NRK-høringen: Lisens og reklame engasjerer

Finansieringen av NRK har skapt mest debatt blant leserne i startfasen av Vox Publicas åpne netthøring, og spørsmålet om reklame på NRK har engasjert både lesere og inviterte kommentatorer.

Hva mener du?

«Lisens­pen­ge­ne bør flyt­tes til skatte­sed­de­len,» fore­slår Rei­dar Kaar­bø i en kom­men­tar til del 2 i all­menn­kring­kas­tings­pla­ka­ten. «La de som ser NRK beta­le,» skri­ver sig­na­tu­ren dajomu. Del­ta­ke­ren EKH vil der­imot behol­de lisen­sen og til og med øke den, «hvis det kan hind­re ytter­li­ge­re tri­via­li­se­ring av NRK sitt pro­gram­til­bud. Tenk om vi kun­ne erstat­te lotto­trek­nin­gen med popu­lær­vi­ten­skap,» skri­ver den­ne kom­men­ta­to­ren.

Høring med spenn­vid­de
Dis­se eksemp­le­ne viser noe av spenn­vid­den i kom­men­ta­re­ne som er kom­met etter at vi i Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen lan­ser­te vår åpne nett­hø­ring om NRKs fram­tid 11. juli. Start­tids­punk­tet godt inne i fel­les­fe­rien vis­te seg ikke å være noe hin­der for debatt. Tre uker ut i debat­ten er det kom­met over 40 leser­kom­men­ta­rer, og vi har pub­li­sert fem kom­men­ta­rer fra invi­ter­te skri­ben­ter.

Fle­re spe­sial­skrev­ne artik­ler er på vei, og for­hå­pent­lig­vis fle­re leser­kom­men­ta­rer også. Hørin­gen vil som mini­mum fort­set­te fram til 1. sep­tem­ber. Det er fris­ten for å leve­re hørings­ut­ta­lel­se til Kul­tur­de­par­te­men­tet om for­sla­get til ny all­menn­kring­kas­tings­pla­kat. Men høyst sann­syn­lig vil debat­ten føres vide­re også etter det­te tids­punk­tet.

Lisens fra man­ge vink­ler
Lisens­fi­nan­sie­rin­gen er tema­et som har til­truk­ket seg flest leser­kom­men­ta­rer. Det er inn­legg både for og imot ord­nin­gen som sådan, og man­ge nyan­ser kom­mer fram. Fle­re av del­ta­ker­ne er inne på finan­sie­ring over stats­bud­sjet­tet som alter­na­tiv til lisen­sen, en mulig­het som også har vært fram­me i den poli­tis­ke debat­ten.

Sig­na­tu­ren Chris­tof­fer kon­klu­de­rer slik i et inn­legg om den pri­vat­øko­no­mis­ke belast­nin­gen lisen­sen utgjør for lav­inn­tekts­grup­per: «Der­for ber jeg mr. Gis­ke inn­sten­dig om å flyt­te den­ne uso­sia­le avgif­ten over til beskat­ning av inn­tekt og for­mue.»

Et for­slag fra Sku­le Kari­jord om å gjø­re en spørre­un­der­sø­kel­se om lisen­sen i for­bin­del­se med inn­be­ta­lin­gen, har fått til­slut­ning fra fle­re. And­re går inn for å erstat­te lisen­sen med en betal-TV-ord­ning, eller å fjer­ne lisen­sen mot at NRK får sel­ge rekla­me.

Rekla­me i fle­re for­mer
Nett­opp rekla­me på NRK er det and­re tema­et som har enga­sjert mest. Fle­re del­ta­ke­re har kob­let rekla­me med finan­sie­rin­gen av NRK gene­relt. Enkel­te, som Finn Sør­gård, er irri­tert over spon­sor­pla­ka­te­ne på NRK, som de anser som rekla­me. Sig­na­tu­ren Roger peker på det han kal­ler penge­spill­re­kla­men for Riks­to­to og Norsk Tip­ping: «penge­spill er en fri­vil­lig eks­tra­skatt som tar fra de med lite og minst i sam­fun­net og fun­ge­rer som ren inn­sam­ling til stats­kas­sa», skri­ver han.

And­re tar opp det mest aktu­el­le reklame­spørs­må­let knyt­tet til all­menn­kring­kas­tings­pla­ka­ten, om NRK skal få sel­ge annon­ser på sine nett­si­der. Det­te er tema også i to av debatt­ar­tik­le­ne om NRK. Hall­vard Moe går inn for et helt reklame­fritt NRK. Yng­var Kjus påpe­ker at det er vans­ke­lig å trek­ke skil­let mel­lom hva som bør være eks­tra­tje­nes­ter NRK kan ta pen­ger for, og hva som skal være gra­tis til­gjen­ge­lig for alle. Kjus anbe­fa­ler at NRK mar­ke­rer «svært tyde­li­ge lin­jer mel­lom redak­sjo­nell og kom­mer­si­ell drift.»

Selv­mot­si­gen­de pla­kat?
Vi tar vel­dig gjer­ne imot inn­legg som for­sø­ker seg på et hel­het­lig blikk på all­menn­kring­kas­tings­pla­ka­ten og NRKs vil­kår. Einar Spurke­land gjør nett­opp det­te: i en kom­men­tar til delen om et smalt eller bredt NRK kon­klu­de­rer han med for­sla­get inne­hol­der inn­byr­des mot­stri­den­de ele­men­ter. Pla­ka­ten åpner for at NRK kan ha sam­me type til­bud som kom­mer­si­el­le aktø­rer, men inne­hol­der sam­ti­dig krav om at NRK blant annet skal for­mid­le inn­sikt og kunn­skap til sma­le og bre­de grup­per, frem­me for­stå­el­se mel­lom folke­grup­per og være nyska­pen­de. Spurke­land:

Man kun­ne gjer­ne si: Lyk­ke til! Det førs­te punk­tet slår ihjel samt­li­ge and­re punk­ter og vil tro­lig føre til at NRK som platt­form på nett og i eter­me­die­ne vil gjen­nom­gå en kom­mer­si­ell revo­lu­sjon der seer­tall, lyt­ter­tall og nett­be­søk vil sty­re pro­gram­inn­hol­det.

På det­te grunn­la­get mener Spurke­land at pla­ka­ten må omar­bei­des og foku­se­res mye mer på at NRK skal være en pub­lic ser­vice kva­li­tets­ka­nal.

Mye mer å ta av
Det er selv­sagt også man­ge tema­er som ikke er tatt opp i de førs­te uke­ne av den åpne nett­hø­rin­gen. Her er noen for­slag for den vide­re debat­ten:

  • Hva for­ven­ter du av NRKs nett-til­bud?
  • Bør NRK trek­ke pub­li­kum med i pro­gram­me­ne sine? Hvor­dan kan det­te i så fall gjø­res? (det­te er tema for Egil Skog­seths artik­kel).
  • Hvor­dan bør NRKs til­bud til mino­ri­te­ter være?
  • Er det rik­tig av NRK å star­te en nyhets­ka­nal på TV nå?

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen