Ukens medienyheter: Annonser, konkurranse og sensur

Mark Zuckerberg forsøker å bøte på Facebooks gjentatte personvernskandaler, tyske journalister kastes ut av Tyrkia og en ny lov lar russisk politi avgjøre hva som utgjør falske nyheter. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Spotify klager Apple inn til EU

Strøm­met­jen­esten Spo­ti­fy har klaget Apple inn til Europakom­misjo­nen for det de men­er er brudd på konkur­ransere­g­lene. Spo­ti­fy men­er Apple favoris­er­er sin egen tjen­este i App Store, og rea­ger­er på at tjen­ester må betale 30 pros­ent i avgift til Apple på alle kjøp via butikken. Ifølge Spo­ti­fy-grunn­leg­ger Daniel Ek før­er avgiften til at Spo­ti­fy tvinges til å ha høyere pris enn Apple for sitt premiumabonnement.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (13/03/2019)

Amedia med økte annonseinntekter i 2018

Ame­dias 2018-resul­tat er klart, og aviskon­ser­net fikk et over­skudd før skatt på 396 mil­lion­er. De dig­i­tale annon­sein­ntek­tene økte med hele 40 pros­ent, og mer enn dekket inn nedgan­gen i papi­ran­nonser. Net­tavisen er en vik­tig fak­tor her, siden 2018 er det første året hvor 100 % av avisens inntek­ter reg­nes med hos Ame­dia. Kon­ser­net hadde også en økn­ing på 30 % i antallet heldig­i­tale abonnenter.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS MEDIER24 (12/03/2019)

Murdoch vil ha Google delt opp

Mur­doch-fam­i­liens aus­tralske mediesel­skap, News Corp, ber det aus­tralske konkur­ransetil­synet om å pålegge Google å dele opp sel­skapet, slik at søke­mo­tor og annon­se­plat­tform blir to adskilte virk­somheter. Begrun­nelsen er Googles store dom­i­nans i annon­se­markedet. Mur­doch er kjent for å ha stor poli­tisk inn­fly­telse både i Aus­tralia, Storbri­tan­nia og USA.

LES MER HOS GUARDIAN (12/03/2019)

Nord universitet dropper omdiskutert mastergrad

Arbei­det med å få på plass en mas­ter­grad i jour­nal­is­tikk og kom­mu­nikasjon ved Nord uni­ver­sitet er lagt på is. Jour­nal­ist Anki Ger­hard­sen er blant dem som har uttalt seg kri­tisk mot å blande jour­nal­is­tikk og kom­mu­nikasjon i samme mas­ter­grad. Flere har vært bekym­ret for at skil­let mel­lom jour­nal­is­tikk og reklame ville viskes ut.

LES MER HOS JOURNALISTEN (12/03/2019)

Viaplay med 1,3 millioner abonnenter

MTGs nye søstersel­skap, Nordic Enter­tain­ment Group (Nent), har pub­lis­ert tall for Viaplay som vis­er at strøm­met­jen­esten er oppe i 1 258 000 nordiske abon­nen­ter. Til sam­men­lign­ing gikk TV 2 nylig ut med at Sumo har 400 000 abon­nen­ter. Nent Group består av Mod­ern Times Groups virk­somheter innen film, TV og radio, og skal på børs som eget sel­skap 28. mars. 

LES MER HOS KAMPANJE
SE NENTS EGEN PRESENTASJON HER (11/03/2019)

VGs strategi rundt ungdomsappen Peil

Etter synk­ende leser­tall blant unge, prøver VG å nå yngre bruk­er­grup­per med nyhet­sap­pen Peil. Her kan du lese om hvor­dan den nye appen ble plan­lagt, og hvilke for­bere­delser som ble gjort for å nå rik­tig aldersgruppe. 

LES MER HOS DIGIDAY (11/03/2019)

2200 mediejobber allerede kuttet i USA i 2019

Ifølge Busi­ness Insid­er er mer enn to tusen mediejob­ber i USA fjer­net så langt i 2019. Kut­tene foregår både i tradis­jonelle medi­er og i dig­i­tale satsinger. Avi­sut­giverne McClatchy Com­pa­ny og Gan­nett skal fjerne hen­holdsvis 450 og 400 still­inger. Telekom­sel­skapet Ver­i­zon kut­ter 800 still­inger i dat­tersel­skapene Huff­in­g­ton Post, Yahoo og AOL, og skal i til­legg kvitte seg med 10 400 ansat­te i løpet av 2019. Vice Media fjern­er 250 still­inger, mens Buz­zFeed kut­ter 200.

SE OVERSIKTEN I BUSINESS INSIDER (11/03/2019)

Tyske journalister kastet ut av Tyrkia

Tre tyske jour­nal­is­ter har fått avs­lag på søk­naden om fornyelse av sine tyrkiske presseko­rt, og har der­for måtte for­late Tyrkia ufriv­il­lig. Jour­nal­is­tene har ikke fått begrun­nelse for avs­laget. Tyrkiske myn­dighetene har lenge fått kri­tikk for behan­dlin­gen av både tyrkiske jour­nal­is­ter og medier.

LES MER HOS NRK (11/03/2019)

Russisk politi får avgjøre hva som er falske nyheter

En ny lov lar rus­sisk poli­ti bestemme hva som kan kalles falske nyheter, og gir Medi­etil­synet makt til å bøte­legge medi­er der­som de ikke fjern­er innhold poli­ti­et men­er er falske nyheter. Loven skal gjen­nom en tred­je og siste behan­dling denne uken. Reporters With­out Bor­ders sier loven før­er til økt sensur.

LES MER HOS HEGNAR (08/03/2019)

Aviser åpner for debatt i lukkede Facebook-grupper

Dagens Næringsliv har startet debattgruppe for kvin­ner på Face­book. Årsak­en er at mange kvin­ner har opplevd sjikane og hets når de har kom­mentert i avisens eget kom­men­tar­felt. Flere mediehus i andre land har gjort lig­nende grep, deri­blant den danske finansavisen Børsen. Ola Sten­berg, dig­i­talredak­tør i VG, ber norske medi­er tenke seg om før de over­later kon­trollen til Facebook. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (08/03/2019)

Medietilsynet ønsker tall fra DAB-kanalene

I forbindelse med vur­derin­gen av hvorvidt lokalra­dioenes FM-kons­esjon­er skal for­lenges etter 2021, ønsker Medi­etil­synet at også DAB-kana­lene melder inn sine tall. Reg­n­skap­sop­plysninger fra lokalra­dio­er på DAB-net­tet vil gi mer kunnskap om bran­sjen og gi tilsynet bedre grunnlag for sine vur­deringer. Fris­ten for lokalra­dioenes rap­por­ter­ing av fjorårets resul­tater er 1. april. 

LES MER HOS MEDIER24 (08/03/2019)

Mark Zuckerberg presenterer Facebook-endringer

I et forsøk på å bøte på de gjen­tat­te per­son­vern­skan­da­lene, fokuser­er Zucker­berg på kryptert kom­mu­nikasjon og per­son­vern når han denne uken pre­sen­terte sin nye visjon for sel­skapet. Topp­sje­fen plan­leg­ger blant annet å slå sam­men Mes­sen­ger, What­sApp og Insta­gram, slik at bruk­erne kan kom­mu­nis­ere med hveran­dre på tvers av plat­tformene. What­sApp er kryptert fra før av.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS NY TIMES (07/03/2019)

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen