Ukens medienyheter: Tillit, overvåking og personvern

Facebook lanserer store endringer i selskapets plattformer, flere føler seg overvåket av nettannonser, Russland kan isolere russisk trafikk på Internett og nordmenns tiltro til mediene viser seg å synke. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Assange dømt til fengsel

Wik­iLeaks-grunn­leg­ger Julian Assange er dømt til 50 ukers fengsel for brudd på kausjonsvilkårene. I for­rige måned ble han hen­tet ut av den ecuado­ri­anske ambas­saden i Lon­don av britisk poli­ti. Senere ble det bekreftet at han er sik­tet i USA og at amerikanske myn­digheter vil ha ham utlev­ert. Wik­ileaks-redak­tør Kristinn Hrafns­son er svært opprørt over dom­men og har mis­tet tiltro til det engelske rettssys­temet. Ifølge Hrafns­son beg­yn­ner kam­p­en mot utlev­er­ing av Assange til USA nå.

LES MER HOS NRK
LES MER HOS THE GUARDIAN (02/05/2019)

Flere føler seg forfulgt og overvåket av nettannonser

Over halv­parten av nord­menn men­er de blir for­ful­gt eller overvåket av reklame på nett. Det vis­er en under­søkelse fra YouGov på opp­drag fra Annon­sør­forenin­gen (Anfo) og IT-sel­skapet Kobler. Seks av ti synes net­treklame er plag­somt, og rundt halv­parten tror ikke per­son­ver­net ivare­tas av annon­sørene. Ifølge fagdi­rek­tør i Anfo, Håvard Bakken, er tilliten til net­tan­nonser tynnslitt.

LES MER HOS KAMPANJE (02/05/2019)

NRK vil plassere distriktssendingene i beste sendetid

NRK plan­leg­ger å legge dis­trik­tssendin­gene rett etter Dagsrevyen. Ifølge dis­trik­ts­di­rek­tør Mar­ius Lil­lelien er innhold fra dis­trik­tene attrak­tivt for NRK1-seerne, og ved å plassere dis­trik­tssendin­gene i beste sende­tid vil NRK nå langt flere seere. Det fores­lås også å utvide sendin­gene fra ti til femten minutter.

LES MER HOS NRK (02/05/2019)

Facebook lanserer store endringer

Med slagordet «Fremti­den er pri­vat» la Face­book-sjef Mark Zucker­berg nylig frem kom­mende endringer under Face­books årlige utviklingskon­fer­anse. Blant annet skal meldinger i Mes­sen­ger automa­tisk krypteres, Face­book-logoen skal endres og blå­far­gen forsvin­ner, det blir mulig å legge ut tek­st­meldinger på Insta­gram, og Insta­gram får en funksjon som skal skjule antall likes. Fra å ha fungert som et slags bytorg ønsker Face­book nå å være et opphold­srom for bruk­erne, der man kan kom­mu­nis­ere privat.

LES MER HOS NRK (02/05/2019)

Mindre tillit til mediene

En under­søkelse fra Respons Analyse vis­er at kun 13 pros­ent av nord­menn hadde stor tiltro til medi­ene i april. To måned­er tidligere var tilsvarende tall 26 pros­ent. Under­søkelsen er tilknyt­tet kon­fer­ansen Nordiske mediedager. Tal­let fra april er det laveste siden under­søkelsen startet i 2005. Ifølge fagans­varlig for under­søkelsen, Erik Knud­sen ved Uni­ver­sitetet i Bergen, er det grunn til å tro at VGs omstridte Giske-sak har hatt innvirkn­ing på tilliten.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (02/05/2019)

Russland kan sperre Internett ute

Det rus­siske par­la­mentet har god­kjent et lov­forslag som åpn­er for at Rus­s­land kan isol­ere den rus­siske delen av Inter­nett fra resten av ver­den. Med loven i hånd kan rus­siske myn­digheter stoppe trafikk til uten­landske ser­vere ut fra «sikker­het­shen­syn». Sam­tidig økes overvåkin­gen på Inter­nett. Bak­grun­nen skal blant annet være at amerikanske myn­digheter grei­de å sperre Inter­nett-til­gan­gen for rus­siske troll­fab­rikker i forbindelse med mel­lom­val­get i USA. Det er for­ven­tet at Putin god­kjen­ner lov­forslaget om ikke lenge, slik at loven trer i kraft.

LES MER HOS GUARDIAN
LES MER HOS TIME (30/04/2019)

Spotify med 100 millioner betalende brukere

Antall betal­ende brukere på Spo­ti­fy har i første kvar­tal 2019 økt med 32 pros­ent, sam­men­lignet med samme kvar­tal i 2018. Dermed har musikkstrøm­met­jen­esten nå 100 mil­lion­er betal­ende brukere – sky­høyt over konkur­rentene. I feb­ru­ar ble Spo­ti­fy lansert i India, som er et gigan­tisk marked. Sam­tidig har sel­skapet kjøpt opp tre pod­kast-sel­skaper. Men Spo­ti­fy går igjen med under­skudd, etter å ha vist til over­skudd for første gang i fjerde kvar­tal 2018.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS GUARDIAN (30/04/2019)

Dagsavisene er taperne

Stig Fins­lo i Ame­dia men­er dagsavisene er de store taperne i mediemeldin­gen. De får ingen nye støt­te­ord­ninger og rammes hardt av reduserte postdager. Fins­lo vis­er til at ledende dagsavis­er – som omfat­ter de fleste lokale dagsavisene – har mis­tet en langt større andel av annon­sein­ntek­tene enn fådager­savisene, og nå i til­legg risik­er­er å miste abon­nen­ter og inntek­ter på grunn av dårligere dis­tribusjon. I Medie­mang­fold­sut­val­gets utred­ning ble det fores­lått flere støt­te­ord­ninger som omfat­tet alle aviser. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (26/04/2019)

Facebook, Snapchat og Twitter øker inntektene

Både Face­book, Snapchat og Twit­ter kan vise til stor vekst i omset­nin­gen i første kvar­tal 2019. Face­books inntek­ter økte med 26 pros­ent, mens Snapchat gjør et byks med 39 pros­ent vekst. Også Twit­ter gjør det bedre, og vis­er til en vekst på 18 pros­ent. Face­book fikk også et sol­id over­skudd, men har måt­tet sette av tre mil­liarder dol­lar til utgifter i forbindelse med pågående etter­forskn­ing av sel­skapet i USA. Snapchat går fort­satt med tap, selv om under­skud­det minker, mens Twit­ter har gått med over­skudd siden fjerde kvar­tal 2017.

LES MER OM FACEBOOK HER
LES MER OM SNAPCHAT HER
LES MER OM TWITTER HER (25/04/2019)

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen