Landsorganisasjonen i Norge

Land­sor­gan­isas­jo­nen i Norge, LO, stiftet 1. april 1899, er Norges største arbeidstakerorganisasjon.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Landsorganisasjonen i Norge

    Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon og er stiftet 1. april 1899. Organisasjonen passerte en million medlemmer rundt 1. mai 2023. LO er en hovedorganisasjon, det vil si at den er en samling av flere fagforbund, også kalt fagforeninger. Hver enkelt arbeidstaker er medlem i ett av fagforbundene, som igjen er tilsluttet hovedorganisasjonen LO.

  • fagforening

    En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere med hovedformål å ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiverne. Andre vanlige ord for fagforening er fagforbund, arbeidstakerorganisasjon, arbeidstakerforening, yrkesorganisasjon og — i statlig sektor — tjenestemannsorganisasjon. I arbeidstvistloven av 27. januar 2012 nr. 9, som er den sentrale lov innenfor den kollektive arbeidsrett, brukes ordet fagforening om «enhver sammenslutning av arbeidstakere eller av arbeidstakeres foreninger som har til formål å vareta arbeidstakernes interesser overfor deres arbeidsgivere» (lovens § 1 bokstav c).