Ukens medienyheter: Personvern, reklame og musikkbransjen

VG Partnerstudios øker i omsetning, Facebook gir brukerne innsyn i kjøp av politisk reklame, Youtube granskes for brudd på barns personvern og musikkbransjens største aktører går sammen mot tallmanipulasjon. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Forfatter slapp barnebok i lydformat før papirutgaven

For­fat­ter Bjørn F. Rørvik lanserte i fjor sin nye barnebok rett i lyd­bok­for­mat, mens papirver­sjo­nen kom­mer til høsten. Det er første gang dette skjer i Norge. Boken er skrevet for å passe best mulig som lyd­bok, med fokus på lyd­ef­fek­ter og musikk. Det har vært mye debatt rundt for­fat­ternes roy­al­ty på strøm­met­jen­estene. I dag får for­fat­tere 10 kro­ner per lyt­ting. Rørvik er der­i­mot fornøyd, og peker på at barnebøk­er ofte er korte og gjerne lyttes til flere ganger. Led­er for Den norske For­fat­ter­foren­ing, Hei­di Marie Kriznik, men­er for­fat­tere bør få bedre betalt for lydbokstrømming.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (27/06/2019)

VGs inntekter fra innholdsmarkedsføring øker

I 2018 endte VG Part­ner­stu­dios omset­ning på 110 mil­lion­er kro­ner, mot 73 mil­lion­er kro­ner året før. Resul­tatet før skatt økte med 47 pros­ent og endte på 26,9 mil­lion­er kro­ner. VG Part­ner­stu­dio, som ble etablert i 2015, har nå 31 ansatte.

LES MER HOS KAMPANJE (27/06/2019)

Nå får alle innsyn i kjøp av politisk reklame på Facebook

Face­books verk­tøy som gir detal­jert infor­masjon om poli­tiske annonser lanseres nå glob­alt. Dermed får alle mulighet til å se blant annet hvem som har betalt for annon­sen, hvor mye penger som er brukt og hvilke grup­per den er mål­ret­tet mot. Det lanseres et såkalt annon­se­bib­liotek, som lagr­er annonser i syv år – inklud­ert annonser som fjernes på grunn av regelbrudd.

LES MER HOS ADWEEK
LES MER HOS DN+ (26/06/2019)

Musikkaktører med nye regler for å bekjempe juks

Over 20 av musikkbran­sjens største aktør­er – inklud­ert Spo­ti­fy, Sony og Uni­ver­sal – har gått sam­men om nye regler for å kjempe mot manip­u­lasjon og juks med tall, skriv­er Dagens Næringsliv (pluss-sak). Plate­sel­skaper og andre eiere av ret­tigheter for­p­lik­ter seg til å dele infor­masjon med strøm­met­jen­estene ved en eventuell etter­forskn­ing. Verken Apple Music eller Tidal har slut­tet seg til det nye regelverket.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV+ (25/06/2019)

Amedia og Aller med nytt selskap

I 2017 inngikk Aller Media et samar­beid med Ame­dia og innlog­gingssys­temet aID. Nå tet­ter de to kon­sernene samar­bei­det, og lanser­er et nytt sel­skap; Diar. Ved å benytte seg av infor­masjon om innloggede lesere skal Diar styrke kon­sernenes posisjon på annon­se­markedet. Ifølge kon­sern­sjef i Aller, Dag Sørs­dahl, er kon­sernene store mediehus, men små på reklamemarkedet hver for seg. Ame­dia og Aller når rundt 2,7 mil­lion­er nord­menn ukentlig, ifølge analy­se­byrået Kantar. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (24/06/2019)

Youtube granskes for brudd på barns personvern

Etter en rekke varsler fra ulike for­brukeror­gan­isas­jon­er har amerikanske Fed­er­al Trade Com­mis­sion (FTC) iverk­satt en gransk­ing av Youtube for brudd på barns per­son­vern. Det melder Helt dig­i­tal. Det er ikke lov å sam­le inn bruk­er­da­ta eller å mål­rette innhold mot barn under 13 år i USA. I til­legg til bøter kan YouTube måtte fly­tte barneinnhold­et sitt over på YouTube Kids-plattformen.

LES MER HOS THE WASHINGTON POST (21/06/2019)

Ny nettavis på Toten

Ame­dia og Opp­land Arbei­derblad lanser­er ny net­tavis på Toten, som får navnet Toten i dag. Den skal dekke dis­trik­tet med sine rundt 27 000 innbyg­gere. Avisen får tre medarbeidere. 

LES MER HOS MEDIER24 (21/06/2019)

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen