KrFs velgere i drift

Velgerne til Kristelig Folkeparti oppfatter nå partiet å være nærmere Arbeiderpartiet enn Høyre.

Sam­ar­bei­det med regje­rings­par­ti­ene har ført Kris­te­lig Folke­par­tis vel­ge­re leng­re bort fra dem og nær­me­re Arbei­der­par­ti­ets favn. Slik kan man lese de opp­da­ter­te tal­le­ne fra Norsk med­bor­ger­pa­nel som kom i vår. Vi har fulgt de sam­me per­sone­ne over tid, og fin­ner at de som stem­te på KrF ved for­ri­ge stor­tings­valg nå opp­fat­ter at deres par­ti har en poli­tikk som lig­ger nær­me­re Arbei­der­par­ti­et enn Høy­re. Det­te har end­ret seg siden regje­rin­gen kom til mak­ten, da de opp­fat­tet KrFs poli­tikk å lig­ge midt mel­lom Ap og Høy­re.

Gra­fen under viser hvor­dan Arbei­der­par­ti­et og KrF har nær­met seg hver­and­re poli­tisk, iføl­ge KrFs vel­ge­re. Gra­fen skal leses slik at null på y‑aksen er der Kris­te­lig Folke­par­tis vel­ge­re opp­fat­ter at KrF lig­ger på en elleve­punkts høyre/­venst­re-ska­la. Par­ti­er under null lig­ger til venst­re for dem, og par­ti­er over null lig­ger til høy­re. Tal­le­ne må tol­kes med for­sik­tig­het da de lig­ger i grense­lan­det for feil­mar­gi­ne­ne, men tren­den i utval­get er like­vel klar: KrF og Arbei­der­par­ti­et står for en like­re poli­tikk nå enn de gjor­de like etter stor­tings­val­get 2013, iføl­ge KrFs vel­ge­re.

Krf_hv_VP

Den and­re gra­fen viser også hvor­dan KrFs vel­ge­re dri­ver bort fra regje­rings­par­ti­ene. På spørs­mål om hvor sterkt KrFs vel­ge­re liker eller mis­li­ker de and­re par­ti­ene, var det høs­ten 2013 stor for­skjell mel­lom Ap og Høy­re, i favør sist­nevn­te. For­spran­get i den­ne «popu­la­ri­tets­kon­kur­ran­sen» er nå spist opp. Frp — som i og for seg ald­ri har vært noen favo­ritt blant KrFs vel­ge­re — når et fore­lø­pig bunnivå vår­en 2015.

Krf_liker2_VP

Den­ne infor­ma­sjo­nen fra nors­ke vel­ge­re bur­de bekym­re stats­mi­nis­te­ren, som vir­ker å måt­te bære sta­dig mer spri­kan­de staur utover i sin regje­rings­pe­riode.

Klikk på den­ne lin­ken for å utfors­ke mer av data­ene fra pane­let.

TEMA

K

risteli
g Folke
parti

3 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen