Kommunegrensenes ukrenkelighet

Data som viser grensene for min kommune må da være åpne? Ikke sant?

Kam­panje­ar­beid for å åpne opp offent­lig sek­tors data for videre­bruk kan ta man­ge for­mer. Mag­ne Mæh­re og Gus­tav Foseid står bak et av de sær­e­re ini­tia­ti­ve­ne — skul­le en tro. I snart to år har de kjem­pet for at data som viser gren­se­ne mel­lom nors­ke kom­mu­ner skal gjø­res til­gjen­ge­lig for offent­lig­he­ten på en slik måte at de kan bru­kes av alle som øns­ker det. Hele pro­ses­sen med de etter hvert man­ge klage­bre­ve­ne og utta­lel­se­ne er doku­men­tert på nett­ste­det Fri Geo Nor­ge.

— Kom­mune­gren­ser er inter­es­san­te. De sier f.eks. hvor loka­le for­skrif­ter, som politi­ved­tek­ter, har sitt sted­li­ge virke­om­rå­de. De viser valg­kret­ser, og de er utmer­ket for å illust­re­re sta­ti­stikk. Jeg vet det er man­ge der ute som kom­mer til å kom­me opp med nye ide­er til å utnyt­te mer­ver­di­en i sli­ke data, sier Mag­ne Mæh­re.

Mæh­re og Foseid er gene­relt inter­es­sert i å få fri­gitt offent­lig sek­tors data.

— Vi mener at en mye stør­re andel av offent­li­ge data bur­de være til­gjen­ge­li­ge for bor­ger­ne, og vi mener at de bur­de være til­gjen­ge­li­ge på en slik måte at man kan få full effekt og nyt­te av dem, og ikke bli brem­set av kom­pli­sert ret­tig­hets­jus og sto­re geby­rer, sier Mæh­re.

Rett til viderebruk viktigere enn formater

De to valg­te å begyn­ne sin kam­pan­je med kom­mune­gren­se­ne, siden det­te er en type geodata som ikke er for­bun­det med sto­re kost­na­der å pro­du­se­re. Gren­se­ne er et resul­tat av poli­tis­ke ved­tak, fram­hol­der Mæh­re. De bur­de der­med være let­te­re å få til­gang til enn mer kost­nads­kre­ven­de ting som topo­gra­fis­ke data.

De fles­te uinn­vid­de vil anta­ke­lig spon­tant støt­te reson­ne­men­tet. Det­te må da være en type geodata som bør være frie og åpne? Mæh­re og Foseids erfa­rin­ger viser noe annet. Pro­ses­sen inklu­de­rer hit­til juss-tun­ge utta­lel­ser fra to depar­te­men­ter og Fyl­kes­man­nen i Øst­fold og Vest-Agder samt brev­veks­ling med kom­mu­ne­ne som inn­syns­kra­ve­ne opp­rin­ne­lig ble sendt til. Mæh­re og Foseid er nå i kon­takt med juris­ter for å vur­de­re even­tu­el­le vide­re skritt. Fyl­kes­man­nen i Øst­fold ga i et brev fra desem­ber 2010 de to del­vis med­hold. De kan få se papir­ko­pi­er av digi­ta­le kart som viser Mar­ker kom­mu­nes gren­ser.

Sva­re­ne viser at Fyl­kes­man­nen og del­vis Jus­tis­de­par­te­men­tet til en viss grad har mis­for­stått inten­sjo­nen i inn­syns­kra­vet, mener Mæh­re.

— De har lagt stor vekt på om vi skal få ut data­ene digi­talt eller ikke, men det vik­ti­ge for oss er bruks­ret­tig­he­te­ne, hvil­ke mulig­he­ter vi har til videre­bruk og ‑dis­tri­bu­sjon, sier Mæh­re.

Der­med stil­ler de seg på lin­je med den inter­na­sjo­na­le beve­gel­sen for åpne data. Her står nett­opp defi­ni­sjon av «åpen» sen­tralt: Det er ikke til­strek­ke­lig å gjø­re data til­gjen­ge­lig slik at man kan se dem, de må også utsty­res med lisens­vil­kår som gir bru­ke­ren eks­pli­sitt rett til å ta dem i bruk i nye sam­men­hen­ger. Open Know­led­ge Foun­da­tion står bak et for­slag til defi­ni­sjon av «åpen» (under­teg­ne­de har bidratt til den nors­ke over­set­tel­sen).

Mæh­re håper arbei­det med lisen­ser som For­ny­ings­de­par­te­men­tet nå er i gang med fører til at data fra norsk offent­lig sek­tor blir åpne i den­ne betyd­nin­gen.

Det er likevel håp: Dugnadsbaserte kommunegrenser!

Det kan gå vin­ter og vår før kom­mu­ne­ne leve­rer ut sine gren­ser med åpen lisens. I mel­lom­ti­den har den inter­es­ser­te nå fått et dug­nads­ba­sert alter­na­tiv. Som digi.no skrev sist uke, står Nor­we­gi­an Unix User Group (NUUG) og bri­tis­ke MySocie­ty bak den nye tje­nes­ten MaPit. Med data inn­sam­let av bidrags­yter­ne til Open Stre­et Map-pro­sjek­tet (OSM), kan man fra MaPit las­te ned data for kom­mune­gren­ser i JSON-for­mat, et av de mest bruk­te data­for­ma­te­ne for utvik­le­re. Neden­for er et eksem­pel på de for­jet­te­de gren­se­ne, her Alta kom­mu­ne (gren­se­ne kan alt­så også vises i Goog­le Maps):


View Lar­ger Map

Haken er at data­ene er av varia­bel kva­li­tet, for­tel­ler Mæh­re, som har involvert seg mye i Open Stre­et Map.

— Kom­mune­gren­se­ne som lig­ger der er ikke nøy­ak­ti­ge. I Oslo var det gans­ke sto­re avvik, men der fikk man noe data fra Oslo kom­mu­ne som viser hvor kom­mune­gren­ser krys­ser riks­vei­er, sier Mæh­re.

Sam­ferd­sels­eta­ten i Oslo kom­mu­ne har selv benyt­tet seg av OSM til å vise hvor kom­mune­gren­se­ne går på en infor­ma­sjons­side om byens pigg­dekk­ge­byr. Til den­ne bruk var alt­så kar­tet nøy­ak­tig nok.

Kan det offentlige og dugnadsprosjekter samarbeide?

Kom­mu­ne­ne er med i sam­ar­beids­pro­sjek­tet Nor­ge digi­talt, som ledes av Sta­tens kart­verk. Hen­sy­net til finan­sie­rin­gen av det­te sam­ar­bei­det lig­ger bak mye av vegrin­gen mot å gi ut offent­lig finan­sier­te geodata med åpen lisens. Iste­den sel­ges pro­duk­ter basert på data­ene. Nor­ge digi­talt er kjer­nen i en åre­lang kon­flikt om nors­ke geodata. Til­hen­ger­ne mener at ord­nin­gen sik­rer geodata av høy kva­li­tet. Imid­ler­tid er det tegn til at bru­ker­venn­lig­he­ten og flek­si­bi­li­te­ten ikke er på topp. Der­for får man eksemp­ler som Oslo kom­mu­nes bruk av Open Stre­et Map, eller hyp­pig bruk av Goog­le Maps i kom­mune­sam­men­heng (eksem­pel).

— Jeg kjen­ner best situa­sjo­nen i Trond­heim, og der er det ikke noe offent­lig til­gjen­ge­lig kart som er like godt opp­da­tert som Open Stre­et Map. Det tar bare timer fra en vei er åpnet før det­te er ute i OSM. Selv i Sta­tens veg­ve­sens Nasjo­nal Veg­data­bank (NVDB) tar det jo måneds­vis. Vi får av og til hen­ven­del­ser fra kom­mu­ner som er inter­es­sert i å bru­ke OSM for­di det gir dem stør­re flek­si­bi­li­tet og mer­ver­di, sier Mæh­re.

Han kun­ne gjer­ne tenkt seg et sam­ar­beid med Veg­ve­se­net om til­gang til data fra NVDB, siden Open Stre­et Map er mer man­gel­fullt uten­for de sto­re byene. Det åpner et annet inter­es­sant per­spek­tiv: I hvil­ke sam­men­hen­ger kan offent­lig sek­tor sam­ar­bei­de med spe­si­elt inter­es­ser­te fri­vil­li­ge om data­inn­sam­ling og ‑pub­li­se­ring?

Kom­mune­gren­se­ne var alt­så bare tenkt som en begyn­nel­se på kam­pan­je­virk­som­het for åpne data. Hvil­ke and­re data­kil­der kun­ne så Mæh­re ten­ke seg at ble fri­gitt? Her er hans ønske­lis­te:

 • NVDB (Veg­data­ba­sen)
 • DEM-data (Kart­ver­ket har data som viser høy­den over havet for hver 25 x 25 meter)
 • Skole­kret­ser
 • Valg­kret­ser (i sto­re kom­mu­ner)

— Dis­se data­ene er til­gjen­ge­li­ge, og når krea­ti­ve sje­ler kom­bi­ne­rer dem med hver­and­re på nye måter, og med data inn­sam­let av fri­vil­li­ge, så utnyt­ter vi poten­sia­let bed­re, sier Mæh­re.

PS: Refe­ran­se til MaPit er nå inne i datakilder.no, en bor­ger­dre­vet data­kilde­por­tal. Alle kan leg­ge inn data­kil­der der.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

5 KOMMENTARER

 1. Meget vik­tig, og meget inter­es­sant.

  Vi mel­der oss her­ved på, og vil gjer­ne bidra og være med å øve påtrykk for til­gang til for­valt­nings­so­ner, og å utvik­le krea­ti­ve løs­nin­ger. Vi er alle­re­de i gang med tan­ker om åpne løs­nin­ger for val­get 2011. Vi invi­te­rer alle til å ta kon­takt.

  Vårt lil­le bidrag inn­til vide­re er å leg­ge ut de kom­mune­gren­se­ne som nors­ke myn­dig­he­ter rap­por­te­rer inn til FN (Second Admi­ni­stra­ti­ve Level Boun­da­ries — http://www.unsalb.org/), de ser i noen til­fel­ler litt mer detal­jer­te ut enn de som kart­ver­ket deler ut. Dis­se er med sjø­gren­se, og inne­hol­der også infor­ma­sjon om kom­mu­ne- og fyl­kes­navn.

  SHAPE-filer:
  http://www.mediarena.no/assets/geodata/norskekommuner.zip

  KMZ:
  http://www.mediarena.no/assets/geodata/norskekommuner.kmz

  NB! Hvis du åpner kmz-file­ne i Goog­le Earth må du zoo­me inn til ca. 220km alti­tu­de for å se gren­se­ne.

 2. Avatar
  Anders Einar Hilden says:

  Der­som gren­se­ne kom­mer fra http://www.unsalb.org, kan de vir­ke som om de ikke kan bru­kes av ver­ken OSM eller MaPit, da lisen­sen på siden lyder bla. «Copy­right of the SALB data­set (codes and digi­tal maps) is vested in the UN. … The SALB data­set is for non-com­mer­ci­al pur­po­ses only.». Den sis­te set­nin­gen er da det som gjør det inkom­pa­ti­belt med beg­ge pro­sjek­ter.

  http://wiki.openstreetmap.org/wiki/SALB

  • Hei Anders,
   ja det er nok snakk om ikke-kom­mer­si­ell virk­som­het her. Men vi vil dele det like­vel til alle som kan ten­ke seg å se på det, og da anven­de det ikke-kom­mer­si­elt. Mer bruk og fokus, bør kun­ne gi oss mer påtrykk for å få høy­opp­lø­se­li­ge for­valt­nings­so­ner på alle de nivå som artik­ke­len beskri­ver.

 3. Jeg er redd Anders Einar Hil­den set­ter fin­ge­ren på pro­ble­met. At den­ne typen data er vri­ent å få tak i er én ting, vide­re og raskt like vik­tig kom­mer lisen­sen. Det er mye der ute på inter­we­b­ben som er til­gjen­ge­lig men ikke åpent.

  Mæh­res ønske­lis­te synes jeg vir­ker både for­nuf­tig og beskje­den. Et fint sted å begyn­ne.

  Det er ikke all­tid lett å for­mid­le hvor­for det­te er vik­tig. Jeg mis­ten­ker at både kom­mune­an­sat­te som job­ber med ting om tid­vis omhand­ler ikke-geo­gra­fis­ke gren­ser, så vell som oss inn­byg­ge­re, i dag­lig­li­vet ikke helt ser vik­tig­he­ten av både åpen­he­ten og pre­si­sjo­nen i dis­se data­ene. Vi vet lik­som hvor Oslo er og hvor Oppe­gård begyn­ner. Om vi ikke vet kan vi spør­re en som har bodd eller job­bet der len­ge.
  Pro­ble­met er jo at det­te ikke nyt­ter når vi skal gjø­re spør­rin­ger etter loka­sjon (og snart har hver enes­te nord­mann en mobil med posi­sjo­ne­ring), og sosi­alt sat­te kate­go­ri­er som kom­mu­ne, valg­krets, snø­må­kings­laug eller hvil­ken ved­li­ke­holds­av­de­ling i kraft­ver­ket som har ansvar for min hages ny-ned­kap­pe­de hoved­strøm­led­ning. Det­te er spørs­mål som der er rime­lig å kun­ne kjø­re spør­rin­ger mot en data­base med geodata og få svar på uten å rin­ge alle alter­na­ti­ve kom­mu­ner, valg­kon­tor, brøyte­laug og kreft­verk.

  I jour­na­lis­tik­ken fin­ner vi også eksemp­ler på hvor­dan den­ne typen data kan gi svar på lik­nen­de spørs­mål. Se f.eks. hva pio­ne­re­ne i Chi­ca­go Tri­bu­ne får til: http://blog.apps.chicagotribune.com/2011/01/28/steal-this-code-the-newsapps-boundary-service-api/
  Med delt open kilde­kode for res­ten av pro­sjek­tet også: http://github.com/newsapps/boundaryservice/

  Det vi mang­ler er (kommune)grensene i et ukren­ke­lig fritt og åpent for­mat, med til­hø­ren­de fri og ukren­ke­lig lisens.

 4. Vet ikke om det har skjedd mer siden det­te ble lagt ut, men Kom­mu­nal Rap­port (der jeg er redak­tør med ansvar for utvik­ling) ser på det­te nå. Det vi ender opp med kom­mer vi til å dele med alle, gra­tis. Kom­mune­gren­ser skal selv­sagt være offent­lig og gra­tis til­gjen­ge­lig infor­ma­sjon til bruk for alle!

  Vårt behov er først og fremst et godt nor­ges­kart med kom­mune­inn­de­ling, som vi kan bru­ke i vår Dru­pal-løs­ning. Jeg er ingen tek­ni­ker, så tek­no­lo­gi­en bak kjen­ner jeg dår­lig, men vi øns­ker i alle fall ikke å låse oss til et pro­prie­tært sys­tem.

til toppen