Symposium til minne om Thorolf Rafto

I forbindelse med at det er 20 år siden Thorolf Rafto gikk bort blir det holdt et minnesymposium på Handelshøyskolen torsdag 23. november.

Tema for sym­po­siu­met er men­neske­ret­tig­he­ter og øko­no­misk utvik­ling. Arran­ge­men­tet er gra­tis, og åpent for alle inter­es­ser­te. Det­te er det sis­te av en rek­ke arran­ge­ment den­ne høs­ten i for­bin­del­se med 20 års-mar­ke­rin­gen til Raft­o­stif­tel­sen.

Se mer om pro­gram­met til sym­po­siu­met.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen