Nyhetsbrev fra Vox Publica: Saklig og usaklig — i 2014 og 1814

Vi presenterer resultater fra ny forskning på nettdebatter. Og tar i en serie for oss debatten og retorikken i 1814.

Ytring på nett
Ano­ny­mi­tet og usak­lig­het i nett­de­bat­ten: en sam­men­lik­ning mel­lom VG.no, dagbladet.no og bt.no
Mye tyder på at krav om iden­ti­fi­se­ring av debat­tan­ter øker sak­lig­hets­ni­vå­et i nett­avi­se­nes debat­ter. Av Dag Elge­sem

Poli­tisk PR
Super­hel­ten Folke­tin­get for­nek­ter
Kri­tik­ken mot Vote­man-fil­men og Folke­tin­gets til­bake­tog viser hvor lite gjen­nom­tenkt poli­tis­ke mobi­li­se­rings­til­tak ret­tet mot unge ofte er. Av Julie Ane Øde­gaard

Virk­som­me ord
Nor­ges grunn­lov som poli­tisk instru­ment
10. novem­ber 1814: Wil­helm Chris­tie skis­se­rer en stra­te­gi for hvor­dan lan­dets fri­het og selv­sten­dig­het kan sik­res i union med Sve­ri­ge. Av Siri Glop­pen

Patrio­tisk tea­ter
Grunn­lovs­fed­re­nes reto­rikk vir­ker skjæ­rende falsk og over­fla­tisk på oss. Men i 1814 var patos og sva­da hon­nør­ord. Av Anders Johan­sen

«Kas­ter ikke eders Fri­mo­dig­hed bort!»
18. sep­tem­ber 1814: Det går mot union med Sve­ri­ge, men anført av bis­kop Johan Nor­dahl Brun nek­ter ber­gen­ser­ne å bry­te eden de har avlagt om å ofre livet for selv­sten­dig­he­tens sak. Av Anders Johan­sen

«Jeg opof­rer ind­til den sids­te Rest»
13. mai 1814: Hvor­dan var stil­lin­gen, øko­no­misk sett? Hvor sto­re utgif­ter vil­le den nye sta­ten få, hvor mye mer vil­le det bli om man kom i krig med Sve­ri­ge, hvor skul­le inn­tek­te­ne kom­me fra, var lan­det rikt nok til å bære den­ne byr­den? Av Anders Johan­sen

«Svær­ge I, at hæv­de Nor­ges Selv­sten­dig­hed, og at vove Liv og Blod for det els­ke­de Fæd­rene­land?»
11. mars 1814: I Ber­gen leder Jonas Rein eds­av­leg­gel­sen som for­plik­ter vel­ge­re og valg­te til å støt­te kron­prins Chris­ti­an Fre­de­rik i makt­kam­pen om Nor­ge. Av Anders Johan­sen

Reto­rikk­blog­gen
Hvor­dan over­tale and­re og få det som du vil
Min bok «Hva er reto­rikk» er nylig utkom­met. Uni­ver­si­tets­for­la­get har vært så hyg­ge­lig å la meg dele utdrag av boken med leser­ne av Reto­rikk­blog­gen. Så vær så god! Her er inn­led­nin­gen. Av Jens E. Kjeld­sen

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen