Landsorganisasjonen i Norge

Land­sor­gan­isas­jo­nen i Norge, LO, stiftet 1. april 1899, er Norges største arbeidstakerorganisasjon.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Landsorganisasjonen i Norge

    Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon og er stiftet 1. april 1899. Organisasjonen passerte en million medlemmer ca. 1. mai 2023. Peggy Hessen Følsvik valgt til ny LO-leder på representantskapsmøtet 6. mai 2021, etter å ha vært konstituert siden forgjengeren Hans-Christian Gabrielsens død i mars 2021. .

  • fagforening

    En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere med hovedformål å ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiverne. Andre vanlige ord for fagforening er fagforbund, arbeidstakerorganisasjon, arbeidstakerforening, yrkesorganisasjon og — i statlig sektor — tjenestemannsorganisasjon. I arbeidstvistloven av 27. januar 2012 nr. 9, som er den sentrale lov innenfor den kollektive arbeidsrett, brukes ordet fagforening om «enhver sammenslutning av arbeidstakere eller av arbeidstakeres foreninger som har til formål å vareta arbeidstakernes interesser overfor deres arbeidsgivere» (lovens § 1 bokstav c).