Nyhetene festner med spill og quiz

Nyhetsspill på nett kan gi verdifulle bidrag til nyhetsformidling, mener programutvikler og forsker Nick Diakopoulos.

Diakopou­los fors­ker på hvor­dan data­tek­no­lo­gi kan bru­kes for å til­rette­leg­ge for jour­na­lis­tisk virk­som­het, og har tatt dok­tor­grad innen fel­tet Com­pu­ta­tio­nal Jour­na­lism — data­støt­tet jour­na­lis­tikk — ved Geor­gia Insti­tute of Tech­no­lo­gy.

I Com­pu­ta­tio­nal Jour­na­lism ret­tes søke­ly­set iføl­ge Diakopou­los hoved­sa­ke­lig mot å utvik­le tek­no­lo­gi som kan til­rette­leg­ge for inn­sam­ling, orga­ni­se­ring, tolk­ning, samt kom­mu­ni­ka­sjon og for­mid­ling av nyhets­in­for­ma­sjon, sam­ti­dig som man opp­rett­hol­der jour­na­lis­tis­ke ver­di­er som nøy­ak­tig­het og objek­ti­vi­tet.

Spill driller inn budskapet

En måte data­tek­no­lo­gi kan styr­ke tra­di­sjo­nell nyhets­for­mid­ling er gjen­nom såkal­te nyhets­spill hvor bru­ke­re av for eksem­pel nett­avi­ser spil­ler online­spill med nyhetste­ma­tikk, mener Diakopou­los. For å illust­re­re hva et nyhets­spill er, og hvor­dan det effek­tivt kan bru­kes til å kom­mu­ni­se­re et bestemt bud­skap, bru­ker han et kjent eksem­pel fra ame­ri­kans­ke medi­er:

— I USA var det en stund vel­dig mye medie­opp­styr rundt en ens­lig og tryg­det kvin­ne som ble kalt ”Octo­m­om” – et navn hun ble gitt i media etter å ha født åtte barn i sam­me kull. Med den hen­sikt å tyde­lig­gjø­re hvor vans­ke­lig det er å fost­re åtte barn på en gang, laget en spill­pro­du­sent et spill hvor man gjen­nom visu­ell simu­le­ring skal mate åtte baby­er innen­for en stram tids­ram­me. Kla­rer man ikke å mate baby­ene, begyn­ner hver enkelt av dem å skri­ke og til slutt taper man spil­let.

— Octo­m­om viser hvor­dan man effek­tivt gjen­nom spill kan ska­pe for­stå­el­se for eller illust­re­re et bestemt poeng – i det­te til­fel­le hvil­ken absurd situa­sjon det er å ha alene­om­sor­gen for åtte baby­er, sier Diakopou­los.

Et annet eksem­pel på nyhets­spill som New York Times bruk­te på sine nett­si­der er ”Food Import Fol­lies”, hvor man på ras­kest mulig vis må inspi­se­re alle inn­skip­nin­ge­ne av impor­tert mat som ankom­mer havne­byer i USA. Den redak­sjo­nel­le bak­grun­nen for spil­let var USAs øken­de behov for å impor­te­re mat­va­rer og import­myn­dig­he­te­nes mang­len­de kapa­si­tet til å påse at den impor­ter­te maten holdt aksep­ta­bel kva­li­tet.

Kommunikasjon gjennom aktivitet

Gene­relt er det et stort poten­si­al i appli­ka­sjo­ner som ford­rer inter­ak­ti­vi­tet, hvor nyhets­kon­su­men­ten gjen­nom selv å hand­le aktivt invi­te­res til å set­te seg inn i saks­for­hold, mener Diakopou­los. Vide­re tror han at å gjø­re tri­via-spill og quiz til en del av det jour­na­lis­tis­ke for­mid­lings­re­per­toa­ret også kan gi gevins­ter.

I Nor­ge har fle­re medi­er, som Ber­gens Tiden­de og Journalisten.no, opp­da­get quizens poten­si­al.

— For­mid­lin­gen av nyhets­sa­ker tror jeg kan styr­kes gjen­nom for eksem­pel å sup­ple­re med quiz om de aktu­el­le saks­for­hol­de­ne. Det er ikke sik­kert at man gene­re­rer ana­ly­tisk for­stå­el­se for det gjel­den­de tema­et, men man kan øke opp­merk­som­he­ten og kunn­skaps­ni­vå­et, sier Diakopou­los, som for tiden er gjeste­fors­ker ved Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap, UiB.

Han ser for seg at uli­ke nyhets­spill kan bli en del av medie­bil­det i frem­ti­den, også i dek­nin­gen av ras­ke nyhe­ter med kort leve­tid. Men fort­satt gjen­står noen utford­rin­ger før nyhets­spill blir et van­lig inn­slag i avi­sers nyhets­for­mid­ling.

— En utford­ring er at nyhets­sir­ku­la­sjo­nen er rask, mens det å pro­gram­me­re spill tar for­holds­vis lang tid. For at online­spill skal kun­ne bru­kes effek­tivt i redak­sjo­ne­ne må tek­no­lo­gi­en for­bed­res, og ikke minst gjø­res enk­le­re å bru­ke.

Nett­ba­ser­te valg­tes­ter, som for eksem­pel Aften­pos­tens ”Valg­omat”, er iføl­ge Diakopou­los et til­gren­sen­de feno­men til nyhets­spill, og som også har den egen­ska­pen at det kan øke bevist­he­ten omkring et gitt tema. Det som skil­ler nett­ba­ser­te valg­tes­ter fra kon­sep­tet nyhets­spill er at valg­tes­te­ne mang­ler et tyde­lig spill­ele­ment.

Data + journalistikk = sant?

Kon­sep­tet data­støt­tet jour­na­lis­tikk er en del av en stør­re trend hvor data­tek­no­lo­gi på uli­ke måter blir brukt i det jour­na­lis­tis­ke hånd­ver­ket. And­re kjen­te eksemp­ler er ame­ri­kans­ke Adri­an Holova­tys kon­sept ”Jour­na­lis­tikk som pro­gram­me­ring” og NRK-utvik­ler Espen Ander­sens pro­sjekt Makt­ba­sen. Iføl­ge Diakopou­los har den­ne typen data­støt­tet jour­na­lis­tikk fle­re grunn­leg­gen­de for­de­ler.

— For det førs­te gir data­tek­no­lo­gi­en nye mulig­he­ter for jour­na­lis­ten. Tek­no­lo­gi­en til­rette­leg­ger for and­re og i noen sam­men­hen­ger bed­re måter å for­tel­le his­to­ri­er på. I til­legg gir det jour­na­lis­ten mulig­he­ten til å behand­le langt stør­re meng­der data, og mer kom­pli­ser­te data, enn han had­de før.

Diakopou­los argu­men­te­rer vide­re for at den­ne typen jour­na­lis­tikk også inne­bæ­rer poten­si­el­le gevins­ter for nyhets­pub­li­kum. Han frem­he­ver spe­si­elt mulig­he­te­ne for stør­re grad av objek­ti­vi­tet og upar­tisk­het som opp­står i møte­punk­tet mel­lom data­tek­no­lo­gi og jour­na­lis­tikk.

Journalistene må bygge kompetanse

Diakopou­los under­stre­ker imid­ler­tid at det gjen­står fle­re sto­re utford­rin­ger før den­ne jour­na­lis­tis­ke nyret­nin­gen på alvor kan få fot­fes­te innen­for redak­sjons­lo­ka­le­ne.

— Først og fremst må vi få dis­se kon­sep­te­ne til å vir­ke mer effek­tivt. Jour­na­lis­te­ne tren­ger høy­ere tek­no­lo­gisk kom­pe­tan­se. Det­te er en type kom­pe­tan­se vi job­bet med å utvik­le på Geor­gia Tech, hvor mye av opp­merk­som­he­ten har vært ret­tet mot å utdan­ne jour­na­lis­ter som både besit­ter tra­di­sjo­nell jour­na­lis­tisk kom­pe­tan­se og tek­no­lo­gisk kom­pe­tan­se.

— En annen utford­ring er at data-assis­tert jour­na­lis­tikk for­ut­set­ter et annet tenke­sett og en annen arbeids­ryt­me enn det som tra­di­sjo­nelt fin­nes i redak­sjons­lo­ka­le­ne. Her snak­ker vi både om kul­tu­rel­le for­skjel­ler og ulik­he­ter i tenke­sett.

I til­legg til å under­stre­ke vik­tig­he­ten av å mins­ke avstan­den mel­lom pro­gram­me­ring og tra­di­sjo­nell jour­na­lis­tikk, frem­he­ver Diakopou­los at tek­no­lo­gi­en i seg selv må for­bed­res.

— Det er et behov for å utvik­le appli­ka­sjo­ner som både pre­sen­te­rer stoff på en bed­re måte, men kan­skje like vik­tig — som pre­sen­te­rer nyhe­ter i hen­hold til jour­na­lis­tis­ke idea­ler som objek­ti­vi­tet, upar­tisk­het og gjen­nom­sik­tig­het. En stor gjen­stå­en­de utford­ring er å utvik­le tek­no­lo­gi som er mer til­gjen­ge­lig og som er enk­le­re å bru­ke for jour­na­lis­te­ne rundt omkring i redak­sjo­ne­ne, kon­klu­de­rer han.

TEMA

J

ournali
stikk

135 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. sjek­ket akku­rat osl.nos baga­sje­spill og ble vel­dig opp­munt­ret av hele opp­le­vel­sen.

  2. […] Vox Pub­li­ca har inter­vju­et Nick her. Offent­lig data er selv­sagt et uvur­der­lig kilde­grunn­lag for spen­ne­de pro­sjek­ter innen data­støt­tet […]

til toppen