Verdensbanken og åpne data: Et forbilde

Klima, økonomi, utvikling -- Verdensbanken har dataene og deler dem ut.

«Vårt mål er åpne data, åpen kunn­skap og åpne løs­nin­ger», pro­kla­mer­te Ver­dens­ban­kens pre­si­dent Robert B. Zoel­lick i 2010. Orga­ni­sa­sjo­nens nye giv inne­bæ­rer å dele alle data­kil­der den sam­ler inn. Det er ikke lite: fat­tig­dom, utdan­ning, ulik­het, helse — kort sagt alle nøk­kel­in­di­ka­to­re­ne for utvik­ling.

Klima­data er også et stort sat­sings­om­rå­de. I en egen kunn­skaps­por­tal om klima­end­rin­ger sam­ler Ver­dens­ban­ken man­ge av de vik­tigs­te data­kil­de­ne på fel­tet. Data­ene kan visu­ali­se­res i kart og gra­fikk, og de er også til­gjen­ge­lig for ned­las­ting og videre­bruk i tråd med prin­sip­pe­ne for åpne data. Ver­dens­ban­ken øns­ker å gjø­re por­ta­len til et kom­plett sam­ling av data, verk­tøy og kunn­skap om kli­ma. Blant kom­men­de til­bud er visu­ali­se­ring i høy opp­løs­ning av klima­end­rin­ger og ‑kon­se­kven­ser, basert på en rek­ke uli­ke klima­mo­del­ler.

For utvik­le­re og data­jour­na­lis­ter til­byr Ver­dens­ban­ken API-er. De arran­ge­rer også kon­kur­ran­ser med rau­se pre­mi­er. Akku­rat nå pågår Apps for Climate, der inn­le­ve­rings­fris­ten er 16. mars. Første­pre­mi­en er på 15.000 dol­lar.

I fjor var utvik­ling tema­et for en apps-kon­kur­ran­se. Blant vin­ner­ne av Apps for devel­op­ment var visu­ali­se­rings­verk­tøy, spill­ba­ser­te inter­ak­ti­ve løs­nin­ger og en mobil­ap­pli­ka­sjon med helse­opp­lys­nin­ger bereg­net på gra­vi­de.

Blogg­inn­leg­get er pub­li­sert i sam­ar­beid med nett­ma­ga­si­net Ener­gi og Kli­ma.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen