Låser regjeringen opp kartskapet, @HeidiGrandeR?

Tvitrende IT-statsråd sprer håp i nettmiljøet.

Et Twit­ter-svar fra forny­ingsmin­is­ter Hei­di Grande Røys har gått run­den de siste dagene. “Kor lenge skal me måtte lite på rik onkel i USA? ( Google Maps ). På tide å sleppe kar­ta frå kartver­ket fri?”, spurte Paul Skeie og Arild Nybø. “Er blant dei sak­ene vi forhand­lar om i desse dagar,” svarte statsråden.

Statens kartverks prispoli­tikk har lenge vært en sym­bol­sak blant utviklere og tjen­esteleverandør­er. De senere årene har også mediefolk slut­tet seg til kri­tikken. Etter­spørse­len etter kart­da­ta er stor, for­di kart er en så sen­tral del av mange nye dig­i­tale tjen­ester. Det er opplest og ved­tatt at statens kart hold­er høy kvalitet, men prisen er så høy at de fær­reste har råd til å bruke dem. Det er der­for du ser så mange Google-kart i norske nettmedi­er.

Det ville alt­så bli møtt med øredøvende jubel hvis forhan­dlin­gene om rød­grønne 2.0 ville føre til en endring av Kartver­kets betingelser — spe­sielt hvis kart­da­ta ble gjort gratis tilgjen­gelig. Teknologidi­rek­tør i Opera Håkon Wium Lie gikk inn for denne vari­anten i en artikkel tidligere i år:

Sjøkart er bare en av flere kart­typer som Statkart har ans­var for å utvikle. Det er grunn til å tro at lig­nende reg­n­skap kan gjøres opp for flere av de andre kart­type­ne, f.eks. topografiske kart for tur­for­mål. Jeg men­er at alle kart som har all­menn inter­esse bør være gratis tilgjen­gelige i sin basisver­sjon for­di de på denne måten vil nå flere og dermed gjøre mer sam­funns­mes­sig nytte. Noen kart­typer vil det være naturlig at offentlig sek­tor fort­satt tar betalt for. Det virk­er eksem­pelvis rimelig at grun­neiere betaler for grenseopp­måling mel­lom eiendommer.

Artikke­len sto for øvrig i en debat­tbok gitt ut av Hei­di Grande Røys, så her henger alt sam­men med alt. Min­dre hyggelig er det kan­skje da at samme SV-stat­sråd ifølge mediespeku­lasjon­er ikke får fort­sette i reg­jerin­gen (hele departe­mentet hennes kan forsvinne).

Mot­standerne av dagens pris­mod­ell peker på at Statens kartverk har små inntek­ter fra sal­get av kart. Kartver­ket og eieren Miljøvern­de­parte­mentet svar­er med å vise til hvor­dan kartene pro­duseres. Det skjer gjen­nom det omfat­tende samar­bei­det Norge dig­i­talt. Partene er en rekke statlige etater, kom­muner, fylkeskom­muner, ener­giverk og Telenor. Statens kartverk betaler rundt tre firedel­er av den snaue halve mil­liar­den dette koster årlig.

Spleise­laget før­er til at Norge har kart­da­ta i ver­den­sklasse. Hvis dataene skal gis bort gratis eller prisene reduseres kraftig, blir det ikke lenger mulig å pro­dusere data av samme kvalitet, men­er Statens kartverk. Norge dig­i­talt-partene vil miste insen­tivet til å del­fi­nan­siere dataene, hevdes det. 

Kart­dataene er de mest kjente av de mange ulike type­ne data som pro­duseres i offentlig sek­tor. Mange ønsker at flere datasett skal bli gjort let­tere tilgjen­gelig for videre­bruk — helst gratis. Akku­rat dette er tema for et pros­jekt vi er i gang med ved Uni­ver­sitetet i Bergen, der vi forsøk­er å kart­legge situ­asjo­nen for fri­givelse av offentlige data. 

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Soria-Moria-II-doku­mentet, som akku­rat ble pub­lis­ert, sier dette om kart:

    “Det må legges til rette for sikker trafikk langs kys­ten, med bedre merk­ing og
    ved­like­hold av leia, mod­erne nav­i­gasjon­ssys­tem og sjøkart.”

    Det er alt. Ingen gode nyheter om åpn­ing av kart­da­ta. Leit. Men vi gir oss ikke.

  2. Ops. Lenken til Soria-Moria-II, som db.no pub­lis­erte på sin første­side, viste seg å peke på Soria-Mori­a‑I. Mitt sitat over er der­for gam­melt nytt. Soria-Moria-II sier ingent­ing om kart i det hele tatt.

    Takk til Olav Anders for kor­rek­sjon, det er godt å ha en redak­tør i blant. Det gjelder også db.no :)

til toppen