Forfatter skutt i Tyrkia

Den populære armenske journalisten og forfatteren Hrant Dink ble skutt og drept fredag 19. januar utenfor kontorene til den anerkjente avisen AGOS i Istanbul.

Dink var en sterk tals­mann for arme­ne­res ret­tig­he­ter, men­neske­ret­tig­he­te­ne og et multi­kul­tu­relt Tyr­kia. Iføl­ge han vil­le et med­lem­skap i EU være den enes­te muli­ge vei mot et mer demo­kra­tisk Tyr­kia. Han satt fle­re gan­ger i feng­sel som et resul­tat av hans jour­na­list­vir­ke og for å ha «ned­ver­di­get tyr­kisk karak­ter». Som and­re jour­na­lis­ter og for­fat­te­re ble han også tru­et på livet fle­re gan­ger uten å få beskyt­tel­se.

Hrant Dink kom­mer opp­rin­ne­lig fra en av de få fami­lie­ne som over­lev­de den otto­mans­ke depor­ta­sjo­nen av arme­ner­ne i 1915. I 1996 grunn­la han AGOS-avi­sen og ble fra da av en offent­lig kri­ti­ker av regi­met og som snak­ket åpent om arme­ner­nes situa­sjon i Tyr­kia. Tyr­kia har frem­de­les ikke erkjent masse­mor­det av arme­ne­re i 1918–1919.

Les mer om den­ne saken på Raft­o­stif­tel­sen sine nett­si­der. Her fin­ner du også lin­ker til inter­na­sjo­nal medie­dek­ning av den­ne saken.

TEMA

Y

tringsf
rihet

64 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen