Ukens medienyheter: Annonser, konkurranse og sensur

Mark Zuckerberg forsøker å bøte på Facebooks gjentatte personvernskandaler, tyske journalister kastes ut av Tyrkia og en ny lov lar russisk politi avgjøre hva som utgjør falske nyheter. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Spotify klager Apple inn til EU

Strøm­me­tje­nes­ten Spo­ti­fy har kla­get Apple inn til Euro­pa­kom­mi­sjo­nen for det de mener er brudd på kon­kur­ranse­reg­le­ne. Spo­ti­fy mener Apple favo­ri­se­rer sin egen tje­nes­te i App Sto­re, og rea­ge­rer på at tje­nes­ter må beta­le 30 pro­sent i avgift til Apple på alle kjøp via butik­ken. Iføl­ge Spo­ti­fy-grunn­leg­ger Dani­el Ek fører avgif­ten til at Spo­ti­fy tvin­ges til å ha høy­ere pris enn Apple for sitt pre­miumabon­ne­ment.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (13/03/2019)

Amedia med økte annonseinntekter i 2018

Ame­dias 2018-resul­tat er klart, og avis­kon­ser­net fikk et over­skudd før skatt på 396 mil­lio­ner. De digi­ta­le annonse­inn­tek­te­ne økte med hele 40 pro­sent, og mer enn dek­ket inn ned­gan­gen i papir­an­non­ser. Nett­avi­sen er en vik­tig fak­tor her, siden 2018 er det førs­te året hvor 100 % av avi­sens inn­tek­ter reg­nes med hos Ame­dia. Kon­ser­net had­de også en økning på 30 % i antal­let hel­di­gi­ta­le abon­nen­ter.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS MEDIER24 (12/03/2019)

Murdoch vil ha Google delt opp

Mur­d­och-fami­li­ens aust­rals­ke medie­sel­skap, News Corp, ber det aust­rals­ke kon­kur­ranse­til­sy­net om å påleg­ge Goog­le å dele opp sel­ska­pet, slik at søke­mo­tor og annonse­platt­form blir to adskil­te virk­som­he­ter. Begrun­nel­sen er Goog­les sto­re domi­nans i annonse­mar­ke­det. Mur­d­och er kjent for å ha stor poli­tisk inn­fly­tel­se både i Aust­ra­lia, Stor­bri­tan­nia og USA.

LES MER HOS GUARDIAN (12/03/2019)

Nord universitet dropper omdiskutert mastergrad

Arbei­det med å få på plass en mas­ter­grad i jour­na­lis­tikk og kom­mu­ni­ka­sjon ved Nord uni­ver­si­tet er lagt på is. Jour­na­list Anki Ger­hard­sen er blant dem som har uttalt seg kri­tisk mot å blan­de jour­na­lis­tikk og kom­mu­ni­ka­sjon i sam­me mas­ter­grad. Fle­re har vært bekym­ret for at skil­let mel­lom jour­na­lis­tikk og rekla­me vil­le vis­kes ut.

LES MER HOS JOURNALISTEN (12/03/2019)

Viaplay med 1,3 millioner abonnenter

MTGs nye søs­ter­sel­skap, Nor­dic Enter­tain­ment Group (Nent), har pub­li­sert tall for Via­play som viser at strøm­me­tje­nes­ten er oppe i 1 258 000 nor­dis­ke abon­nen­ter. Til sam­men­lig­ning gikk TV 2 nylig ut med at Sumo har 400 000 abon­nen­ter. Nent Group består av Modern Times Groups virk­som­he­ter innen film, TV og radio, og skal på børs som eget sel­skap 28. mars. 

LES MER HOS KAMPANJE
SE NENTS EGEN PRESENTASJON HER (11/03/2019)

VGs strategi rundt ungdomsappen Peil

Etter syn­ken­de leser­tall blant unge, prø­ver VG å nå yng­re bru­ker­grup­per med nyhets­ap­pen Peil. Her kan du lese om hvor­dan den nye appen ble plan­lagt, og hvil­ke for­be­re­del­ser som ble gjort for å nå rik­tig alders­grup­pe. 

LES MER HOS DIGIDAY (11/03/2019)

2200 mediejobber allerede kuttet i USA i 2019

Iføl­ge Busi­ness Insi­der er mer enn to tusen medie­job­ber i USA fjer­net så langt i 2019. Kut­te­ne fore­går både i tra­di­sjo­nel­le medi­er og i digi­ta­le sat­sin­ger. Avis­ut­gi­ver­ne McClatchy Com­pany og Gan­nett skal fjer­ne hen­holds­vis 450 og 400 stil­lin­ger. Telekom­sel­ska­pet Veri­zon kut­ter 800 stil­lin­ger i dat­ter­sel­ska­pe­ne Huf­fing­ton Post, Yahoo og AOL, og skal i til­legg kvit­te seg med 10 400 ansat­te i løpet av 2019. Vice Media fjer­ner 250 stil­lin­ger, mens Buzz­Fe­ed kut­ter 200.

SE OVERSIKTEN I BUSINESS INSIDER (11/03/2019)

Tyske journalister kastet ut av Tyrkia

Tre tys­ke jour­na­lis­ter har fått avslag på søk­na­den om for­ny­el­se av sine tyr­kis­ke presse­kort, og har der­for måt­te for­la­te Tyr­kia ufri­vil­lig. Jour­na­lis­te­ne har ikke fått begrun­nel­se for avsla­get. Tyr­kis­ke myn­dig­he­te­ne har len­ge fått kri­tikk for behand­lin­gen av både tyr­kis­ke jour­na­lis­ter og medi­er.

LES MER HOS NRK (11/03/2019)

Russisk politi får avgjøre hva som er falske nyheter

En ny lov lar rus­sisk poli­ti bestem­me hva som kan kal­les fals­ke nyhe­ter, og gir Medie­til­sy­net makt til å bøte­leg­ge medi­er der­som de ikke fjer­ner inn­hold poli­ti­et mener er fals­ke nyhe­ter. Loven skal gjen­nom en tred­je og sis­te behand­ling den­ne uken. Repor­ters Wit­hout Bor­ders sier loven fører til økt sen­sur.

LES MER HOS HEGNAR (08/03/2019)

Aviser åpner for debatt i lukkede Facebook-grupper

Dagens Nærings­liv har star­tet debatt­grup­pe for kvin­ner på Face­bo­ok. Årsa­ken er at man­ge kvin­ner har opp­levd sji­ka­ne og hets når de har kom­men­tert i avi­sens eget kom­men­tar­felt. Fle­re medie­hus i and­re land har gjort lig­nen­de grep, der­iblant den dans­ke finans­avi­sen Bør­sen. Ola Sten­berg, digi­tal­re­dak­tør i VG, ber nors­ke medi­er ten­ke seg om før de over­la­ter kon­trol­len til Face­bo­ok. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (08/03/2019)

Medietilsynet ønsker tall fra DAB-kanalene

I for­bin­del­se med vur­de­rin­gen av hvor­vidt lokal­ra­dio­enes FM-kon­se­sjo­ner skal for­len­ges etter 2021, øns­ker Medie­til­sy­net at også DAB-kana­le­ne mel­der inn sine tall. Regn­skaps­opp­lys­nin­ger fra lokal­ra­dio­er på DAB-net­tet vil gi mer kunn­skap om bran­sjen og gi til­sy­net bed­re grunn­lag for sine vur­de­rin­ger. Fris­ten for lokal­ra­dio­enes rap­por­te­ring av fjor­årets resul­ta­ter er 1. april. 

LES MER HOS MEDIER24 (08/03/2019)

Mark Zuckerberg presenterer Facebook-endringer

I et for­søk på å bøte på de gjen­tat­te per­son­verns­kan­da­le­ne, foku­se­rer Zucker­berg på kryp­tert kom­mu­ni­ka­sjon og per­son­vern når han den­ne uken pre­sen­ter­te sin nye visjon for sel­ska­pet. Topp­sje­fen plan­leg­ger blant annet å slå sam­men Mes­sen­ger, Whats­App og Insta­gram, slik at bru­ker­ne kan kom­mu­ni­se­re med hver­and­re på tvers av platt­for­me­ne. Whats­App er kryp­tert fra før av.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS NY TIMES (07/03/2019)

TEMA

F

acebook

72 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen