Hvor ble det av lisensdebatten, Frp?

To år etter at Fremskrittspartiet gikk til valg på å fjerne NRK-lisensen har vi fortsatt lisens – og knapt noen lisensdebatt.

Før stor­tings­val­get i 2013 gikk Frps Øyvind Kors­berg ut og sa at 2013 skul­le være det sis­te året med NRK-lisens, der­som Frp kom i regje­ring. I 2013 kom Frp i regje­ring sam­men med Høy­re, men lisens­av­gif­ten blir frem­de­les levert i nors­ke post­kas­ser hvert halv­år.

NRK-lisen­sen har fast plass på førs­te rad i den offent­li­ge debatt. Kul­tur­de­par­te­men­tet, med Thor­hild Wid­vey i spis­sen, la i fjor NRK-pla­ka­ten ut på høring. Bedrif­ter og pri­vat­per­soner ble invi­tert til å bidra med for­slag til end­ring, samt å gjø­re rede for egne menin­ger rundt dagens NRK. NRK-pla­ka­ten er ned­felt i NRKs ved­tek­ter, og er sam­men med en rek­ke and­re lover og ved­tek­ter med på å set­te ram­me­ne som NRK arbei­der innen­for. Det ble spe­si­elt lagt vekt på inn­spill rundt NRKs bre­de man­dat og nåvæ­ren­de finan­sie­rings­mo­dell. Selv antok jeg at fle­re vil­le benyt­te sjan­sen til å frem­me alter­na­ti­ve finan­sie­rings­mo­del­ler til NRK-lisen­sen. Det­te skul­le der­imot vise seg å være feil.

Bred støtte

I mas­ter­av­hand­lin­gen min fant jeg at kun et fåtall av hørings­sva­re­ne som ble til­sendt Kul­tur­de­par­te­men­tet fak­tisk frem­mer for­slag om å gå bort fra en offent­lig finan­sie­rings­mo­dell – enten ved en lisens­av­gift, hus­hold­nings­li­sens eller medielisens/skatt. De aller fles­te nev­ner ikke noe som helst om finan­sie­rings­mo­del­len til NRK. Det­te gjel­der både hørings­sva­re­ne til­sendt fra bedrif­ter, inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­ner og pri­vat­per­soner.

Blant de kom­mer­si­el­le bedrif­te­ne som nev­ner noe om finan­sie­rings­mo­del­len til NRK, stil­ler over halv­par­ten seg posi­tiv til en offent­lig finan­sie­ring. Det sam­me gjel­der for hørings­sva­re­ne som ble til­sendt Kul­tur­de­par­te­men­tet fra pri­vat­per­soner. Det­te indi­ke­rer alt­så at debat­ten om selve finan­sie­rings­mo­del­len ikke er så stor som først antatt.

Radiohuset på Marienlyst (foto: Mahlum/Wikimedia Commons)

Radio­hu­set på Mari­en­lyst (foto: Mahlum/Wikimedia Com­mons)

Inn­tryk­ket støt­tes av NRKs pro­fil­un­der­sø­kel­se (pdf) fra 2015, som viser at 73 pro­sent av befolk­nin­gen mener at de i gans­ke stor grad eller i meget stor grad får valu­ta for lisens­pen­ge­ne.

Er det da slik at vi alle er for­nøyd med hvor­dan NRK finan­sie­res?

NRK og lisen­sen
Den­ne artik­ke­len tar utgangs­punkt mas­ter­opp­ga­ven «Hva med lisen­sen?»

  • Opp­ga­ven tar for seg den medie­po­li­tis­ke debat­ten om NRK og finan­sie­rin­gen av NRK under den offent­li­ge hørin­gen av NRK-pla­ka­ten i tids­rom­met 2014–2015.
  • Stu­di­en byg­ger på kva­li­ta­ti­ve inter­vju­er og doku­ment­ana­ly­se for å kart­leg­ge hva som kjenne­teg­ner posi­sjo­ne­ne i debat­ten.

Frp mot strømmen

Frem­skritts­par­ti­et (Frp) er det enes­te av stor­tings­par­ti­ene som har pro­gram­fes­tet kom­mer­sia­li­se­ring av NRK. Ib Thom­sen, som sit­ter i fami­lie- og kul­tur­ko­mi­te­en for Frp, er en av dem som har gått har­dest ut mot NRK-lisen­sen. Da jeg inter­vju­et Thom­sen i for­bin­del­se med min mas­ter­opp­ga­ve, uttal­te han at det er øns­ke­lig – men umu­lig – å kom­mer­sia­li­se­re hele NRK ved bruk av reklame­inn­tek­ter: «Jeg kun­ne godt sett for meg at vi had­de en annen løs­ning, en kom­bi­na­sjon av betal-TV og rekla­me. Men jeg ser jo at å over­fø­re NRK til en ren reklame­ka­nal vil være umu­lig».

Også TV 2, som er en sterk kom­mer­si­ell kon­kur­rent til NRK, ser at det å kom­mer­sia­li­se­re NRK ikke vil være lønn­somt. I et inter­vju med under­teg­ne­de, uttal­te davæ­ren­de kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Rune Indr­øy det­te:

Vi har fra TV 2s side støt­tet opp om lisens­fi­nan­sie­rin­gen av NRK. Vi har i man­ge sam­men­hen­ger påpekt at Nor­ge er et lite land, det er egent­lig et lite medie­mar­ked, og vi tror ikke for eksem­pel at NRK kan finan­sie­res del­vis med rekla­me. Det vil­le vært mulig å gjen­nom­føre det, men da vil­le sta­ten sam­ti­dig redu­sert inn­holds­pro­duk­sjo­nen i de pri­va­te medie­hu­se­ne på en sånn måte at det vil­le fått dra­ma­tis­ke kon­se­kven­ser for det tota­le medie­til­bu­det i Nor­ge.

TV 2 argu­men­te­rer mot en kom­mer­sia­li­se­ring av NRK, men støt­ter en inn­skren­kel­se av all­menn­kring­kas­ting­sopp­dra­get, på lik lin­je med de fles­te av de øvri­ge kom­mer­si­el­le medie­be­drif­te­ne som send­te inn hørings­svar til Kul­tur­de­par­te­men­tet. De kom­mer­si­el­le bedrif­te­ne argu­men­te­rer for at NRK ope­re­rer på et stør­re kom­mer­si­elt områ­de som de pri­va­te medie­be­drif­te­ne selv kan dek­ke. Fle­re uttryk­ker også at NRK i hoved­sak bur­de kon­sen­tre­re seg om å pro­du­se­re inn­hold som de kom­mer­si­el­le medie­be­drif­te­ne ikke kan dek­ke, for­di det ikke er lønn­somt. Slik vil­le de ha slup­pet å måt­te kon­kur­re­re med NRK om inn­hold som er lønn­somt for de kom­mer­si­el­le medie­be­drif­te­ne.

Går mot egen politikk

Det er inter­es­sant å se hvor dem­pet Frp har vært rundt lisen­s­te­ma­et den sis­te tiden. Er det­te for­di vel­ger­ne ikke er så kri­tisk til lisen­sen, eller for­di de ser at en kom­mer­sia­li­se­ring av NRK vil være et atten­tat på den kom­mer­si­el­le nors­ke medie­in­du­stri­en?

«Vi gjør mye for medie­mang­fol­det i Nor­ge med den­ne mel­din­ga. Vi sik­rer et sterkt NRK, som var vel­dig vik­tig for oss, sam­ti­dig så tar vi nå noen grep for å avgren­se NRK noe, og gi noen sig­na­ler om hva NRK skal dri­ve med i åre­ne som kom­mer». Slik opp­sum­mer­te kul­tur­mi­nis­ter Wid­vey stor­tings­mel­din­gen om NRK og all­menn­kring­kas­ting da hun la den fram i juni.

Frem­skritts­par­ti­et går med det­te mot sin egen all­menn­kring­kas­tings­po­li­tikk. Når de ende­lig fikk sjan­sen til å gjø­re noe med NRK-lisen­sen, så blir slutt­re­sul­ta­tet en økning i den årli­ge lisen­sen i ste­det for avskaf­fel­se. Kan­skje har også Frp inn­sett at vi tren­ger en sterk offent­lig all­menn­kring­kas­ter?

Diskusjonen er viktigere enn noensinne

Debat­ten om NRK og finan­sie­rin­gen av vår all­menn­kring­kas­ter er en vik­tig bit av den åpne og opp­lys­te offent­li­ge sam­ta­len. Det blir sagt at medie­ne er i en sær­skilt posi­sjon på grunn av end­rin­ge­ne som pre­ger medie­bil­det, både med tan­ke på medie­tek­no­lo­gi­en og bru­ken av medie­ne. Når medie­ne end­rer seg, må også regu­le­rin­gen av medie­ne inn i en utred­nings- og end­rings­pro­sess. Det er kan­skje der­for enda vik­ti­ge­re å dis­ku­te­re hva vi øns­ker at den offent­li­ge all­menn­kring­kas­te­ren skal være i frem­ti­den.

NRK er vik­tig. Ikke bare for­di den er Nor­ges størs­te kul­tur­in­sti­tu­sjon, som sen­der inn­hold uten å bry­te av med reklame­pau­ser, men også for­di det er en medie­in­sti­tu­sjon som finan­sie­res av fol­ket, og som vi der­for også kan stil­le krav til. Nå som Kul­tur­de­par­te­men­tet har bestemt seg for ikke å gjø­re noe med lisen­sen før 2017, har vi sik­ret oss en sterk all­menn­kring­kas­ter i et par år til.

TEMA

N

RK

95 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen