Verdensbanken og åpne data: Et forbilde

Klima, økonomi, utvikling -- Verdensbanken har dataene og deler dem ut.

“Vårt mål er åpne data, åpen kunnskap og åpne løs­ninger”, proklamerte Ver­dens­bankens pres­i­dent Robert B. Zoel­lick i 2010. Organ­isas­jo­nens nye giv innebær­er å dele alle datak­ilder den sam­ler inn. Det er ikke lite: fat­tig­dom, utdan­ning, ulikhet, helse — kort sagt alle nøkke­lindika­torene for utvikling.

Kli­ma­da­ta er også et stort sats­ing­som­råde. I en egen kunnskap­sportal om kli­maen­dringer sam­ler Ver­dens­banken mange av de vik­tig­ste datak­ildene på fel­tet. Dataene kan visu­alis­eres i kart og grafikk, og de er også tilgjen­gelig for ned­last­ing og videre­bruk i tråd med prin­sip­pene for åpne data. Ver­dens­banken ønsker å gjøre por­tal­en til et kom­plett sam­ling av data, verk­tøy og kunnskap om kli­ma. Blant kom­mende tilbud er visu­alis­er­ing i høy oppløs­ning av kli­maen­dringer og ‑kon­sekvenser, basert på en rekke ulike klimamodeller. 

For utviklere og data­jour­nal­is­ter tilbyr Ver­dens­banken API-er. De arran­ger­er også konkur­ranser med rause pre­mier. Akku­rat nå pågår Apps for Cli­mate, der innlev­er­ings­fris­ten er 16. mars. Førstepremien er på 15.000 dollar.

I fjor var utvikling temaet for en apps-konkur­ranse. Blant vin­nerne av Apps for devel­op­ment var visu­alis­er­ingsverk­tøy, spill­baserte inter­ak­tive løs­ninger og en mobi­lap­p­likasjon med helseop­plysninger bereg­net på gravide.

Blog­ginn­legget er pub­lis­ert i samar­beid med nettma­gasinet Ener­gi og Klima.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen