Landsorganisasjonen i Norge

Lands­or­ga­ni­sa­sjo­nen i Nor­ge, LO, stif­tet 1. april 1899, er Nor­ges størs­te arbeids­ta­ker­or­ga­ni­sa­sjon.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Landsorganisasjonen i Norge

  Landsorganisasjonen i Norge, LO, stiftet 1. april 1899, er Norges største arbeidstakerorganisasjon. LOs leder er Hans-Christian Gabrielsen, som overtok etter Gerd Kristiansen 11. mai 2017.LO er en hovedorganisasjon. Det vil si at LO er en samling av flere fagforbund. Hver enkelt arbeidstaker er medlem i et av fagforbundene, som igjen er tilsluttet hovedorganisasjonen LO.

 • fagforening

  En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere med hovedformål å ivareta medlemmenes interesser. Andre ord for fagforening er fagforbund, arbeidstakerorganisasjon, arbeidstakerforening og – i statlig sektor – tjenestemannsorganisasjon.I arbeidstvistloven av 27. januar 2012 nr. 9, som er den sentrale lov innenfor den kollektive arbeidsrett, brukes ordet fagforening.

  Fra wikipedia

 • Fagforening

  Fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industrigren eller fag.

 • Landsorganisasjonen i Norge

  Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største hovedsammenslutning av arbeidstakere.

 • Norges Offisersforbund

  Norges Offisersforbund (NOF) er et fagforbund for befal i forsvaret som organiserer alle gradsnivå av befal, samt elever som tar befalsutdanning.