Svensk LO: Angst og taushet i svensk arbeidsliv

Svenske LO ønsker lovendring for styrket varslervern for ansatte i private virksomheter som produserer velferdstjenester på det offentliges regning.

En red­sels­kul­tur sprer seg på svens­ke arbeids­plas­ser. I en kro­nikk i Svens­ka Dag­bla­det angri­per LO-leder Wan­ja Lund­by-Wedin det hun mener er en utbredt kul­tur for taus­het i den pri­va­te delen av svensk arbeids­liv. LO har tatt til orde for en lov­end­ring som skal styr­ke vars­ler­ver­net (med­de­lar­skydd). I dag gjel­der det lov­re­gu­ler­te vars­ler­ver­net kun for offent­li­ge ansat­te. LO mener vars­ler­ver­net må utvi­des, etter­hvert som sta­dig stør­re deler av den offent­li­ge pro­duk­sjo­nen av vel­ferds­tje­nes­ter set­tes ut på anbud og gjen­nom­fø­res i pri­vat regi.

Vi ser idag allt fler exem­pel på hur en tyst­na­dens och räds­lans kul­tur bre­der ut sig på svens­ka arbets­plat­ser. En orsak till det­ta är de mån­ga otryg­ga anställ­nin­gar­na och den höga arbets­lös­he­ten. (…) Det får ald­rig vara en före­tags­hem­lig­het hur våra gam­la tas om hand på äldre­bo­en­den och hur våra barn har det i för­sko­lor och sko­lor. Där­för måste med­de­lar­fri­het gäl­la även i skatte­fi­nan­sie­rad pri­vat verk­sam­het.

Iføl­ge Lund­by-Wedin er man­ge ansat­te red­de for å mis­te job­ben der­som de vars­ler om eller kri­ti­se­rer kri­tikk­ver­di­ge for­hold i virk­som­he­ten. En pri­vat­an­satt mang­ler det vars­ler­ver­net offent­lig ansat­te har, og risi­ke­rer å bli betrak­tet som illo­jal og mis­te job­ben der­som man utta­ler seg til medie­ne om for­hol­de­ne. Det svens­ke med­de­lar­skyd­det er grunn­lovs­fes­tet, og gir enhver offent­lig ansatt rett til å utta­le seg kri­tisk og om kri­tikk­ver­di­ge for­hold som ved­rø­rer arbeids­plas­sen i offent­lig­he­ten. Det er straff­bart å under­sø­ke eller sank­sjo­ne­re mot offent­lig ansat­tes ytrin­ger.

I okto­ber 2010 la Yttrande­fri­hets­ko­mit­té­en fram uli­ke for­slag og model­ler til end­rin­ger i den svens­ke grunn­lo­ven, hvor blant annet styr­king av med­de­lar­fri­he­ten er ett av for­sla­ge­ne. Det er i for­bin­del­se med høring om dis­se for­sla­ge­ne LO har fore­slått å styr­ke vars­ler­ver­net. For­sla­get den­ne gan­gen begren­ser seg til ansat­te i pri­vat virk­som­het som pro­du­se­rer tje­nes­ter finan­siert av offent­li­ge mid­ler.

Les tid­li­ge­re saker

Kamp mot et tau­se­re arbeids­liv

Nei til “med­de­lar­skydd” for pri­vat­an­sat­te

Fore­slår “med­de­lar­skydd” for pri­vat sek­tor

Svensk vars­ler­vern trues av pri­va­ti­se­ring

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen