Norge, Kjæm­pers Føde­land») og en bysang («Jeg tog min nys­temte Cithar i Hænde»). Brun var en vik­tig skikkelse i utviklin­gen av norsk selvbe­vis­s­thet, men han var ingen demokrat, og ingen tilhenger av nasjon­al selvs­tendighet. I hans ver­den var det ingen mot­set­ning mel­lom norsk patri­o­tisme og troskap mot det danske konge­hus. I Bergen gjorde han i 1814 en ener­gisk innsats for å forhin­dre at byens rep­re­sen­tan­ter gikk inn på kom­pro­miss­er med svenskene, og sør­get for at de stilte med bun­det man­dat, stadig for­p­lik­tet av det høytidelige løfte om «at hævde Norges Selvstændighed og at vove Liv og Blod for det elskede Fædreland».

TEMA

G

runnlov
en

15 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen