Putins menn

St. Petersburg-klan, KGB-brorskap og hyttesameie: Slik er Vladimir Putins maktnettverk.

Rus­s­lands pres­i­dent Vladimir Putin har pekt ut sin etter­føl­ger. Dmitrij Medvedev skal over­ta som pres­i­dent til våren. På 1990-tal­let var Putin Medvede­vs sjef i byad­min­is­trasjo­nen i St. Petersburg. 

Putins mak­t­nettverk trenger man ikke reise langt fra St. Peters­burg for å obser­vere i kom­pakt ver­sjon. I samei­et Oze­ro, som ble stiftet i 1996 og består av åtte hus, lå Putins land­st­ed. Rus­s­lands nåværende statsmin­is­ter, utdan­nings- og viten­skapsmin­is­teren, sje­fen for de rus­siske stats­banene og både styreled­eren og tidligere direk­tør i Rus­s­lands største bank: Alle har eller har hatt land­st­ed i Ozero.

Ifølge avisen The St. Peters­burg Times skaf­fet Vik­tor Zubkov Putin et land­st­ed ved bred­den av innsjøen Kom­so­mol­sko­je på beg­yn­nelsen av 1990-tal­let. Dette var mens Zubkov job­bet som offentlig tjen­este­mann i St. Peters­burg og Putin som råd­giv­er hos daværende ord­før­er Ana­tolij Sobt­s­jak. Idéen om å danne et sameie skal ha blitt unn­fanget i 1996 under et sel­skap hos Putin. Ini­tia­tiv­tak­er var for­ret­nings­man­nen Vladimir Jakunin, og med hjelp fra tjen­este­mann Zubkov gikk sam­menslåin­gen av de åtte eien­dommene smerte­fritt. Det inng­jerd­ede samei­et kalles Oze­ro, som betyr ”innsjøen”. Putin skal ha sol­gt sitt land­st­ed for noen år siden, men ifølge Wall Street Jour­nal tror naboer at Putin likev­el fort­satt eier eien­dom­men (se inter­ak­tivt kart over området). Det er vanske­lig å fast­legge eksakt hvem som eier eien­dommene i samei­et nå, skrev avisen i en artikkel i høst.

Vik­tor Zubkov er i dag statsmin­is­ter i Rus­s­land, Vladimir Jakunin er sjef for de rus­siske stats­banene. Begge utnevnt av pres­i­dent Vladimir Putin. Disse påstås å være del av en klan fra St. Peters­burg, hvor pres­i­dent Putin del­er mak­ten med dem som står ham nær.

Agentene

Med sin bak­grunn fra den rus­siske etter­ret­ningst­jen­esten FSB og det tidligere KGB, hen­tet Putin inn nåværende og tidligere etter­ret­ning­soff­is­er­er som stab­ss­je­fer og råd­gi­vere. Disse går under kallenavnet siloviker, et navn som ifølge Geir Flikke, forsker ved Norsk Uten­rik­spoli­tisk Insti­tutt (NUPI), stam­mer fra det rus­siske ordet for tvangs­makt, silovoj (se artikkel, pdf-for­mat). En silovik er en per­son med bak­grunn fra etter­ret­ningst­jen­esten, de væp­nede styrkene eller innen­riksstyrkene i Russland. 

Fra museet Eremitasjen, St. Petersburg (foto: Haylstorm's Head)

St. Peters­burg, mak­tens arnest­ed. Her fra museet Eremi­tas­jen (foto: Hayl­stor­m’s Head). Pub­lis­ert under en Cre­ative Com­mons-lisens.

Sergej Ivanov er tidligere forsvarsmin­is­ter og nå vis­es­tatsmin­is­ter. Ivanov er også en av Putins vik­tig­ste råd­gi­vere og har ful­gt ham som en skygge siden de arbei­det sam­men i St. Peters­burg. Sje­fen for FSB, Niko­laj Patrusjev, er en annen av de mest inn­fly­telses­rike silovikene. Han over­tok sjef­sstolen i FSB etter Putin i 1999.

Ivanov og Patrusjev har takket være Putin klart å plassere per­son­er med agent­bak­grunn i nøkkel­po­sisjon­er innen sek­torene olje, gass, forsvar, sam­ferd­sel og kjernekraft. De har dermed ikke bare syn­lig makt innen­for reg­jerin­gen og departe­mentene, men utøver stor inn­fly­telse på lavere nivå i byråkrati­et gjen­nom statlige og pri­vate sel­skaper. Silovikene er blitt grup­perin­gen med mest makt etter Putin ble pres­i­dent. The Econ­o­mist kaller Rus­land enkelt og gre­it for neo-KGB-stat­en i en artikkel fra august 2007.

Venner og bekjente

Den andre delen av Putins klan består av per­son­er fra hans tid som råd­giv­er hos tidligere ord­før­er i St. Peters­burg Sobt­s­jak og bek­jentskaper fra jusstudiet. 

Noen av disse dan­ner en poli­tisk grup­per­ing kalt teknokratene. En teknokrat anser høy fagmes­sig kom­petanse for å være den vik­tig­ste egen­skapen og teknokrati brukes i almin­nelighet som en beteg­nelse på ekspert­styre. Det stat­sei­de ener­gisel­skapet Gazprom, ver­dens største gasspro­dusent, er ledet av Alek­sej Miller. Styre­for­mann i sel­skapet er vis­es­tatsmin­is­ter og advokat — og trolig kom­mende pres­i­dent — Dmitrij Medvedev. Sam­men står Miller og Medvedev fremst blant teknokratene og med deres store inn­fly­telse over Gazprom kan de påvirke mange poli­tiske avgjørelser. Medvedev omtales ifølge tidligere Mosk­va-kor­re­spon­dent for NRK Jahn Otto Johansen som en økonomisk tsar med sin makt som styre­for­mann i Gazprom. 

Putins vis­es­tab­ss­jef Igor Set­sjin er også styreled­er i Ros­neft, et av ver­dens største olje­sel­skaper. Han arbei­det også for Putin i St. Peters­burg på 1990-tallet.

Ger­man Gref, nylig avgått nærings- og han­delsmin­is­ter, led­er i dag den lib­erale grup­perin­gen rundt Putin, sam­men med finans- og vis­es­tatsmin­is­ter Alek­sej Kudrin. Deres økonomiske poli­tikk har blant annet vært mer marked­slib­er­al­is­tisk enn de fleste poli­tik­erne i Kreml ellers har stått inne for. Til tross for at Kudrin er en av Putins gam­le allierte, så blir grup­perin­gen antatt for å være den svakeste i kam­p­en om inn­fly­telse. Det lig­ger an til spen­ning i forhold­et mel­lom Putin og Kudrin etter sist­nevntes statssekretær nylig ble arrestert for bedrageri.

Naboer

Putins tidligere naboer i samei­et Oze­ro har kom­met seg frem til inn­fly­telses­rike still­inger i rus­sisk poli­tikk og næringsliv. Led­eren av samei­et, Vladimir Smirnov, er en vel­lykket busi­ness­mann og tidligere sjef for Tenex, et fir­ma som står for Rus­s­lands eksport av kjernekraft­te­knolo­gi. Niko­laj Sja­malov, for­ret­nings­mann, er direk­tør i det ikke-statlige pen­sjons­fondet til gassgi­gan­ten Gazprom.

Vladimir Jakunin, ini­tia­tiv­tak­er til Oze­ro og vik­tig støtte­spiller for Putin, ble i 2005 admin­istr­erende direk­tør for de rus­siske stats­banene etter å ha være visead­min­istr­erende siden 2001. Andrej Fursenko, utdan­nings- og forskn­ingsmin­is­ter, traff Putin på beg­yn­nelsen av 1990-tal­let mens han job­bet hos ord­før­er Sobt­s­jak. Broren hans, Sergej Fursenko, er sjef for Lentransgaz som er et under­sel­skap av gassgi­gan­ten Gazprom. Jurij Kovalt­sjuk er styreled­er og største aksjonær i Rus­sia Bank. Vik­tor Myat­sjin var tidligere direk­tør ved Rus­sia Bank.

Fremtiden

I val­get til dumaen 2. desem­ber vant Putins par­ti Det forente Rus­s­land 315 av de 450 man­datene i Statsdumaen. 

— Rus­s­land er i dag sta­bilt, poli­tisk og økonomisk, men hva vil skje den dagen Putin er ute, spør Julie Wil­helm­sen, forsker ved Rus­s­land-avdelin­gen til NUPI.
— I dag lykkes Putin med å frem­stille alle som kri­tis­er­er eller motar­bei­der regimet i Kreml for å være lakeier for uten­landske inter­ess­er, sa hun til NTB før val­get.

I til­legg til dem Putin har som sine utval­gte fra St. Peters­burg-kla­nen, peker ukeav­isen Kom­m­er­sant-Vlast på 35 eksem­pler på slek­t­skap blant mak­thav­erne i en artikkel pub­lis­ert okto­ber 2007. Dat­teren til Putins stab­ss­jef Igor Set­sjin er gift med Dmitrij Usti­nov, som er søn­nen til justismin­is­ter Vladimir Usti­nov. Helse- og sosialmin­is­ter Tat­jana Goliko­va er konen til Vik­tor Khris­tenko, Rus­s­lands energi­min­is­ter. Nepo­tis­men virk­er å være utbredt i Putins regime.

Putin har selv sagt han vil betrak­te en val­g­seier for sitt par­ti Det forente Rus­s­land som en moral­sk full­makt til fort­satt inn­fly­telse når han går av i mars neste år. Så langt har han offentlig­gjort sitt kan­di­datur som statsmin­is­ter når den tid kommer. 

Den poli­tiske ana­lytik­eren Andrej Pio­ntkovskij kalte alt i 2003 Putins regime et “borg­erlig-krim­inelt-nepo­tis­tisk” poli­ti-demokrati. Men det ser ikke ut til at regimet vil forsvinne selv når Putin går av. Nesten alle som i dag betyr noe i det rus­siske mak­t­sys­tem er enten gam­le bek­jente av ham, i slekt, har en kar­riere fra KGB eller FSB eller var nabo ved land­st­edet hans.

TEMA

R

ussland

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen