Ukens medienyheter: Personvern, reklame og musikkbransjen

VG Partnerstudios øker i omsetning, Facebook gir brukerne innsyn i kjøp av politisk reklame, Youtube granskes for brudd på barns personvern og musikkbransjens største aktører går sammen mot tallmanipulasjon. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Forfatter slapp barnebok i lydformat før papirutgaven

For­fat­ter Bjørn F. Rør­vik lan­ser­te i fjor sin nye barne­bok rett i lyd­bok­for­mat, mens papir­ver­sjo­nen kom­mer til høs­ten. Det er førs­te gang det­te skjer i Nor­ge. Boken er skre­vet for å pas­se best mulig som lyd­bok, med fokus på lyd­ef­fek­ter og musikk. Det har vært mye debatt rundt for­fat­ter­nes royal­ty på strøm­me­tje­nes­te­ne. I dag får for­fat­te­re 10 kro­ner per lyt­ting. Rør­vik er der­imot for­nøyd, og peker på at barne­bø­ker ofte er kor­te og gjer­ne lyt­tes til fle­re gan­ger. Leder for Den nors­ke For­fat­ter­for­ening, Hei­di Marie Kriz­nik, mener for­fat­te­re bør få bed­re betalt for lyd­bok­strøm­ming.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (27/06/2019)

VGs inntekter fra innholdsmarkedsføring øker

I 2018 end­te VG Part­ner­stu­dios omset­ning på 110 mil­lio­ner kro­ner, mot 73 mil­lio­ner kro­ner året før. Resul­ta­tet før skatt økte med 47 pro­sent og end­te på 26,9 mil­lio­ner kro­ner. VG Part­ner­stu­dio, som ble etab­lert i 2015, har nå 31 ansat­te.

LES MER HOS KAMPANJE (27/06/2019)

Nå får alle innsyn i kjøp av politisk reklame på Facebook

Face­bo­oks verk­tøy som gir detal­jert infor­ma­sjon om poli­tis­ke annon­ser lan­se­res nå glo­balt. Der­med får alle mulig­het til å se blant annet hvem som har betalt for annon­sen, hvor mye pen­ger som er brukt og hvil­ke grup­per den er mål­ret­tet mot. Det lan­se­res et såkalt annonse­bi­blio­tek, som lag­rer annon­ser i syv år – inklu­dert annon­ser som fjer­nes på grunn av regel­brudd.

LES MER HOS ADWEEK
LES MER HOS DN+ (26/06/2019)

Musikkaktører med nye regler for å bekjempe juks

Over 20 av musikk­bran­sjens størs­te aktø­rer – inklu­dert Spo­ti­fy, Sony og Uni­ver­sal – har gått sam­men om nye reg­ler for å kjem­pe mot mani­pu­la­sjon og juks med tall, skri­ver Dagens Nærings­liv (pluss-sak). Plate­sel­ska­per og and­re eiere av ret­tig­he­ter for­plik­ter seg til å dele infor­ma­sjon med strøm­me­tje­nes­te­ne ved en even­tu­ell etter­forsk­ning. Ver­ken Apple Music eller Tidal har slut­tet seg til det nye regel­ver­ket.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV+ (25/06/2019)

Amedia og Aller med nytt selskap

I 2017 inn­gikk Aller Media et sam­ar­beid med Ame­dia og inn­log­gings­sys­te­met aID. Nå tet­ter de to kon­ser­ne­ne sam­ar­bei­det, og lan­se­rer et nytt sel­skap; Diar. Ved å benyt­te seg av infor­ma­sjon om inn­log­ge­de lese­re skal Diar styr­ke kon­ser­ne­nes posi­sjon på annonse­mar­ke­det. Iføl­ge kon­sern­sjef i Aller, Dag Sørs­dahl, er kon­ser­ne­ne sto­re medie­hus, men små på reklame­mar­ke­det hver for seg. Ame­dia og Aller når rundt 2,7 mil­lio­ner nord­menn ukent­lig, iføl­ge ana­lyse­by­rå­et Kan­tar. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (24/06/2019)

Youtube granskes for brudd på barns personvern

Etter en rek­ke vars­ler fra uli­ke for­bru­ker­or­ga­ni­sa­sjo­ner har ame­ri­kans­ke Federal Tra­de Com­mis­sion (FTC) iverk­satt en grans­king av Yout­ube for brudd på barns per­son­vern. Det mel­der Helt digi­tal. Det er ikke lov å sam­le inn bru­ker­data eller å mål­ret­te inn­hold mot barn under 13 år i USA. I til­legg til bøter kan YouT­ube måt­te flyt­te barne­inn­hol­det sitt over på YouT­ube Kids-platt­for­men.

LES MER HOS THE WASHINGTON POST (21/06/2019)

Ny nettavis på Toten

Ame­dia og Opp­land Arbei­der­blad lan­se­rer ny nett­avis på Toten, som får nav­net Toten i dag. Den skal dek­ke dis­trik­tet med sine rundt 27 000 inn­byg­ge­re. Avi­sen får tre med­ar­bei­de­re. 

LES MER HOS MEDIER24 (21/06/2019)

TEMA

F

acebook

75 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen