Landsorganisasjonen i Norge

Land­sor­gan­isas­jo­nen i Norge, LO, stiftet 1. april 1899, er Norges største arbeidstakerorganisasjon.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Landsorganisasjonen i Norge

  Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon og er stiftet 1. april 1899. Organisasjonen har vel 970 000 medlemmer (2022). Hans-Christian Gabrielsen overtok etter Gerd Kristiansen som LOs leder 11. mai 2017, og var organisasjonens leder fram til sin bortgang i mars 2021. Deretter ble Peggy Hessen Følsvik valgt til ny LO-leder på representantskapsmøtet 6.

 • fagforening

  En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere med hovedformål å ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiverne. Andre vanlige ord for fagforening er fagforbund, arbeidstakerorganisasjon, arbeidstakerforening, yrkesorganisasjon og — i statlig sektor — tjenestemannsorganisasjon.I arbeidstvistloven av 27. januar 2012 nr. 9, som er den sentrale lov innenfor den kollektive arbeidsrett, brukes ordet fagforening om «enhver sammenslutning av arbeidstakere eller av arbeidstakeres foreninger som har til formål å vareta arbeidstakernes interesser overfor deres arbeidsgivere» (lovens § 1 bokstav c).

  Fra wikipedia

 • Jens Teigen

  Jens Teigen (1876–1957) var en norsk fagforeningsleder, blant annet fungerende leder, deretter nestleder og hovedkasserer i Landsorganisasjonen i Norge (LO) fra 1925.

 • Landsorganisasjonen i Norge

  Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største hovedsammenslutning av arbeidstakere.

 • Liste over ledere for Landsorganisasjonen i Norge

  Landsorganisasjonen har siden stiftelsen i 1899 hatt følgende ledere: 1899-1900: Hans G. Jensen 1900-1901: Dines Jensen 1901-1904: Adolf Pedersen 1904-1905: Joh.