Nyhetsbrev fra Vox Publica: Saklig og usaklig — i 2014 og 1814

Vi presenterer resultater fra ny forskning på nettdebatter. Og tar i en serie for oss debatten og retorikken i 1814.

Ytring på nett
Anonymitet og usak­lighet i nettde­bat­ten: en sam­men­likn­ing mel­lom VG.no, dagbladet.no og bt.no
Mye tyder på at krav om iden­ti­fis­er­ing av debat­tan­ter øker sak­lighet­snivået i net­tavisenes debat­ter. Av Dag Elgesem

Poli­tisk PR
Super­hel­ten Folketinget fornekter
Kri­tikken mot Vote­man-fil­men og Folketingets tilbake­tog vis­er hvor lite gjen­nomtenkt poli­tiske mobilis­er­ingstil­tak ret­tet mot unge ofte er. Av Julie Ane Ødegaard

Virk­somme ord
Norges grunnlov som poli­tisk instrument
10. novem­ber 1814: Wil­helm Christie skisser­er en strate­gi for hvor­dan lan­dets fri­het og selvs­tendighet kan sikres i union med Sverige. Av Siri Gloppen

Patri­o­tisk teater
Grunn­lovs­fed­re­nes reto­rikk vir­ker skjæ­rende fal­sk og over­fla­tisk på oss. Men i 1814 var patos og sva­da hon­nørord. Av Anders Johansen

«Kaster ikke eders Frimodighed bort!»
18. sep­tem­ber 1814: Det går mot union med Sverige, men anført av biskop Johan Nor­dahl Brun nek­ter bergenserne å bryte eden de har avlagt om å ofre livet for selvs­tendighetens sak. Av Anders Johansen

«Jeg opofr­er indtil den sid­ste Rest»
13. mai 1814: Hvor­dan var still­in­gen, økonomisk sett? Hvor store utgifter ville den nye stat­en få, hvor mye mer ville det bli om man kom i krig med Sverige, hvor skulle inntek­tene komme fra, var lan­det rikt nok til å bære denne byr­den? Av Anders Johansen

«Sværge I, at hævde Norges Selvs­tendighed, og at vove Liv og Blod for det elskede Fædreneland?»
11. mars 1814: I Bergen led­er Jonas Rein edsav­leggelsen som for­p­lik­ter vel­gere og val­gte til å støtte kro­n­prins Chris­t­ian Fred­erik i mak­tkam­p­en om Norge. Av Anders Johansen

Retorikkbloggen
Hvor­dan over­tale andre og få det som du vil
Min bok “Hva er retorikk” er nylig utkom­met. Uni­ver­sitets­for­laget har vært så hyggelig å la meg dele utdrag av boken med leserne av Retorikkbloggen. Så vær så god! Her er innled­nin­gen. Av Jens E. Kjeldsen

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen