Ukens medienyheter: Persondata, sosiale medier og Brexit-kampanje

NRK må gjennom nye kutt i årsverk, Facebook og Google får nok en gang kritikk for håndteringen av persondata, EU dobler budsjettet i kampen mot falske nyheter og den britiske regjeringen bruker millionbeløp på Facebook-reklame for Brexit. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Flere får nyheter fra sosiale medier enn fra papiravisen i USA

En av fem amerikanere sier at de ofte leser nyheter via sosiale medi­er, mens 16 pros­ent svar­er de ofte leser nyheter i papi­ravisen. Det er første gang sosiale medi­er går for­bi papi­ravisen. Det vis­er en under­søkelse gjen­nom­ført av Pew Research Cen­ter. TV er fremde­les den mest pop­ulære plat­tfor­men for nyheter i USA. Halv­parten av befolknin­gen sier de ofte ser nyheter på TV. I Norge er avisene – nett og papir – den klart vik­tig­ste nyhetskilden. 

LES MER HOS PEW RESEARCH CENTER (12/12/2018)

Verizon går motsatt vei av AT&T

Mens AT&T kjøper Time Warn­er og Telia kjøper TV-kanaler, ser det ut til at telekom­sel­skapet Ver­i­zon går mot­satt vei. Ver­i­zon kjøpte AOL i 2015 og Yahoo i 2016, og skulle skape en konkur­rent til Google og Face­book innen annon­ser­ing på nett. Nå er ver­di­en på sel­skapene ned­skrevet med 50 pros­ent, og Ver­i­zon skal igjen kon­sen­trere seg om telekomvirk­somheten. AT&T og Ver­i­zon er USAs to største sel­skaper innen telekom, med felles opprin­nelse i Bell Tele­phone Company. 

LES MER HOS KAMPANJE (12/12/2018)

Google-sjef grillet i Kongressen

Google-sjef Sun­dar Pichai måtte i tre timer tirs­dag svare på kri­tiske spørsmål fra amerikanske kon­gressmedlem­mer. Hov­ed­fokuset lå på Googles behan­dling av per­son­da­ta, og bekym­ringer for hvor­dan Google beskyt­ter og lagr­er alt de vet om oss. I til­legg stilte repub­likanske rep­re­sen­tan­ter spørsmål om aktiviteter hos Google som de men­er er ven­strevrid­de – blant annet tiltak for å øke stem­me­an­de­len i den lati­namerikanske befolkningen.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES ENDA MER HOS NEW YORK TIMES (12/12/2018)

Brukte millionbeløp på Facebook-reklame for Brexit

Den siste uken har den britiske reg­jerin­gen brukt rundt 100 000 pund – godt over én mil­lion kro­ner – på Face­book-reklamer som støt­ter opp om Brex­it-avtal­en. Annon­sene bruk­er emnek­naggen #Back­The­Brex­it­Deal og lenker til en off­isiell reg­jer­ings­side med infor­masjon om avtal­en. Dette skjer sam­tidig som en spe­sialkomité i det britiske par­la­mentet har beslaglagt doku­men­tasjon av Face­books interne kom­mu­nikasjon rundt behan­dling av persondata.

LES MER HOS THE GUARDIAN (12/12/2018)

Bonniers ansatte fikk gjennomslag for sluttpakke

Etter flere uker med harde forhan­dlinger ble det klart at Bon­niers ansat­te i Norge får både økonomisk kom­pen­sasjon og kar­ri­ereveiled­ning når sel­skapet snart avvikles. Ifølge Bod­il Gilje i Bon­nier Medias redak­sjon­sklubb har uvis­sheten de siste ukene vært en tøff påk­jen­ning for de ansat­te. Tilbudet om sluttpakker kom i siste sekund, og Gilje er kri­tisk til måten sel­skapets avvikling har vært gjen­nom­ført på. De som blir med videre skal i tiden fre­mover jobbe tett med Bon­nier i Danmark.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (12/12/2018)

Ny kuttrunde for NRK

Høy prisvekst for sport­sret­tigheter og annet videoinnhold, kom­bin­ert med min­dre økn­ing i lisen­savgiften enn NRK ba om, før­er til at rik­skringkasteren må gjen­nom en ny kut­trunde. For å opp­nå bud­sjet­tbal­anse må NRK spare inntil 130 mil­lion­er kro­ner neste år. Det tilsvar­er mel­lom 50 og 70 årsverk. Årlig slut­ter mel­lom 150 og 200 per­son­er i NRK, og del av løs­nin­gen blir å redusere inntaket av nye ansatte. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (11/12/2018)

Kinas reise mot global dominans i mediemarkedet

The Guardian har pub­lis­ert en omfat­tende artikkel som tar for seg Kinas reise mot glob­al dom­i­nans i mediemarkedet. I Bei­jing gjøres det en rekke opp­kjøp av mediehus, og uten­landske jour­nal­is­ter får høre at de skal «fortelle Kinas his­to­rie rik­tig» – alt som en del av en glob­al, enormt ambisiøs pro­pa­gan­dakam­pan­je med stor spen­nvid­de. Mens vestlige jour­nal­is­ter må hanskes med bud­sjet­tkutt og ned­skjæringer på hjem­me­bane, kan Chi­na Glob­al Tele­vi­sion Net­work friste med konkur­ransedyk­tige løn­ninger og split­ter nye kon­tor­er. Kina tilbyr også inter­nasjonale jour­nal­is­ter reis­er og akademisk grad i kom­mu­nikasjon – helt kostnadsfritt. 

LES MER HOS THE GUARDIAN (07/12/2018)

Hvorfor nyheter tilpasset unge ikke er en suksess

Digi­day ser på for­ret­ningsmod­ellen for nettst­ed­er med nyheter tilpas­set årtusen­generasjo­nen – med Buz­zFeed, Mic (net­topp ned­lagt) og Mash­able som kjente merke­navn. Denne typen nyhet­st­jen­ester på nett, med mye bruk av video, er basert på mest mulig «buzz» i sosiale medi­er, men har prob­le­mer med å over­leve økonomisk. Til tross for til tider pris­beløn­net jour­nal­is­tikk, sliter nyhet­st­jen­estene med å beholde bruk­erne sine. Også i Norge ble det oppret­tet flere nettst­ed­er av samme typen, hvor del­ing i sosiale medi­er skulle skaffe annonse- og spon­sorin­ntek­ter, men de er stort sett borte alle sammen. 

LES MER HOS DIGIDAY (07/12/2018)

Skremmende avsløringer om Facebook

En spe­sialkomité i det britisk par­la­mentet beslagla nylig doku­men­tasjon av Face­books interne kom­mu­nikasjon rundt behan­dling av per­son­da­ta. Og det er skrem­mende lesning. E‑poster vis­er både at Face­book vur­derte å selge folks per­son­da­ta til høyst­by­dende, at sel­skapet har lastet opp tele­fon- og meld­ingslog­ger fra Android-tele­fon­er og har overvåket net­trafikk på iphon­er og brukt infor­masjo­nen til å stanse konkur­ranse fra andre sel­skaper. Face­book har også gitt utvidet til­gang til ven­ners per­son­da­ta – etter at de erk­lærte sikker­het­shul­let fik­set – til store selskaper.

LES MER HOS GUARDIAN
LES MER HOS DIGI.NO (07/12/2018)

Negativ medieutvikling i Ungarn

I Ungarn er hun­drevis av reg­jer­ingsvennlige medi­er blitt sam­let i én stif­telse, som nå skal unntas fra Ungar­ns konkur­ranselover. En rekke sel­skaper, med eiere som er lojale mot statsmin­is­ter Orban, har don­ert sine medi­er til stif­telsen – blant annet omfat­ter dette alle de regionale avisene. Ungarn har tidligere fått kri­tikk fra EU for man­glende medie­mang­fold og ytrings­fri­het, på grunn av medielover som gir myn­dighetene stor kontroll.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS NEW YORK TIMES (06/12/2018)

EU dobler budsjettet i kampen mot falske nyheter

Ifølge EU-kom­misjo­nen skal EU bruke 5 mil­lion­er euro – ca 48 mil­lion­er kro­ner – til å bek­jempe desin­for­masjon og falske nyheter i 2019. Dagens bud­sjett er på 1,9 mil­lion­er euro. Det utvikles også en såkalt hur­tigalarm som i san­ntid skal varsle om desin­for­masjon­skam­pan­jer. Bak­grun­nen for støt­teøknin­gen er blant annet bekym­ringer for rus­sisk innbland­ing, særlig i forbindelse med val­get av nytt EU-par­la­ment til våren. EU har også startet et samar­beid med Face­book, Google, Youtube og Twit­ter, som månedlig skal sende EU-kom­misjo­nen rap­porter om hva de gjør.

LES MER HOS MEDIER24 (06/12/2018)

TEMA

F

alske n
yheter

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen