Forsker og/eller aktivist? (podkast)

Hvor tydelig kan forskere si fra om politiske konsekvenser av kunnskap uten å sette sin faglige autoritet på spill? Podkast fra debattmøte med utgangspunkt i klimaforskeres rolle.

Tid­li­ge­re i høst gikk aksjo­nen Beste­for­eld­re mot glo­bal opp­var­ming løs på Cice­ro-sen­te­rets sis­te klima­rap­port: Klima­valg 2017. Er det fag­etisk for­svar­lig å uttryk­ke seg så balan­sert, og med så man­ge for­sik­ti­ge for­be­hold, at det kan bru­kes til å begrun­ne nær sagt en hvil­ken som helst poli­tikk?

Med utgangs­punkt i den­ne kri­tik­ken kan det føres en mer gene­rell dis­ku­sjon om fors­ker­in­tegri­tet og sam­funns­an­svar. Kan vi over­late til and­re å trek­ke de poli­tis­ke kon­se­kven­se­ne av kunn­ska­pen vi utvik­ler? Hvor tyde­lig kan vi selv si fra uten å set­te vår fag­li­ge auto­ri­tet på spill?

Tema­et ble dis­ku­tert på et debatt­møte 9. novem­ber 2017 på Chris­tie Café i Ber­gen, med dis­se inn­leg­ge­ne:

Half­dan Wiik: Må forsk­ning være poli­tisk tann­løs? Om Cice­ro-sen­te­rets klima­rap­port før stor­tings­val­get.

John Gun­nar Mæland: Føre-var-prin­sip­pet og kra­vet om sik­ker kunn­skap – et sam­funns­me­di­sinsk per­spek­tiv.

Rag­nar Fjelland: Viten­ska­pe­lig usik­ker­het som skalke­skjul for unn­fal­len­het? Et viten­skaps­teo­re­tisk per­spek­tiv.

TEMA

O

ffentli
ghet

89 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen