Ukens medienyheter: Persondata, sosiale medier og Brexit-kampanje

NRK må gjennom nye kutt i årsverk, Facebook og Google får nok en gang kritikk for håndteringen av persondata, EU dobler budsjettet i kampen mot falske nyheter og den britiske regjeringen bruker millionbeløp på Facebook-reklame for Brexit. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Flere får nyheter fra sosiale medier enn fra papiravisen i USA

En av fem ame­ri­ka­ne­re sier at de ofte leser nyhe­ter via sosia­le medi­er, mens 16 pro­sent sva­rer de ofte leser nyhe­ter i papir­avi­sen. Det er førs­te gang sosia­le medi­er går for­bi papir­avi­sen. Det viser en under­sø­kel­se gjen­nom­ført av Pew Rese­arch Cen­ter. TV er frem­de­les den mest popu­læ­re platt­for­men for nyhe­ter i USA. Halv­par­ten av befolk­nin­gen sier de ofte ser nyhe­ter på TV. I Nor­ge er avi­se­ne – nett og papir – den klart vik­tigs­te nyhets­kil­den. 

LES MER HOS PEW RESEARCH CENTER (12/12/2018)

Verizon går motsatt vei av AT&T

Mens AT&T kjø­per Time War­ner og Telia kjø­per TV-kana­ler, ser det ut til at telekom­sel­ska­pet Veri­zon går mot­satt vei. Veri­zon kjøp­te AOL i 2015 og Yahoo i 2016, og skul­le ska­pe en kon­kur­rent til Goog­le og Face­bo­ok innen annon­se­ring på nett. Nå er ver­di­en på sel­ska­pe­ne ned­skre­vet med 50 pro­sent, og Veri­zon skal igjen kon­sen­tre­re seg om tele­kom­virk­som­he­ten. AT&T og Veri­zon er USAs to størs­te sel­ska­per innen tele­kom, med fel­les opp­rin­nel­se i Bell Telep­hone Com­pany. 

LES MER HOS KAMPANJE (12/12/2018)

Google-sjef grillet i Kongressen

Goog­le-sjef Sun­dar Pichai måt­te i tre timer tirs­dag sva­re på kri­tis­ke spørs­mål fra ame­ri­kans­ke kon­gress­med­lem­mer. Hoved­fo­ku­set lå på Goog­les behand­ling av per­son­data, og bekym­rin­ger for hvor­dan Goog­le beskyt­ter og lag­rer alt de vet om oss. I til­legg stil­te repub­li­kans­ke repre­sen­tan­ter spørs­mål om akti­vi­te­ter hos Goog­le som de mener er venstre­vrid­de – blant annet til­tak for å øke stem­me­an­de­len i den latin­ame­ri­kans­ke befolk­nin­gen.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES ENDA MER HOS NEW YORK TIMES (12/12/2018)

Brukte millionbeløp på Facebook-reklame for Brexit

Den sis­te uken har den bri­tis­ke regje­rin­gen brukt rundt 100 000 pund – godt over én mil­lion kro­ner – på Face­bo­ok-rekla­mer som støt­ter opp om Brexit-avta­len. Annon­se­ne bru­ker emne­k­nag­gen #Back­T­he­Brexit­Deal og len­ker til en offi­si­ell regje­rings­side med infor­ma­sjon om avta­len. Det­te skjer sam­ti­dig som en spe­sial­ko­mi­té i det bri­tis­ke par­la­men­tet har beslag­lagt doku­men­ta­sjon av Face­bo­oks inter­ne kom­mu­ni­ka­sjon rundt behand­ling av per­son­data.

LES MER HOS THE GUARDIAN (12/12/2018)

Bonniers ansatte fikk gjennomslag for sluttpakke

Etter fle­re uker med har­de for­hand­lin­ger ble det klart at Bon­ni­ers ansat­te i Nor­ge får både øko­no­misk kom­pen­sa­sjon og kar­rie­r­evei­led­ning når sel­ska­pet snart avvik­les. Iføl­ge Bodil Gil­je i Bon­ni­er Medias redak­sjons­klubb har uviss­he­ten de sis­te uke­ne vært en tøff påkjen­ning for de ansat­te. Til­bu­det om slutt­pak­ker kom i sis­te sekund, og Gil­je er kri­tisk til måten sel­ska­pe­ts avvik­ling har vært gjen­nom­ført på. De som blir med vide­re skal i tiden frem­over job­be tett med Bon­ni­er i Dan­mark.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (12/12/2018)

Ny kuttrunde for NRK

Høy pris­vekst for sports­ret­tig­he­ter og annet video­inn­hold, kom­bi­nert med mind­re økning i lisens­av­gif­ten enn NRK ba om, fører til at riks­kring­kas­te­ren må gjen­nom en ny kutt­run­de. For å opp­nå bud­sjett­ba­lan­se må NRK spa­re inn­til 130 mil­lio­ner kro­ner nes­te år. Det til­sva­rer mel­lom 50 og 70 års­verk. Årlig slut­ter mel­lom 150 og 200 per­soner i NRK, og del av løs­nin­gen blir å redu­se­re inn­ta­ket av nye ansat­te. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (11/12/2018)

Kinas reise mot global dominans i mediemarkedet

The Guar­di­an har pub­li­sert en omfat­ten­de artik­kel som tar for seg Kinas rei­se mot glo­bal domi­nans i medie­mar­ke­det. I Bei­jing gjø­res det en rek­ke opp­kjøp av medie­hus, og uten­lands­ke jour­na­lis­ter får høre at de skal «for­tel­le Kinas his­to­rie rik­tig» – alt som en del av en glo­bal, enormt ambi­siøs pro­pa­ganda­kam­pan­je med stor spenn­vid­de. Mens vest­li­ge jour­na­lis­ter må hans­kes med bud­sjett­kutt og ned­skjæ­rin­ger på hjem­me­bane, kan Chi­na Glo­bal Tele­vi­sion Network fris­te med kon­kur­ranse­dyk­ti­ge løn­nin­ger og split­ter nye kon­to­rer. Kina til­byr også inter­na­sjo­na­le jour­na­lis­ter rei­ser og aka­de­misk grad i kom­mu­ni­ka­sjon – helt kost­nads­fritt. 

LES MER HOS THE GUARDIAN (07/12/2018)

Hvorfor nyheter tilpasset unge ikke er en suksess

Digi­day ser på for­ret­nings­mo­del­len for nett­ste­der med nyhe­ter til­pas­set årtu­sen­ge­ne­ra­sjo­nen – med Buzz­Fe­ed, Mic (nett­opp ned­lagt) og Mash­ab­le som kjen­te merke­navn. Den­ne typen nyhets­tje­nes­ter på nett, med mye bruk av video, er basert på mest mulig «buzz» i sosia­le medi­er, men har pro­ble­mer med å over­le­ve øko­no­misk. Til tross for til tider pris­be­løn­net jour­na­lis­tikk, sli­ter nyhets­tje­nes­te­ne med å behol­de bru­ker­ne sine. Også i Nor­ge ble det opp­ret­tet fle­re nett­ste­der av sam­me typen, hvor deling i sosia­le medi­er skul­le skaf­fe annon­se- og spon­sor­inn­tek­ter, men de er stort sett borte alle sam­men. 

LES MER HOS DIGIDAY (07/12/2018)

Skremmende avsløringer om Facebook

En spe­sial­ko­mi­té i det bri­tisk par­la­men­tet beslag­la nylig doku­men­ta­sjon av Face­bo­oks inter­ne kom­mu­ni­ka­sjon rundt behand­ling av per­son­data. Og det er skrem­men­de les­ning. E‑poster viser både at Face­bo­ok vur­der­te å sel­ge folks per­son­data til høyst­by­den­de, at sel­ska­pet har las­tet opp tele­fon- og mel­dings­log­ger fra And­roid-tele­fo­ner og har over­vå­ket nettra­fikk på ipho­ner og brukt infor­ma­sjo­nen til å stan­se kon­kur­ran­se fra and­re sel­ska­per. Face­bo­ok har også gitt utvi­det til­gang til ven­ners per­son­data – etter at de erklær­te sik­ker­hets­hul­let fik­set – til sto­re sel­ska­per.

LES MER HOS GUARDIAN
LES MER HOS DIGI.NO (07/12/2018)

Negativ medieutvikling i Ungarn

I Ungarn er hundre­vis av regje­rings­venn­li­ge medi­er blitt sam­let i én stif­tel­se, som nå skal unn­tas fra Ungarns kon­kur­ranse­lo­ver. En rek­ke sel­ska­per, med eiere som er loja­le mot stats­mi­nis­ter Orban, har donert sine medi­er til stif­tel­sen – blant annet omfat­ter det­te alle de regio­na­le avi­se­ne. Ungarn har tid­li­ge­re fått kri­tikk fra EU for mang­len­de medie­mang­fold og ytrings­fri­het, på grunn av medie­lo­ver som gir myn­dig­he­te­ne stor kon­troll.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS NEW YORK TIMES (06/12/2018)

EU dobler budsjettet i kampen mot falske nyheter

Iføl­ge EU-kom­mi­sjo­nen skal EU bru­ke 5 mil­lio­ner euro – ca 48 mil­lio­ner kro­ner – til å bekjem­pe des­in­for­ma­sjon og fals­ke nyhe­ter i 2019. Dagens bud­sjett er på 1,9 mil­lio­ner euro. Det utvik­les også en såkalt hur­ti­g­alarm som i sann­tid skal vars­le om des­in­for­ma­sjons­kam­pan­jer. Bak­grun­nen for støtte­øk­nin­gen er blant annet bekym­rin­ger for rus­sisk inn­blan­ding, sær­lig i for­bin­del­se med val­get av nytt EU-par­la­ment til vår­en. EU har også star­tet et sam­ar­beid med Face­bo­ok, Goog­le, Yout­ube og Twit­ter, som måned­lig skal sen­de EU-kom­mi­sjo­nen rap­por­ter om hva de gjør.

LES MER HOS MEDIER24 (06/12/2018)

TEMA

F

alske n
yheter

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen