Ukens medienyheter: Opphavsrett, nyvinninger og personvern-skandaler

Apple kaster seg inn i finansbransjen, EU-parlamentet vedtar nye regler om opphavsrett på Internett, ny Facebook-skandale avdekkes og Google mottar milliardbot av EU for tredje gang. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Nye opphavsrettsregler for Internett vedtatt

EU-par­la­men­tet har med 70 stem­mers over­vekt ved­tatt nye reg­ler om opp­havs­rett på Inter­nett. For­sla­get til nye reg­ler har vært omstridt, for­di det betyr en inn­stram­ming i for­hold til gra­tis opp­las­ting og bruk av inn­hold på f.eks. YouT­ube og Face­bo­ok. Dis­tri­bu­tø­re­ne får nå et stør­re ansvar for at inn­hold som er beskyt­tet av opp­havs­rett blir las­tet opp og spredt på deres platt­for­mer. Kunst­ne­re og kul­tur­pro­du­sen­ter jub­ler, mens de sto­re tek­no­logi­sel­ska­pe­ne samt pirat­par­ti­ene i Euro­pa ven­der tom­me­len ned. Også nyhets­inn­hold vil bli beskyt­tet av de nye reg­le­ne, som også vil gjel­de Nor­ge.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS GUARDIAN (27/03/2019)

Altibox-eier med stort overskudd

Lyse Tele, som består av blant annet digi­tal-TV- og inter­nett­le­ve­ran­dø­ren Alti­box, had­de i fjor et drifts­re­sul­tat på over en halv mil­li­ard kro­ner. Det var en økning på over 80 mil­lio­ner kro­ner sam­men­lig­net med 2017. Alti­box had­de 536 000 bred­bånds­kun­der ved enden av 2018. Også antal­let TV-kun­der økte i 2018. Fib­er er nå den klart størs­te bred­bånds­ty­pen i Nor­ge.

LES MER HOS KAMPANJE (27/03/2019) 

Bauer Media kutter ni ansatte

Bau­er Mei­da, eier av blant and­re Radio Nor­ge og Radio 1, ser seg nødt til å kut­te ni ansat­te som føl­ge av det usik­re reklame­mar­ke­det. Iføl­ge sjef Las­se Kokvik er kut­te­ne gjort i områ­der som i liten grad vil påvir­ke kanal­til­bu­det. Sel­ska­pet har gjort fle­re kutt i år: I janu­ar for­svant seks til åtte per­soner i sta­ben som job­bet med Radio 1. I 2017 end­te Bau­er Media med et resul­tat før skatt på minus 22,8 mil­lio­ner kro­ner.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (27/03/2019)

Apple lanserer nye tjenester

Apple annon­se­rer at sel­ska­pet skal lan­se­re video­strøm­me­tje­nes­ten Apple TV+, hvor det skal inves­te­res to mil­li­ar­der dol­lar i inn­hold i 2019. Apple lan­se­rer også Apple News+, som til­byr til­gang til 300 aviser og maga­si­ner – blant annet Wall Stre­et Jour­nal, Los Ange­les Times, Vogue og Natio­nal Geo­grap­hic. Sel­ska­pet kas­ter seg også inn i finans­bran­sjen med kreditt­kor­tet Apple Card. De nye til­bu­de­ne blir først til­gjen­ge­li­ge i USA og Cana­da. 

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (26/03/2019)

Husholdningenes medieutgifter 2018

Kan­tars under­sø­kel­se «Hus­hold­nin­ge­nes medie­ut­gif­ter» for 2018 viser at nors­ke hus­hold­nin­ger bruk­te rundt 70 mil­li­ar­der kro­ner på medie­tje­nes­ter i fjor. Mobil- og inter­nett­kost­na­der lig­ger på topp, og der­et­ter føl­ger TV og kanal­pak­ker, bøker og aviser. Der­som man inklu­de­rer lisens­av­gif­ten i TV-utgif­te­ne er TV den nest størs­te medie­ut­gifts­pos­ten i nors­ke hus­hold­nin­ger.

LES MER HOS MEDIER24 (26/03/2019)

Ti trender fra mediefestivalen South by South West

Oslo Redak­tør­for­ening had­de med 18 per­soner på stu­die­tur til medie­fes­ti­va­len South By Sout­hwest i Texas for­ri­ge uke. Øken­de opp­rør mot tek­no­logi­gi­gan­te­ne, blok­kje­de­tek­no­lo­gi og stor tro på podkast er blant inn­sik­te­ne de nors­ke repre­sen­tan­te­ne tok med seg hjem. Hos Medier24 opp­sum­me­res ti tren­der fra stu­die­tu­ren.

LES MER HOS MEDIER24 (25/03/2019)

40 prosent i USA kan mangle lokalt nyhetstilbud

Face­bo­oks pro­sjekt Today In sam­ler loka­le nyhe­ter og gjør dem til­gjen­ge­li­ge for inn­byg­ge­re rundt om i USA. Men pro­sjek­tet har møtt hind­rin­ger, for­di det svært man­ge ste­der ikke fin­nes loka­le nyhets­kil­der, mel­der Face­bo­ok. Sel­ska­pet mener så mye som 40 pro­sent av ame­ri­ka­ne­re ikke har et lokalt nyhets­til­bud. I USA er rundt 1 800 lokal­avi­ser ned­lagt de sis­te 15 åre­ne. En av årsa­ke­ne er, iro­nisk nok, nett­opp Face­bo­ok.

LES MER HOS GUARDIAN (22/03/2019)

Siste Facebook-skandale: Ansatte hadde tilgang til passord

Det begyn­ner etter hvert å bli vans­ke­lig å hol­de tritt med alle avslø­rin­ge­ne rundt kri­tikk­ver­di­ge for­hold hos Face­bo­ok. Den sis­te i rek­ken hand­ler om at Face­bo­ok i åre­vis har lag­ret bru­ker­nes pass­ord slik at mer enn 20 000 ansat­te kun­ne lese dem – og søke i dem. Pass­or­de­ne til mel­lom 200 og 600 mil­lio­ner bru­ke­re skal være lag­ret ukryp­tert hos sel­ska­pet. I til­legg inn­røm­mer nå Face­bo­ok at sel­ska­pet var klar over mis­bruk av per­son­data på et tid­li­ge­re tids­punkt enn det sel­ska­pet har opp­gitt til myn­dig­he­te­ne.

LES MER HOS DIGI.NO
LES MER HOS GUARDIAN (22/03/2019)

Netflix med rekordhøy andel egenproduksjon

For førs­te gang over­går antal­let egen­pro­du­ser­te seri­er og fil­mer hos Net­flix antal­let inn­kjøp­te pro­duk­sjo­ner. 51 pro­sent av alle lan­se­rin­ger i USA i fjor var ori­gi­nal­pro­duk­sjo­ner. I 2016 lå ande­len egen­pro­du­sert på 26 pro­sent. Ori­gi­nal­pro­duk­sjon er i den­ne sam­men­hen­gen et noe vidt begrep, og dek­ker også sam­pro­duk­sjo­ner der Net­flix er én av part­ner­ne.

LES MER HOS DEADLINE (22/03/2019)

EU gir Google ny milliardbot

Goog­le har mot­tatt en bot på 13,7 mil­li­ar­der kro­ner av EU for mis­bruk av sin domi­nans i mar­ke­det for net­t­an­non­ser. Boten er den tred­je i rek­ken EU har gitt Goog­le. I fjor ble sel­ska­pet ilagt bot på rundt 40 mil­li­ar­der kro­ner for å ha benyt­tet tek­no­lo­gi i ope­ra­tiv­sys­te­met And­roid til å ute­sten­ge kon­kur­ren­ter.

LES MER HOS JOURNALISTEN (22/03/2019)

NRKs tjenester får felles innlogging

NRK lan­se­rer fel­les inn­log­ging for en rek­ke av sine tje­nes­ter på nett, inklu­dert TV, radio og nyhets­si­den nrk.no. Hen­sik­ten er å til­rette­leg­ge tje­nes­te­ne for hver enkelt bru­ker. På nrk.no man kun­ne lag­re artik­ler for sene­re lesing, og nett­si­den vil løf­te frem saker den vet du er sær­lig inter­es­sert i. Som på NRK TV, vil også NRK radio hus­ke hvor langt lyt­te­ren har kom­met i de uli­ke pro­gram­me­ne.

LES MER HOS NRKBETA (21/03/2019)

Nordmenns telefoner sendte persondata til Kina

Per­soner som bru­ker Nokia 7 Plus kan i fle­re måne­der ha fått sendt sen­si­ti­ve opp­lys­nin­ger til en ser­ver i Kina. En bru­ker opp­da­get nylig at tele­fo­nen hans send­te opp­lys­nin­ger om hans geo­gra­fis­ke posi­sjon, SIM-kort­num­mer og tele­fo­nens serie­num­mer til en kine­sisk ser­ver. Data­til­sy­net i Fin­land vur­de­rer nå grans­king. Tor­geir Water­house i bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­nen IKT-Nor­ge under­stre­ker at avslø­rin­gen er dra­ma­tisk.

LES MER HOS NRKBETA (21/03/2019)

Google skal lansere spillenes Netflix

Goog­le har avslørt at de job­ber med en strøm­me­tje­nes­te for video­spill. Tje­nes­ten har fått nav­net Sta­dia, og vil være sky­ba­sert. Goog­le skal ikke bare til­by til­gang til video­spill på alle typer enhe­ter – fra mobil til TV – Sta­dia skal også utvik­le og pro­du­se­re egne spill. Goog­le tar der­med opp kon­kur­ran­sen med den svært popu­læ­re spill­platt­for­men Twitch.

LES MER HOS HOLLYWOOD REPORTER
LES KOMMENTAR I THE VERGE (21/03/2019)

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen