Ukens medienyheter: Tillit, overvåking og personvern

Facebook lanserer store endringer i selskapets plattformer, flere føler seg overvåket av nettannonser, Russland kan isolere russisk trafikk på Internett og nordmenns tiltro til mediene viser seg å synke. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Assange dømt til fengsel

WikiLe­aks-grunn­leg­ger Juli­an Assan­ge er dømt til 50 ukers feng­sel for brudd på kau­sjons­vil­kå­re­ne. I for­ri­ge måned ble han hen­tet ut av den ecua­do­ri­ans­ke ambas­sa­den i Lon­don av bri­tisk poli­ti. Sene­re ble det bekref­tet at han er sik­tet i USA og at ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter vil ha ham utle­vert. Wikile­aks-redak­tør Kristinn Hrafns­son er svært opp­rørt over dom­men og har mis­tet til­tro til det engels­ke retts­sys­te­met. Iføl­ge Hrafns­son begyn­ner kam­pen mot utle­ve­ring av Assan­ge til USA nå.

LES MER HOS NRK
LES MER HOS THE GUARDIAN (02/05/2019)

Flere føler seg forfulgt og overvåket av nettannonser

Over halv­par­ten av nord­menn mener de blir for­fulgt eller over­vå­ket av rekla­me på nett. Det viser en under­sø­kel­se fra YouGov på opp­drag fra Annon­sør­for­enin­gen (Anfo) og IT-sel­ska­pet Kob­ler. Seks av ti synes nett­re­kla­me er plag­somt, og rundt halv­par­ten tror ikke per­son­ver­net iva­re­tas av annon­sø­re­ne. Iføl­ge fag­di­rek­tør i Anfo, Håvard Bak­ken, er til­li­ten til net­t­an­non­ser tynn­slitt.

LES MER HOS KAMPANJE (02/05/2019)

NRK vil plassere distriktssendingene i beste sendetid

NRK plan­leg­ger å leg­ge dis­trikts­sen­din­ge­ne rett etter Dags­revy­en. Iføl­ge dis­trikts­di­rek­tør Mari­us Lille­li­en er inn­hold fra dis­trik­te­ne attrak­tivt for NRK1-seer­ne, og ved å plas­se­re dis­trikts­sen­din­ge­ne i bes­te sende­tid vil NRK nå langt fle­re seere. Det fore­slås også å utvi­de sen­din­ge­ne fra ti til fem­ten minut­ter.

LES MER HOS NRK (02/05/2019)

Facebook lanserer store endringer

Med slag­or­det «Frem­ti­den er pri­vat» la Face­bo­ok-sjef Mark Zucker­berg nylig frem kom­men­de end­rin­ger under Face­bo­oks årli­ge utvik­lings­kon­fe­ran­se. Blant annet skal mel­din­ger i Mes­sen­ger auto­ma­tisk kryp­te­res, Face­bo­ok-logo­en skal end­res og blå­far­gen for­svin­ner, det blir mulig å leg­ge ut tekst­mel­din­ger på Insta­gram, og Insta­gram får en funk­sjon som skal skju­le antall likes. Fra å ha fun­gert som et slags bytorg øns­ker Face­bo­ok nå å være et opp­holds­rom for bru­ker­ne, der man kan kom­mu­ni­se­re pri­vat.

LES MER HOS NRK (02/05/2019)

Mindre tillit til mediene

En under­sø­kel­se fra Respons Ana­ly­se viser at kun 13 pro­sent av nord­menn had­de stor til­tro til medie­ne i april. To måne­der tid­li­ge­re var til­sva­ren­de tall 26 pro­sent. Under­sø­kel­sen er til­knyt­tet kon­fe­ran­sen Nor­dis­ke medie­da­ger. Tal­let fra april er det laves­te siden under­sø­kel­sen star­tet i 2005. Iføl­ge fag­an­svar­lig for under­sø­kel­sen, Erik Knud­sen ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen, er det grunn til å tro at VGs omstrid­te Gis­ke-sak har hatt inn­virk­ning på til­li­ten.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (02/05/2019)

Russland kan sperre Internett ute

Det rus­sis­ke par­la­men­tet har god­kjent et lov­for­slag som åpner for at Russ­land kan iso­le­re den rus­sis­ke delen av Inter­nett fra res­ten av ver­den. Med loven i hånd kan rus­sis­ke myn­dig­he­ter stop­pe tra­fikk til uten­lands­ke ser­ve­re ut fra «sik­ker­hets­hen­syn». Sam­ti­dig økes over­vå­kin­gen på Inter­nett. Bak­grun­nen skal blant annet være at ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter grei­de å sper­re Inter­nett-til­gan­gen for rus­sis­ke troll­fab­rik­ker i for­bin­del­se med mel­lom­val­get i USA. Det er for­ven­tet at Putin god­kjen­ner lov­for­sla­get om ikke len­ge, slik at loven trer i kraft.

LES MER HOS GUARDIAN
LES MER HOS TIME (30/04/2019)

Spotify med 100 millioner betalende brukere

Antall beta­len­de bru­ke­re på Spo­ti­fy har i førs­te kvar­tal 2019 økt med 32 pro­sent, sam­men­lig­net med sam­me kvar­tal i 2018. Der­med har musikk­strøm­me­tje­nes­ten nå 100 mil­lio­ner beta­len­de bru­ke­re – sky­høyt over kon­kur­ren­te­ne. I febru­ar ble Spo­ti­fy lan­sert i India, som er et gigan­tisk mar­ked. Sam­ti­dig har sel­ska­pet kjøpt opp tre podkast-sel­ska­per. Men Spo­ti­fy går igjen med under­skudd, etter å ha vist til over­skudd for førs­te gang i fjer­de kvar­tal 2018.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS GUARDIAN (30/04/2019)

Dagsavisene er taperne

Stig Fin­slo i Ame­dia mener dags­avi­se­ne er de sto­re taper­ne i medie­mel­din­gen. De får ingen nye støtte­ord­nin­ger og ram­mes hardt av redu­ser­te post­da­ger. Fin­slo viser til at leden­de dags­avi­ser – som omfat­ter de fles­te loka­le dags­avi­se­ne – har mis­tet en langt stør­re andel av annonse­inn­tek­te­ne enn fåda­gers­avi­se­ne, og nå i til­legg risi­ke­rer å mis­te abon­nen­ter og inn­tek­ter på grunn av dår­li­ge­re dis­tri­bu­sjon. I Medie­mang­folds­ut­val­gets utred­ning ble det fore­slått fle­re støtte­ord­nin­ger som omfat­tet alle aviser.

LES MER HOS JOURNALISTEN (26/04/2019)

Facebook, Snapchat og Twitter øker inntektene

Både Face­bo­ok, Sna­pchat og Twit­ter kan vise til stor vekst i omset­nin­gen i førs­te kvar­tal 2019. Face­bo­oks inn­tek­ter økte med 26 pro­sent, mens Sna­pchat gjør et byks med 39 pro­sent vekst. Også Twit­ter gjør det bed­re, og viser til en vekst på 18 pro­sent. Face­bo­ok fikk også et solid over­skudd, men har måt­tet set­te av tre mil­li­ar­der dol­lar til utgif­ter i for­bin­del­se med pågå­en­de etter­forsk­ning av sel­ska­pet i USA. Sna­pchat går fort­satt med tap, selv om under­skud­det min­ker, mens Twit­ter har gått med over­skudd siden fjer­de kvar­tal 2017.

LES MER OM FACEBOOK HER
LES MER OM SNAPCHAT HER
LES MER OM TWITTER HER (25/04/2019)

TEMA

N

RK

92 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen