Pressefrihet i Putins Russland

Raftohuset og Vox Publica setter søkelyset på pressefrihetens kår hos den store naboen i øst.

Fra 2001 til 6. okto­ber 2006 ble jour­na­list Anna Polit­kovs­ka­ja omtalt 48 gan­ger i Nor­ges fire størs­te aviser VG, Aften­pos­ten, Dag­bla­det og Ber­gens Tiden­de. 7. okto­ber i fjor ble hun skutt i Mosk­va. I året som er gått har de sam­me avi­se­ne skre­vet om hen­ne 149 gan­ger. Slik den tys­ke redak­tø­ren Joa­chim Wid­mann skri­ver i sin artik­kel om dis­si­den­ter før og nå: For vest­li­ge medi­er er Polit­kovs­ka­ja blitt et stør­re navn etter sin død enn i live.

Ettårsmarkeringen av Politkovskajas død (Foto: Daniel Strietzel)

Ett­års­da­gen for Polit­kovs­ka­jas død ble mar­kert i en rek­ke byer søn­dag, i Nor­ge med arran­ge­men­ter både i Oslo og Ber­gen. Det er verdt å bru­ke anled­nin­gen til å reflek­te­re over hva vi kun­ne ha gjort for å beskyt­te Polit­kovs­ka­ja bed­re. Men enda vik­ti­ge­re er det å ten­ke over hvor­dan vi skal for­hol­de oss til de gjen­le­ven­de dis­si­den­te­ne og uav­hen­gi­ge jour­na­lis­te­ne både i Russ­land og and­re land der pres­se- og ytrings­fri­he­ten under­tryk­kes på uli­ke måter.

Raft­ohu­set og Vox Pub­li­ca øns­ker å ret­te søke­ly­set på dis­se utford­rin­ge­ne i en serie artik­ler her i nett­ma­ga­si­net. Skri­ben­ter både i inn- og utland har vist stor inter­es­se og vel­vil­je, og stil­ler opp med inter­es­san­te ana­ly­ser og rap­por­ter. TV 2 yter et gene­røst bidrag ved å la oss vise Øystein Bogens nye doku­men­tar «Mak­ten og fryk­ten», som omhand­ler nett­opp presse­fri­het og meka­nis­me­ne som hind­rer den i dagens Russ­land.

Ettårsmarkeringen av Politkovskajas død (Foto: Daniel Strietzel)

Ett­års­mar­ke­rin­gen av dra­pet på den rus­sis­ke jour­na­lis­ten, Anna Polit­kovs­ka­ja, ble mar­kert ved Raft­ohu­set i Ber­gen. Foto: Dani­el Strie­tzel

Anna Polit­kovs­ka­ja var kjent i Ves­ten, sær­lig i jour­na­list­kret­ser og blant men­neske­retts­ak­ti­vis­ter, og had­de mot­tatt man­ge pri­ser for sine ured­de repor­ta­sjer og ana­ly­ser fra Russ­lands vir­ke­lig­het. En av dis­se er gjen­gitt her, hen­tet fra hen­nes nylig utgit­te bok «Mitt rus­sis­ke tes­ta­ment». Beret­nin­gen om Jev­genij Fomov­skijs møte med det rus­sis­ke mili­tæ­ret er en tekst typisk for Polit­kovs­ka­jas meto­de og stil.

Pri­se­ne hun fikk red­det ikke livet hen­nes. Slik Joa­chim Wid­mann viser i sin artik­kel: Til tross for at det tro­lig er far­li­ge­re å være dis­si­dent i man­ge land i dag enn under den kal­de kri­gen, mak­tet ikke offent­lig­he­ten i vest­li­ge land å gi hen­ne noe i nær­he­ten av den støt­ten en And­rej Sakha­rov eller Vaclav Havel kun­ne reg­ne med. Polit­kovs­ka­ja had­de man­ge støtte­spil­le­re blant vest­li­ge jour­na­lis­ter, men nyhets­ma­ga­si­net Ny Tid var ale­ne om å enga­sje­re hen­ne som fast spal­tist i Nor­ge. Ingen av våre størs­te aviser ga hen­ne en rol­le som fast skri­bent.

Debat­ten fram­over bør dreie seg om hvor­dan redak­sjo­ner, orga­ni­sa­sjo­ner og and­re aktø­rer kan bidra til å løf­te fram og støt­te dis­si­den­ter i dag. Men debat­ten må hol­de høy kva­li­tet, og ikke for­fal­le til ritu­ell repe­ti­sjon av menin­ger alle er eni­ge om, men som de fær­res­te føler seg kon­kret for­plik­tet av. Her er noen utford­rin­ger som kan ret­tes mot Polit­kovs­ka­jas kol­le­ger i Nor­ge. Det er imid­ler­tid utford­rin­ger som i like stor grad kan ret­tes til and­re yrkes­grup­per:

Med den nors­ke offent­lig­he­tens bifall, har orga­ni­sa­sjo­ner som Fritt Ord og Raft­o­stif­tel­sen ret­tet opp­merk­som­he­ten mot jour­na­lis­ter og and­re som fort­satt går i Anna Polit­kovs­ka­jas fot­spor. Ett eksem­pel er Nata­lia Novoz­hi­lova, som fikk Fritt Ords og Zeit-Stift­ungs presse­pris for 2007. I sam­ar­beid med Ny Tid, der hun er fast spal­tist, brin­ger vi her to fers­ke artik­ler av Novoz­hi­lova. Russ­lands zom­bie-søvn er en his­to­rie om vir­ke­lig­hets­flukt i dagens Russ­land. I De ennå leven­de tar Novoz­hi­lova på spørs­mål fra oss for seg det hun ser som de fire vik­tigs­te hind­rin­ge­ne for presse­fri­het i Russ­land.

Et annet eksem­pel er Lidi­ja Jusupova (Raft­opri­sen i 2005). Hvil­ket ansvar har vi for å gi dis­se modi­ge men­nes­ke­ne hjelp og beskyt­tel­se? Hva kan og bør vi kon­kret gjø­re for dem?

Den nors­ke offent­lig­he­ten er skjønt enig om pres­sens avgjø­ren­de rol­le i et vel­fun­ge­ren­de demo­kra­ti. Hvor­dan kan vi bidra til at pres­sen får bed­re mulig­het til å fyl­le den­ne rol­len i frem­ti­dens Russ­land? For å gi gode svar på det­te spørs­må­let, må vi bli bed­re kjent med rus­sisk sam­funns­liv, kul­tur og psy­ko­lo­gi. Hvor­dan kan vi bidra til å utvik­le og spre slik kunn­skap?

Nyhets­me­die­ne må tør­re å bru­ke res­sur­ser på uten­riks­dek­ning gene­relt og Russ­land spe­si­elt for å inn­fri dis­se for­drin­ge­ne. De må slip­pe nye røs­ter til, tren­ge dype­re inn rus­sis­ke for­hold, og bli flin­ke­re til å hol­de and­re insti­tu­sjo­ner i norsk sam­funns­liv ansvar­li­ge — fra Uten­riks­de­par­te­men­tet til sko­len, uni­ver­si­te­te­ne, orga­ni­sa­sjons- og nærings­li­vet. Dess­uten må man avkla­re jour­na­lis­tik­kens rol­le. Jour­na­lis­ter må pas­se seg for poli­tisk enga­sje­ment som kom­pro­mit­te­rer pres­sens rol­le i demo­kra­ti­et. Men på den annen side er jour­na­lis­ter også bor­ge­re. Som and­re bor­ge­re må jour­na­lis­ter ta ansvar for sam­fun­nets fun­da­men­ta­le utford­rin­ger, og ikke nøye seg med å inn­fri de sosia­le og øko­no­mis­ke betin­gel­se­ne som sty­rer deres egen arbeids­plass fra dag til dag.

Dype­re kunn­skap om Russ­land og debatt om pres­sens situa­sjon der vil sam­ti­dig bevisst­gjø­re oss på ver­di­en av ytrings- og presse­fri­he­ten i vårt eget land, og høy­ne bered­ska­pen når dis­se grunn­leg­gen­de ret­tig­he­te­ne trues også her. Vi håper den­ne tema­dek­nin­gen kan være en god begyn­nel­se, og at den inspi­re­rer leser­ne til å kom­me med egne inn­spill og kom­men­ta­rer. Bruk enten kom­men­tar­fel­tet til artik­le­ne eller send oss egne artik­ler (ta i så fall kon­takt med redak­sjo­nen).

TEMA

R

ussland

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Thurs­day, Novem­ber 8th, 2007 in Men­neske­ret­tig­he­ter, Russ­land Tags: Polit­kovs­ka­ja, Rafto Etter en litt treg start for et år siden, har nett­ste­det Vox Pub­li­ca fått litt mer sving på sake­ne, ikke minst ved å trek­ke veks­ler på Raft­o­stif­tel­sen. I for­bin­del­se med ett­års­da­gen for dra­pet på Anna Polit­kovs­ka­ja har de laget et tema­num­mer (eller hva man nå skal kal­le det når det drei­er seg om et nett­sted) om presse­fri­het i Russ­land. I til­legg til et utdrag fra Polit­kovs­ka­jas bok Mitt rus­sis­ke tes­ta­ment, har man også mulig­he­ten til å se en TV-doku­men­tar laget av TV2-jour­na­lis­ten Øystein Bogen, og lese to artik­ler (1,2) av den rus­sis­ke jour­na­lis­ten Natal­ja Novozji­lova som tid­li­ge­re i år vant Fritt Ords presse­pris, samt én artik­kel av Joa­chim Wid­man, sjefs­re­dak­tør i det tys­ke nyhets­by­rå­et Deut­scher Depe­schen­di­enst. […]

til toppen