Svensk LO: Angst og taushet i svensk arbeidsliv

Svenske LO ønsker lovendring for styrket varslervern for ansatte i private virksomheter som produserer velferdstjenester på det offentliges regning.

En red­sel­skul­tur sprer seg på svenske arbei­d­splass­er. I en kro­nikk i Sven­s­ka Dag­bladet angriper LO-led­er Wan­ja Lund­by-Wedin det hun men­er er en utbredt kul­tur for taushet i den pri­vate delen av sven­sk arbei­d­sliv. LO har tatt til orde for en loven­dring som skal styrke varslerver­net (med­de­larsky­dd). I dag gjelder det lovreg­ulerte varslerver­net kun for offentlige ansat­te. LO men­er varslerver­net må utvides, etter­hvert som stadig større del­er av den offentlige pro­duk­sjo­nen av velferd­st­jen­ester settes ut på anbud og gjen­nom­føres i pri­vat regi.

Vi ser idag allt fler exem­pel på hur en tyst­nadens och räd­slans kul­tur bred­er ut sig på sven­s­ka arbet­splatser. En orsak till det­ta är de mån­ga otryg­ga anställ­ningar­na och den höga arbet­slösheten. (…) Det får aldrig vara en före­tagshem­lighet hur våra gam­la tas om hand på äldreboen­den och hur våra barn har det i förskolor och skolor. Där­för måste med­de­lar­fri­het gäl­la även i skat­te­fi­nan­sier­ad pri­vat verksamhet.

Ifølge Lund­by-Wedin er mange ansat­te red­de for å miste jobben der­som de varsler om eller kri­tis­er­er kri­tikkverdi­ge forhold i virk­somheten. En pri­vatansatt man­gler det varslerver­net offentlig ansat­te har, og risik­er­er å bli betrak­tet som illo­jal og miste jobben der­som man uttaler seg til medi­ene om forhold­ene. Det svenske med­de­larsky­d­det er grunnlovs­festet, og gir enhver offentlig ansatt rett til å uttale seg kri­tisk og om kri­tikkverdi­ge forhold som vedrør­er arbei­d­splassen i offent­ligheten. Det er straff­bart å under­søke eller sanksjonere mot offentlig ansattes ytringer.

I okto­ber 2010 la Yttran­de­fri­het­skomit­téen fram ulike forslag og mod­eller til endringer i den svenske grunnloven, hvor blant annet styrk­ing av med­de­lar­fri­heten er ett av forsla­gene. Det er i forbindelse med høring om disse forsla­gene LO har fores­lått å styrke varslerver­net. Forslaget denne gan­gen begrenser seg til ansat­te i pri­vat virk­somhet som pro­duser­er tjen­ester finan­siert av offentlige midler.

Les tidligere saker

Kamp mot et tausere arbeidsliv

Nei til “med­de­larsky­dd” for privatansatte

Fores­lår “med­de­larsky­dd” for pri­vat sektor

Sven­sk varslervern trues av privatisering

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen