Forsker og/eller aktivist? (podkast)

Hvor tydelig kan forskere si fra om politiske konsekvenser av kunnskap uten å sette sin faglige autoritet på spill? Podkast fra debattmøte med utgangspunkt i klimaforskeres rolle.

Tidligere i høst gikk aksjo­nen Beste­forel­dre mot glob­al opp­varm­ing løs på Cicero-sen­terets siste kli­marap­port: Kli­mavalg 2017. Er det fagetisk forsvarlig å uttrykke seg så bal­ansert, og med så mange for­sik­tige for­be­hold, at det kan brukes til å begrunne nær sagt en hvilken som helst politikk?

Med utgangspunkt i denne kri­tikken kan det føres en mer generell diskusjon om forsker­in­tegritet og sam­funnsans­var. Kan vi over­late til andre å trekke de poli­tiske kon­sekvensene av kunnskapen vi utvikler? Hvor tydelig kan vi selv si fra uten å sette vår faglige autoritet på spill?

Temaet ble diskutert på et debattmøte 9. novem­ber 2017 på Christie Café i Bergen, med disse innleggene:

Half­dan Wiik: Må forskn­ing være poli­tisk tannløs? Om Cicero-sen­terets kli­marap­port før stortingsvalget.

John Gun­nar Mæland: Føre-var-prin­sip­pet og kravet om sikker kunnskap – et sam­funns­me­disin­sk perspektiv.

Rag­nar Fjel­land: Viten­skapelig usikker­het som skalkeskjul for unn­fal­l­en­het? Et viten­skap­ste­o­retisk perspektiv.

TEMA

O

ffentli
ghet

91 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen