Ukens medienyheter: Opphavsrett, nyvinninger og personvern-skandaler

Apple kaster seg inn i finansbransjen, EU-parlamentet vedtar nye regler om opphavsrett på Internett, ny Facebook-skandale avdekkes og Google mottar milliardbot av EU for tredje gang. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Nye opphavsrettsregler for Internett vedtatt

EU-par­la­mentet har med 70 stem­mers overvekt ved­tatt nye regler om opphavs­rett på Inter­nett. Forslaget til nye regler har vært omstridt, for­di det betyr en innstram­ming i forhold til gratis opplas­t­ing og bruk av innhold på f.eks. YouTube og Face­book. Dis­trib­utørene får nå et større ans­var for at innhold som er beskyt­tet av opphavs­rett blir lastet opp og spredt på deres plat­tformer. Kun­st­nere og kul­tur­pro­dusen­ter jubler, mens de store tek­nol­o­gisel­skapene samt pirat­par­tiene i Europa vender tom­me­len ned. Også nyhetsinnhold vil bli beskyt­tet av de nye reg­lene, som også vil gjelde Norge.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS GUARDIAN (27/03/2019)

Altibox-eier med stort overskudd

Lyse Tele, som består av blant annet dig­i­tal-TV- og inter­net­tleverandøren Alti­box, hadde i fjor et drift­sre­sul­tat på over en halv mil­liard kro­ner. Det var en økn­ing på over 80 mil­lion­er kro­ner sam­men­lignet med 2017. Alti­box hadde 536 000 bred­bånd­skun­der ved enden av 2018. Også antallet TV-kun­der økte i 2018. Fiber er nå den klart største bred­bånd­stypen i Norge.

LES MER HOS KAMPANJE (27/03/2019) 

Bauer Media kutter ni ansatte

Bauer Mei­da, eier av blant andre Radio Norge og Radio 1, ser seg nødt til å kutte ni ansat­te som følge av det usikre reklamemarkedet. Ifølge sjef Lasse Kokvik er kut­tene gjort i områder som i liten grad vil påvirke kanaltil­budet. Sel­skapet har gjort flere kutt i år: I jan­u­ar forsvant seks til åtte per­son­er i staben som job­bet med Radio 1. I 2017 endte Bauer Media med et resul­tat før skatt på minus 22,8 mil­lion­er kroner.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (27/03/2019)

Apple lanserer nye tjenester

Apple annon­ser­er at sel­skapet skal lansere videostrøm­met­jen­esten Apple TV+, hvor det skal investeres to mil­liarder dol­lar i innhold i 2019. Apple lanser­er også Apple News+, som tilbyr til­gang til 300 avis­er og mag­a­sin­er – blant annet Wall Street Jour­nal, Los Ange­les Times, Vogue og Nation­al Geo­graph­ic. Sel­skapet kaster seg også inn i finans­bran­sjen med kred­it­tko­rtet Apple Card. De nye tilbu­dene blir først tilgjen­gelige i USA og Canada. 

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (26/03/2019)

Husholdningenes medieutgifter 2018

Kan­tars under­søkelse «Hush­old­nin­ge­nes medieut­gifter» for 2018 vis­er at norske hush­old­ninger bruk­te rundt 70 mil­liarder kro­ner på medi­et­jen­ester i fjor. Mobil- og inter­net­tkost­nad­er lig­ger på topp, og deretter føl­ger TV og kanal­pakker, bøk­er og avis­er. Der­som man inklud­er­er lisen­savgiften i TV-utgiftene er TV den nest største medieut­gift­sposten i norske husholdninger.

LES MER HOS MEDIER24 (26/03/2019)

Ti trender fra mediefestivalen South by South West

Oslo Redak­tør­foren­ing hadde med 18 per­son­er på studi­etur til mediefes­ti­valen South By South­west i Texas for­rige uke. Økende opprør mot teknologigi­gan­tene, blokkjede­te­knolo­gi og stor tro på pod­kast er blant innsik­tene de norske rep­re­sen­tan­tene tok med seg hjem. Hos Medier24 opp­sum­meres ti tren­der fra studieturen.

LES MER HOS MEDIER24 (25/03/2019)

40 prosent i USA kan mangle lokalt nyhetstilbud

Face­books pros­jekt Today In sam­ler lokale nyheter og gjør dem tilgjen­gelige for innbyg­gere rundt om i USA. Men pros­jek­tet har møtt hin­dringer, for­di det svært mange sted­er ikke finnes lokale nyhet­skilder, melder Face­book. Sel­skapet men­er så mye som 40 pros­ent av amerikanere ikke har et lokalt nyhet­stil­bud. I USA er rundt 1 800 lokalavis­er ned­lagt de siste 15 årene. En av årsak­ene er, iro­nisk nok, net­topp Facebook.

LES MER HOS GUARDIAN (22/03/2019)

Siste Facebook-skandale: Ansatte hadde tilgang til passord

Det beg­yn­ner etter hvert å bli vanske­lig å holde tritt med alle avs­lørin­gene rundt kri­tikkverdi­ge forhold hos Face­book. Den siste i rekken han­dler om at Face­book i åre­vis har lagret bruk­ernes pas­sord slik at mer enn 20 000 ansat­te kunne lese dem – og søke i dem. Pas­sor­dene til mel­lom 200 og 600 mil­lion­er brukere skal være lagret ukryptert hos sel­skapet. I til­legg innrøm­mer nå Face­book at sel­skapet var klar over mis­bruk av per­son­da­ta på et tidligere tid­spunkt enn det sel­skapet har oppgitt til myndighetene.

LES MER HOS DIGI.NO
LES MER HOS GUARDIAN (22/03/2019)

Netflix med rekordhøy andel egenproduksjon

For første gang overgår antallet egen­pro­duserte serier og filmer hos Net­flix antallet innkjøpte pro­duk­sjon­er. 51 pros­ent av alle lanseringer i USA i fjor var orig­i­nal­pro­duk­sjon­er. I 2016 lå ande­len egen­pro­dusert på 26 pros­ent. Orig­i­nal­pro­duk­sjon er i denne sam­men­hen­gen et noe vidt begrep, og dekker også sam­pro­duk­sjon­er der Net­flix er én av partnerne.

LES MER HOS DEADLINE (22/03/2019)

EU gir Google ny milliardbot

Google har mot­tatt en bot på 13,7 mil­liarder kro­ner av EU for mis­bruk av sin dom­i­nans i markedet for net­tan­nonser. Boten er den tred­je i rekken EU har gitt Google. I fjor ble sel­skapet ilagt bot på rundt 40 mil­liarder kro­ner for å ha benyt­tet teknolo­gi i oper­a­tivsys­temet Android til å utestenge konkurrenter.

LES MER HOS JOURNALISTEN (22/03/2019)

NRKs tjenester får felles innlogging

NRK lanser­er felles innlog­ging for en rekke av sine tjen­ester på nett, inklud­ert TV, radio og nyhetssi­den nrk.no. Hen­sik­ten er å tilret­te­legge tjen­estene for hver enkelt bruk­er. På nrk.no man kunne lagre artik­ler for senere lesing, og nettsi­den vil løfte frem sak­er den vet du er særlig inter­essert i. Som på NRK TV, vil også NRK radio huske hvor langt lyt­teren har kom­met i de ulike programmene.

LES MER HOS NRKBETA (21/03/2019)

Nordmenns telefoner sendte persondata til Kina

Per­son­er som bruk­er Nokia 7 Plus kan i flere måned­er ha fått sendt sen­si­tive opplysninger til en serv­er i Kina. En bruk­er oppdaget nylig at tele­fo­nen hans sendte opplysninger om hans geografiske posisjon, SIM-kort­num­mer og tele­fo­nens serienum­mer til en kine­sisk serv­er. Datatil­synet i Fin­land vur­der­er nå gransk­ing. Torgeir Water­house i bran­sje­or­gan­isas­jo­nen IKT-Norge under­strek­er at avs­lørin­gen er dramatisk.

LES MER HOS NRKBETA (21/03/2019)

Google skal lansere spillenes Netflix

Google har avs­lørt at de job­ber med en strøm­met­jen­este for videospill. Tjen­esten har fått navnet Sta­dia, og vil være sky­basert. Google skal ikke bare til­by til­gang til videospill på alle typer enheter – fra mobil til TV – Sta­dia skal også utvikle og pro­dusere egne spill. Google tar dermed opp konkur­ransen med den svært pop­ulære spillplat­tfor­men Twitch.

LES MER HOS HOLLYWOOD REPORTER
LES KOMMENTAR I THE VERGE (21/03/2019)

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen